Beoordelingskaarten voor Sierduiven aangepast

> FB logo blijft op beoordelingskaart voor sierduiven
> Formaat beoordelingskaart aangepast
> Indeling iets gewijzigd
> Toelichting bij uitsluitingsfout

Aanpassingen beoordelingskaart voor sierduiven ingaande tentoonstellingseizoen 2015-2016

FB logo
KLN is voornemens om op de beoordelingskaarten het FB logo te vervangen door het KLN logo, dan wel het KLN logo naast dat van het FB aan te brengen.
Ook aan de NBS is gevraagd om een dergelijke wijziging aan te brengen.
Aangezien het FB een gezamenlijk initiatief is van KLN en NBS, is de NBS van mening dat een dergelijke wijziging niet eenzijdig door één van de partijen kan worden doorgevoerd.
De NBS heeft geen behoefte om op de beoordelingskaarten voor sierduiven een wijziging in het logo aan te brengen en op de beoordelingskaarten blijft het FB logo ongewijzigd staan.
Wellicht ten overvloede zij nog vermeld: een en ander houdt in dat in het computerprogramma – of welke afgeleide daarvan ook – op de sierduiven beoordelingskaarten géén KLN logo komt te staan, maar enkel het FB logo.

Nadat vorig jaar mede op aandragen van de Keurmeestersvereniging is besloten tot het gaan gebruiken van een nieuwe beoordelingskaart volgens EE-model, is in het voorbije tentoonstellingsseizoen deze nieuwe beoordelingskaart in gebruik genomen. Daarbij is afgesproken dat na het tentoonstellingsseizoen zou worden geëvalueerd. Keurmeesters en fokkers hebben op- of aanmerkingen over de beoordelingskaart aangereikt.
Over het algemeen was men erg tevreden over de nieuwe indeling op de beoordelingskaart, maar er kwamen wel enkele praktische zaken naar voren.

Beoordeling
De Keurmeestersvereniging heeft tijdens haar congres in mei de beoordelingskaart geëvalueerd en daarbij zijn enkele wijzigingen op de beoordelingskaart voorgesteld en akkoord bevonden.
Zo moet het aantal regels bij positieve punten iets worden uitgebreid, bij wensen meer worden uitgebreid en bij fouten kan het worden ingekort.
Verder moet bij de uitsluitingsfout i.v.m. conditie en/of verzorging een toelichtingsregel komen. Gebleken is in de praktijk dat enkel het vakje aankruisen niet voldoende is. De keurmeester wil in het kort beschrijven waarom hij dit aangekruist heeft en de fokker/inzender wil graag weten waarom zijn dier is uitgesloten.

Formaat
Ook zijn er opmerkingen ontvangen van tentoonstellingsorganisaties dat men op een A6 kaart – dus 4 kaarten op een A4 staand – te weinig ruimte heeft om alles te kunnen noteren, waardoor de ruimte voor de keurmeesters teveel wordt beperkt. Verder waren er opmerkingen van keurmeesters dat zij bij een A6 kaart te weinig ruimte hebben om alles neer te schrijven, speciaal bij de wensen.
Daarom is de maat aangepast in formaat: 9,5 x 21 cm: 3 kaarten op een A4 liggend.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Han van Doorn.

Ledenvergadering 2015

https://www.sierduif.nl/kj3/images/sampledata/nieuws/openingvzthl.jpgDe algemene ledenvergadering van de NBS, die op 13 juni jl. in Voorthuizen werd gehouden, verliep erg vlot en als vanouds in een gemoedelijke sfeer. Kenmerkend voor de bondsvergadering is al jaren het eren en waarderen van fokkers die met hun dieren hoge prestaties leveren. Daarnaast worden ook ieder jaar weer mensen geëerd vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij of voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen.

Opening
Voorzitter Thom Laming kan bij de opening van de vergadering een goed gevulde zaal met genodigden, belangstellenden en afgevaardigden van plaatselijke- en regionale sierduivenverenigingen, gemengde verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en speciaalclubs welkom heten.
Als ieder jaar wordt allereerst stil gestaan bij de overleden sportvrienden. In de week van onze bondsshow, aldus voorzitter, werden we zeer getroffen door het overlijden van Jan de Jong. Een gebeurtenis die de gehele sierduivenliefhebberij heeft aangegrepen. Jan was een bijzonder mens, een icoon in onze liefhebberij. Tijdens de crematieplechtigheid en tijdens de opening van de Champion Show op vrijdag is hij aan de hand van drie van zijn kernkwaliteiten herdacht: zijn duivenkennis, zijn werk als illustrator en zijn bestuurlijke activiteiten. In de komende 10 jaar zal op de Champion Show een jaarlijkse herinneringsprijs worden uitgeloofd, een geldbedrag met fraaie oorkonde. Naast Jan zijn ons nog meer sportvrienden ontvallen. In naam van Jan de Jong worden allen in stilte herdacht.
Een tweede gebeurtenis die eveneens een schok in sierduivenland teweeg heeft gebracht was het bericht van het herseninfarct van Wim van Zijl. Dankzij zijn grote inzet voor herstel gaat het de positieve kant op, maar het revalidatieproces zal nog geruime tijd duren. We zijn blij dat hij vandaag in ons midden kan zijn en we willen hem dan ook speciaal welkom heten.
Het is bijzonder jammer dat vandaag ons erelid Adrie van Wel niet aanwezig kan zijn. Normaal gesproken slaat hij geen jaarvergadering over, maar uitgerekend dit jaar heeft hij een vakantie geboekt waarbinnen onze jaarvergadering valt. Op deze vergadering zou hij in het zonnetje worden gezet door het ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding. Al vele jaren houdt hij onder meer de administratie van de fokkersnummers bij en beheert hij samen met zijn vrouw de ringenuitgifte. Dit doet hij dit jaar exact 40 jaar en op een uiterst zorgvuldige wijze. Ook verricht hij vrijwilligerswerkzaamheden voor de Protestantse kerk in Etten-Leur en op landelijk niveau. Hiervoor is hij voor een Koninklijke Onderscheiding voorgedragen en de decoratie, benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau, zou vandaag op deze vergadering plaatsvinden. Doordat hij niet aanwezig kan zijn, zal de uitreiking van de onderscheiding op een later tijdstip plaatsvinden.
In zijn openingswoord gaat voorzitter nader in op een aantal zaken en gebeurtenissen, die in het voorbije jaar aan de orde zijn geweest.
In het voorbije tentoonstellingsseizoen hebben we te maken gehad met de uitbraken van vogelgriep, waardoor een groot aantal tentoonstellingen geen doorgang kon vinden. We hopen dat we in het komende tentoonstellingsseizoen hiervan gevrijwaard blijven.
In het komende tentoonstellingsseizoen zal in november de 28e Europashow in Metz plaatsvinden. We hopen op een representatieve inzending van sierduiven. De NBS zal fokkers stimuleren om in te zenden door het beperkt verlenen van korting op het inschrijfgeld.
Naast deze Europashow is onze eigen Bondsshow op 22 en 23 januari bij de Champion Show dé tentoonstelling waar we niet mogen ontbreken. De NBS-stand bij de tentoongestelde duiven is voor velen de ontmoetingsplek met andere fokkers. Het is een rustpunt tijdens de show.
Vorig jaar is op de algemene vergadering uitvoerig stilgestaan bij de inspanningen die het bestuur heeft gedaan om samen met KLN te komen tot één organisatie, maar dat dit niet heeft geleid tot verdere samenwerking. Bij de behandeling van het agendapunt over samenwerking KLN / NBS bleek dat de sierduivenfokkers massaal achter hun bondsbestuur stonden en spraken zij hun vertrouwen uit over de wijze waarop het bestuur met de materie was omgegaan tot het komen tot een integratie van de beide bonden. Duidelijk is toen de wens van de vergadering gebleken dat men een beperkte identiteit wil behouden met de zeggenschap over specifieke sierduivenaangelegenheden. In het afgelopen jaar is komen vast te staan dat KLN en NBS de verrichte inspanningen elk anders interpreteren en waarderen. De tijd voor samengaan is op dit ogenblik nog niet rijp bevonden.
Helaas moet worden geconstateerd dat de daling in het aantal uitgegeven fokkersnummers in het afgelopen jaar zich heeft doorgezet. Het aantal uitgegeven ringen is iets teruggelopen.
In het verlengde van de verschillende verenigingsvoorstellen vorig jaar om de erkenningsproblematiek van rassen, kleuren en variëteiten aan te passen, heeft het bestuur dit nader bekeken en een opzet gemaakt voor een vereenvoudiging daarvan. De standaardcommissie heeft deze opzet nader aangepast en is in de vereenvoudiging daarvan nog verder gegaan. Bij aanneming van dit voorstel in deze vergadering krijgen de speciaalclubs een sterkere rol voor de door hen behartigde rassen.
Door het bestuur is de wens geuit om komend jaar weer een keurmeestersopleiding te gaan starten. In overleg met de examinatoren zal worden nagedacht over de wijze waarop de opleiding en de examens vorm moeten worden gegeven. Ook hierin ligt een rol voor de speciaalclubs weggelegd om fokkers en specialisten in een ras naar voren te schuiven voor een opleiding tot keurmester.
In het afgelopen jaar zijn in de 3 noordelijke provincies plannen ontwikkeld die ertoe hebben geleid dat zij de handen hebben ineen geslagen en een gezamenlijke tentoonstellingsorganisatie Sierduivenshow Noord Nederland hebben opgericht.
Een punt van zorg is niet alleen de terugloop van het aantal geregistreerde fokkers, maar ook in toenemende mate de, dikwijls ongefundeerde, kritiek die zonder kennis van zaken wordt geuit op de wijze waarop wij onze hobby beoefenen. Het zijn niet alleen buitenstaanders, maar ook leden van onze eigen liefhebbersfamilie die deze kritiek uiten. Kritiek, mits onderbouwd en gebaseerd op kennis is goed en wij moeten alert zijn op misstanden bij het houden van dieren. Er zijn al de nodige stappen gezet voor een groter dierenwelzijn. Voorbeelden daarvan zijn huisvesting en voeding, maar ook aanpassing van de sierduivenstandaards. Formuleringen als “zo groot mogelijk” “zo klein mogelijk” zijn uit de nieuwe standaards verdwenen.
Tot slot dankt voorzitter allen die zich, op welke wijze dan ook, hebben ingezet voor de NBS. Dankzij veel vrijwilligers is het mogelijk om onze liefhebberij te kunnen blijven uitoefenen.

Uitreiking bondsprijzen
De meest belangrijke bondsprijzen die op tentoonstellingen gewonnen kunnen worden, worden ieder jaar op de jaarvergadering uitgereikt en het uitreiken daarvan vormt het hoogtepunt van de vergadering. De winnaars worden voor hun prestaties in het zonnetje gezet bij het uitreiken van de bondsprijzen.
De NBS Kampioenswimpels van “Ornithophilia” 2014 voor de fraaiste jonge doffer en jonge duivin op de bondsshow zijn gewonnen door respectievelijk Twan Polman te Puifluijk met een Duitse Modena en Leon Kocken te Helmond met een Thüringer Witstaart.
Bij de jeugd heeft Lisanne Daniëls te America de bondsmedaille voor de fraaiste doffer van de jeugdleden gewonnen met een Perzische Roller en Leon Kocken te Helmond de bondsmedaille voor de fraaiste duivin met een Thüringer Witstaart.
Winnaar van de Bondsshow 2014 is Peter van der Spek te Delft die met een Holle Kropper allen de baas bleef en voor deze knappe prestatie de plaquette van de Entente Europeénne ontving.
Jef Janssens te Rijkevorsel won met een Valkenet de plaquette Schweizerisch Taubenzucht Verbandes voor de fraaiste op 1 na van de Bondsshow 2014.
Het Nationaal Kampioenschap van Nederland, afgelopen jaar met een kwartet dieren te winnen in de groep Kip-, Wrat- en Vormduivenrassen, wordt een jaar doorgeschoven. Reden daarvoor is het niet kunnen houden van een aantal provinciale kampioenschappen vanwege de vogelgriep, waardoor niet iedere fokker met zijn dieren in de gelegenheid was om hieraan mee te kunnen doen.
De NBS-Kampioensdiploma’s zijn de meest begeerde prijzen om te kunnen winnen. Dit jaar zijn er 4 fokkers die 3 erecertificaten hebben gewonnen met dezelfde duif onder 3 verschillende keurmeesters: Dennis van Doorn te Veenendaal met Dragoon, Han van Doorn te Middelburg met Italiaanse Meeuw, Wim van Zijl te Poeldijk met Oosterse Meeuw en Wim Halsema te Oldeholtpade met Deense Tuimelaar. Bij het uitreiken gaat de voorzitter nader in op de wijze van het behalen van het Kampioensdiploma en zegt het toch wel bijzonder te vinden dat dit jaar zowel vader als zoon Van Doorn een Kampioensdiploma hebben gewonnen. Nog meer bijzonder en zeker uniek is dat Dennis van Doorn hier vorig jaar ook aanwezig was om een Kampioensdiploma in ontvangst te nemen. Ditmaal betreft het weer dezelfde duivin die nu onder 6 verschillende keurmeesters het erecertificaat heeft behaald. Als je zo’n unieke prestatie heb geleverd hoe kun je het dan in je hoofd halen om op huwelijksreis te gaan. Han Van Doorn neemt daarop beide Kampioensdiploma’s in ontvangst.
Vervolgens richt hij het woord tot Wim van Zijl en zegt het zeer bijzonder te vinden dat Wim vandaag hier aanwezig kan zijn voor de uitreiking van zijn Kampioensdiploma. Onder deze bijzondere omstandigheden doet het hem erg goed om Wim het Kampioensdiploma te kunnen overhandigen.
Als laatste reikt hij het Kampioensdiploma uit aan Wim Halsema.

Uitreiking NBS erespelden
Bij de NBS is het geen automatisme om bij een aantal jaren dat men een fokkerskaart heeft, al dan geen sierduiven fokt, al dan niet met goede resultaten, keurmeester is, of organisator, of andere werkzaamheden in de kleindierliefhebberij uitoefent, een erespeld in ontvangst te mogen nemen. Anderzijds moet het ook niet een onbereikbaar gegeven zijn om in aanmerking te komen voor de NBS erespeld.
Ieder jaar weer zijn er enkele mensen in de sierduivenwereld, of daarbij nauw betrokken, waarvan men vindt dat zij zo’n speld verdienen en dan ook door hun vereniging, speciaalclub of organisatie worden voorgedragen.
Ook dit jaar zijn er weer enkele mensen die vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij en voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen, in aanmerking komen voor de NBS erespeld.
Als eerste wordt de NBS erespeld uitgereikt aan Sytze de Bruine te Sas van Gent wegens zijn verdiensten in de Schoonheidspostduivenclub, de werkzaamheden in het Facilitair Bureau, de prachtige foto’s en verslagen in Aviculture Europe en als kundig fokker.
Voorts wordt de NBS-erespeld uitgereikt aan Henk Kluskens te Nederweert wegens zijn verdiensten in de sierduivenclub Het Zuiden en de Sierduivenshow Zuid-Nederland, werkzaamheden in de Vinkduivenfokkersclub en het beheer van de NBS website. Beiden worden door de voorzitter gefeliciteerd met deze toekenning.

Erespeld uitgereikt aan Sytze de Bruine

Erespeld uitgereikt aan Henk Kluskens

Notulen en verslagen
De behandeling van de notulen van de vergadering van vorig jaar, de diverse jaarverslagen en het financiële deel zijn een hamerstuk. Ieder is tevreden met hetgeen in het Jaarboek is opgenomen.

Verkiezingen
Voorzitter Thom Laming wordt herkozen.
In de Standaardcommissie wordt Rob Joosten herbenoemd en Gerhard Kelderman en John Hartman worden herbenoemd als examinator. Rein Slikker wordt herbenoemd in de NBS PR-commissie.

Bestuursvoorstellen
Het voorstel voor de vereenvoudiging van de procedure voor het erkennen van kleurslagen en tekeningpatronen van alle in Nederland erkende sierduivenrassen wordt aangenomen.
Het voorstel om toe te staan dat de Kleurpostduiven ingaande komend tentoonstellingseizoen voor een periode van 3 jaren worden ingezonden met uitsluitend NPO-ringen, wordt eveneens aangenomen. Het aansluitende voorstel dat duiven twee ringen mogen dragen, zij het onder bepaalde voorwaarden, wordt eveneens aangenomen. De duif moet in ieder geval een door de EE erkende sierduivenring dragen en de 2e ring moet zijn uitgegeven door een erkende duivenorganisatie.
Het voorstel tot verhoging van de prijs van de fokkerskaart met € 2,50 wordt zonder enige discussie aangenomen.
Het laatste voorstel behelst een wijziging in het Examenreglement in die zin dat een kandidaat zich voortaan voor het praktisch- en het mondeling examen voor ten hoogste 15 rassen voor elk examen kan aanmelden. Ook dit voorstel wordt aangenomen.

Verenigingsvoorstellen
De Provinciale afdeling Noord-Holland van KLN wil een wijziging in de taakomschrijving van het Facilitair Bureau en gedelegeerden, in die zin dat een te benoemen gedelegeerde wel lid moet zijn van een vereniging die aangesloten is bij één van de bonden, maar hoeft geen fokkerskaart meer te hebben. Dit voorstel wordt aangenomen.
Het voorstel van de vereniging “Streven naar beter” te Asten om de kosten van de leges voor de tentoonstellingen die geen doorgang konden vinden wegens de vogelgriep, door de bond(en) te laten vergoeden, wordt verworpen.
Het laatste voorstel, dat uit twee onderdelen bestaat, is ingediend door de nieuwe Tentoonstellingsorganisatie Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland. Het voorstel is ingegeven door het feit dat de belangen van de sierduivenfokkers zoveel mogelijk kunnen worden behartigd door een verdere regionalisering van sierduivenshows. Om de sierduivenshows groter en aantrekkelijker te maken is het voorstel gekomen tot een wijziging in het aantal te winnen erecertificaten op nationale tentoonstellingen en dat het aantal te winnen erecertificaten wordt gekoppeld aan het aantal ingezonden sierduiven. Het voorstel wordt teruggenomen, aangezien het voorstel in den lande veel stof heeft doen opwaaien en de indieners beseffen dat het geen goed afgerond voorstel is. Het NBS bestuur zal in het komende jaar met mensen uit verenigingen en tentoonstellingsorganisaties in gesprek gaan over hoe we in de toekomst zullen omgaan met het uitloven van erecertificaten.

Rondvraag
Rein Slikker vraagt als lid van de NBS PR-commissie aandacht voor het promoten van de bond en de sierduiven en roept mensen op om met enthousiasme deel te gaan nemen in het PR-werk.
Ger Brouwer, voorzitter van de NBS-PR-commissie, deelt mee dat in het tweede weekend van september in het openlucht museum in Arnhem de Landlevendagen zullen worden georganiseerd met een dag van het cultureel erfgoed. Hij roept de speciaalclubs op om hieraan medewerking te verlenen.
Jasper Smelt (voorzitter KLN) feliciteert de voorzitter met de uitstekend verlopen vergadering en feliciteert hem met zijn herbenoeming. Hij feliciteert daarbij de vergadering met de herbenoemde voorzitter want u hebt in Thom een goede en betrokken bestuurder.
Voorts feliciteert hij Adrie van Wel met de ontvangen Koninklijke Onderscheiding en
Sytze de Bruine en Henk Kluskens met de ontvangen NBS-erespeld.

Sluiting
Voorzitter dankt hierop de aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit vervolgens de vergadering.

Verslag: Han van Doorn
Foto’s: Sytze de Bruine

 

Erespeld voor Henk Kluskens

Onze tweede erespeld van vandaag gaat ook naar iemand die we allemaal kennen. Zelfs liefhebbers die nooit op onze bijeenkomsten of tentoonstellingen komen en die zelfs geen lid van een vereniging zijn, maar die wel een beetje het wel en wee van onze sierduivenliefhebberij bijhouden, kennen hem.
Ook hij spant zich bovenmatig op meerdere fronten in. Hij is secretaris van een sierduivenverenging en hij maakt deel uit van het bestuur van een speciaalclub en een tentoonstellingsorganisatie. Toch kennen mensen hem daar niet alleen van. Mensen kennen hem vooral van onze en andere websites. Hij is een digitale communicator bij uitstek en ondanks het feit dat hij de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt, weet hij me nog regelmatig te verbazen met zijn kennis over de nieuwste snufjes op het gebied van digitale ontwikkelingen die hij dan weet te vertellen alsof hij ze zelf heeft uitgevonden en waarbij hij maar moeilijk kan geloven dat sommige dingen in dit opzicht aan anderen zijn voorbijgegaan. Henk (Kluskens natuurlijk) heeft onze website de afgelopen jaren opgezet en aangepast aan onze wensen en verwachtingen. Daarnaast onderhoudt hij de site op een voortreffelijke manier. Een vraag van ons om iets zo snel mogelijk op de site te zetten, wordt door hem onverwijld uitgevoerd. Mede aan hem is het te danken dat we voor liefhebbers snel en gemakkelijk op internet te vinden zijn en zo is hij in belangrijke mate verantwoordelijk voor de communicatie van de bond met haar achterban. Een groot aantal speciaalclubs en verenigingen hebben hem inmiddels gevonden en zo heeft hij voor diverse clubs hun site gebouwd en houdt hij die actueel. Als voorzitter van de PR-commissie van de NBS en van de gezamenlijke PR commissie met KLN heeft hij de liefhebberij altijd uitgedragen op beurzen en tentoonstellingen totdat die werkzaamheden hem haast letterlijk boven het hoofd groeiden en het prachtige bezit van twee puberende zonen hem vaker naar het voetbalveld noopte dan naar een dierenmanifestatie.
Met dit alles zou je al in aanmerking kunnen komen voor een erespeld, maar er is nog veel meer. In zijn vereniging Het Zuiden is hij secretaris maar is hij tevens penningmeester en eigenlijk nog veel meer. Hij regelt het gehele reilen en zeilen van die vereniging. Hij is het gezicht van de vereniging. Met enig gevoel voor overdrijving zeggen sommige leden dan ook: Als Henk er niet was, zou Het Zuiden er ook niet zijn. In dat opzicht is hij volledig in de voetstappen van zijn voorganger Cees Schoonenberg getreden. Ook bij de kleur- en vinkduivenclub heeft Henk zijn sporen achtergelaten, Als secretaris, maar de laatste jaren vooral ook hier weer in de digitale presentatie en promotie van de rassen.
Al met al een NBS-erespeld die door jou meer dan verdiend is. Wij kennen de moeilijke omstandigheden waarin je op dit moment met de gezondheid van Marion je vrouw verkeert. Ik ben dan ook bijzonder blij dat je vandaag in staat bent om hier aanwezig te zijn en dat wij daarom in staat zijn om jou hier te eren voor het vele werk dat je voor ons doet..

Erespeld voor Sytze de Bruine

We beginnen met iemand die voor allen van ons een bekende is en die door zijn werk voor ons een belangrijk stempel drukt op onze mogelijkheden om onze hobby te beoefenen. Daarnaast is hijzelf ook nog erg actief als secretaris van een grote speciaalclub en zorgt hij ook nog voor de nodige reclame voor onze mooie sierduivenliefhebberij. Het is mede aan zijn inzet te danken dat een nieuw ras als de kleurpostduif in Nederland erkend is kunnen worden. Het is ook mede aan hem te danken dat tentoonstellingen in Nederland probleemloos voortgang kunnen vinden en als die tentoonstellingen dan hebben plaatsgevonden dan zorgt hij voor prachtige foto’s in Aviculture Europe.
Sytze de Bruyne, sinds twee jaar ben jij een van de vier mensen die samen het Facilitair bureau bemensen en daarin ben jij verantwoordelijk voor de portefeuille tentoonstellingszaken. Samen met Kees, Bert en Hendrika heb jij het samenwerkingsverband van KLN en NBS tot een succes gemaakt. Vooral in het eerste jaar toen tentoonstellingssecretarissen nog moesten wennen aan de gewijzigde situatie, hebben jullie daar heel veel tijd in moeten steken. Jij was als verantwoordelijke voor tentoonstellingszaken het eerste aanspreekpunt voor al die secretarissen die van goede wil waren maar het allemaal nog niet helemaal onder de knie hadden. Dat heeft je veel tijd gekost maar je hebt het met verve gedaan. Ik ben er vorig jaar een beetje bij betrokken geweest toen er een versterkte belangstelling voor kleurpostduiven kwam. Jij begreep meteen dat dit een ras was met toekomst en dat de fokkers van dit ras verloren zouden gaan voor onze liefhebberij als we de kleurpostduif niet zouden erkennen en hen geen plaats zouden geven in een bestaande, goed georganiseerde speciaalclub. Ondanks de moeilijkheden waar jullie tegenaan liepen ten aanzien van wensen van fokkers, het formuleren van een aanvaardbare rasbeschrijving en de verschillende kleurslagen die men allemaal erkend wilde hebben, hebben jullie in een korte tijd het ras erkend weten te krijgen en hebben we inmiddels een groot aantal dieren op verschillende shows mogen begroeten. Ook binnen je eigen vereniging draag je je steentje meer dan bij, maar alsof dat nog niet genoeg is, maak jij ook nog deel uit van de redactie van Aviculture Europe waarvoor jij de prachtigste foto’s maakt waar jij allesbehalve krampachtig mee doet. Afgelopen maandag nog was jij onmiddellijk bereid om enkele foto’s voor de vergadering van vandaag geheel belangeloos ter beschikking te willen stellen. En ook in datgene waar het allemaal om draait, staat Sytze meer dan zijn mannetje. Hij is een uiterst kundig fokker van één van de alle moeilijkste postduivenrassen de Exhibition Homer. Ondanks al zijn werkzaamheden weet hij In dit ras dieren van absolute wereldklasse voor te brengen.
Dames en heren het is onbegrijpelijk dat Sytze de Bruine niet eerder een NBS-erespeld heeft mogen ontvangen.

Voorjaarsoverleg 2015

Beknopt verslag voorjaarsoverleg NBS met haar leden op 21 februari 2015 te Barneveld.

1. Opening
De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom.
Hij legde het doel van deze bespreking nog eens uit: een niet besluitvormende maar meningvormende bijeenkomst.
Voorzitter gaf aan dat het seizoen begonnen is met een aantal droevige gebeurtenissen, waarbij hij noemde de ziekte van Wim van Zijl, het overlijden van Jan de Jong en het plotseling overlijden van de echtgenoot van Pauline van der Lans, die op deze dag begraven wordt, waardoor een aantal leden uit het Haagse niet aanwezig kan zijn.
Voorzitter heeft op 20 februari een bezoek afgelegd bij Wim van Zijl. Het gaat goed met hem en hij zit in een zwaar revalidatieprogramma.
Het blijkt dat de communicatie over dit soort plotselinge gebeurtenissen niet altijd even goed gaat. Deze berichten worden altijd met spoed op de website van de NBS geplaatst, doch tijdens de vergadering bleek dat lang niet alle bestuurders deze site dagelijks en zelfs wekelijks raadplegen. Misschien kan er een soort e-mailberichten dienst worden op getuigd.
In dit verband vroeg de NBS secretaris aan de verenigingssecretarissen om hem een mailtje te sturen zodat hij kan beschikken over hun recente e-mailadressen.
Het bestuur zoekt naar een andere oplossing voor de vervaardiging van de NBS Kampioensdiploma’s, wat in het verleden door Jan de Jong werd gedaan.

2. Samenwerking KLN
Recent is er een gesprek geweest tussen de voorzitters van de NBS en KLN. De voorzitter van de NBS heeft aangegeven dat de NBS wel in is voor samenwerking/fusie, maar wel onder bepaalde voorwaarden, zoals aangegeven op de ALV van de NBS in 2014.
De beide voorzitters hebben vastgesteld dat er op dit moment geen grond is om verder te praten over samenwerking/fusie. Ook de door de NBS naar voren gebrachte mogelijkheid van bemiddeling werd door KLN van de hand gewezen.
De NBS voorzitter heeft voorgesteld om een gezamenlijk verklaring naar buiten te brengen om de leden op de hoogte te brengen van de situatie en heeft hiertoe een voorstel neergelegd. KLN wil dit echter eerst binnen haar bestuur bespreken.
Kees Verkolf is van mening dat bij KLN de houding lijkt te veranderen ten gunste van de NBS. Hij vraagt zich af of hierdoor het proces binnenkort weer vlot getrokken kan worden. De voorzitter van NBS geeft aan dat de bal nu echt bij KLN ligt en dat zij een eerste stap moeten zetten.

3. Rol Speciaalclubs
Het NBS bestuur is van mening dat de rol van de Speciaalclubs is toenemende mate belangrijk is.
B.v. op het gebied van het aantrekken van nieuwe keurmeesters en het enthousiastmeren van kandidaten voor de functie van keurmeester. Binnen het bestuur worden plannen besproken om de procedure om keurmeester te worden te versnellen.
In het kader hiervan is besloten om het aantal rassen waarvoor men mondeling examen kan doen te verhogen van 10 naar 15 rassen.
Er is een gesprek geweest tussen het NBS bestuur en de Standaardcommissie van de NBS. Onderwerp was het vergemakkelijken van de erkenningprocedure voor kleuren en tekeningpatronen van alle in Nederland erkende rassen. Het NBS bestuur zal hiertoe op de ALV NBS 2015 een voorstel indienen. In dit voorstel zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor de Speciaalclubs.

Speciaalclubs hebben ook een rol op het gebied van het welzijn van onze duiven. Het bestuur roept de Speciaalclubs op om zelf standpunten in te nemen op dit gebied en niet te wachten tot de overheid maatregelen voorschrijft.

4. Kampioenschap van Nederland
Door het uitvallen van diverse Provinciale Kampioenschappen in het seizoen 2014-2015 is er een oneerlijke situatie ontstaan voor diverse fokkers. Het bestuur heeft dan ook besloten om het Prov. Kamp. voor het seizoen 2014-2015 af te gelasten en door te schuiven naar het seizoen 2015-2016 voor dezelfde diergroep als in 2014-2015 (Kip-, Wrat- en Vormduiven).

5. PR
Het is van belang dat er goede PR wordt bedreven door de NBS op Provinciale Kampioenschappen, de Bondsshow van de NBS en op de NPO beurs.
De NBS stand moet bemand worden door enkele personen. Het bestuur zou graag ondersteuning zien van mensen die in de buurt wonen van de tentoonstellingen waarop de NBS PR stand aanwezig is.
KLN heeft een andere visie op PR dan de NBS. De PR van KLN is meer extern gericht, ook op niet tentoonstellingsfokkers.
Kandidaten die graag een bijdrage willen leveren aan de PR van de NBS worden verzocht op contact op te nemen met het NBS bestuur of met een lid van de NBS PR commissie.
P. Drent: KLN besteedt winst uit Kleindier Magazine aan PR. NBS kan dat niet omdat ze niet meedeelt in de winst van KM. Maar KLN zou wel wat meer voor de NBS kunnen besteden aan PR.
R. Slikker: Is van mening dat de NBS niet als volwaardig partner wordt gezien in de gezamenlijke PR stand. Niet alle leden van de PR club ervaren dit zo.

6. NBS ringen
Sommige mensen klagen erover dat duiven die geringd zijn met een H-ring of een andere, niet S-ring een DIS krijgen op tentoonstellingen. H-ringen of andere niet S-ringen worden niet door de NBS uitgegeven. Een H-ring bijvoorbeeld is een hoenderring (uitgegeven door KLN). In de prijs van S-ringen (NBS) zit een deel dat besteed wordt aan prijzengeld op de tentoonstellingen. Het is ook logisch dat dit prijzengeld ook alleen terecht komt bij fokkers die hun dieren met S-ringen hebben gering.
Toen de Amsterdamse Hoogvlieger werd erkend is een overgangsregeling getroffen waardoor dit ras met VDS ringen (alleen oude dieren) gedurende maximaal 3 jaar op NBS tentoonstellingen mocht worden ingezonden.
Het NBS bestuur bereidt een dergelijke regeling voor met betrekking tot Kleurpostduiven met NPO ringen.

7. Welzijn sierduiven
Positieflijst
De positieflijst voor zoogdieren is nu rond. Naar verwachting volgt hierna de positieflijst voor vogels.
Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de Speciaalclubs, die pro actief zullen moeten zijn voor externe eigenschappen zoals voetbevedering, kortsnaveligheid, snavelgekaptheid etc.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan huisvesting, vervoermateriaal etc.
Wat het welzijn betreft speelt ook de EE een rol. Duiven komen via de EE aan de hand van Europese regelgeving in de standaard terecht.
Er dient ook rekening gehouden te worden met de mening van de “buitenwacht” over de manier waarop wij onze dieren houden en hoe hun uiterlijke eigenschappen eruit zien.

8. Verplicht abonnement Kleindier Magazine
Bij het NBS bestuur komen regelmatig reacties van fokkers binnen over het verplichte abonnement op Kleindier Magazine. Sommige fokkers zijn hier niet gelukkig mee.
In 2004 heeft het toenmalige NBS bestuur besloten om niet deel te nemen aan het eigenaarschap van Kleindier Magazine. Er is toen afgesproken dat elk nieuw lid een verplicht abonnement op Kleindier Magazine moest nemen. Hier tegenover staat dat alle NBS abonnees op Kleindier Magazine dit blad tegen een sterk gereduceerde prijs krijgen.

9. Europahow Metz
Deze show wordt gehouden van 13 tot 15 november 2015.
Fokkers die hun dieren die via de NBS inschrijven krijgen een tegemoetkoming voor de eerste 4 dieren van € 2,50 per dier.
Nadere info over vervoer volgt via de NBS website.

10. Wat verder ter tafel komt
• Enkele aanwezigen vroegen of ze de sheets die bij de powerpoint presentatie zijn gebruikt per mail kunnen ontvangen. Afgesproken werd de sheets op de site van de NBS te plaatsen, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.
• Ger Brouwer (PR) vraagt aandacht voor de NPO manifestatie en de Landlevendagen in september. Hij heeft de Speciaalclubs hierover een mailing gestuurd.
• Jouke v.d. Siepkamp spreekt zijn teleurstelling erover uit dat veel Speciaalclubs niet insturen op de Bondsshow. Hij vindt ook dat de Speciaalclubs te weinig reclame tussen de kooien maken doormiddel van een tafeltje met folders etc.
• Wierd de Boer Is van mening dat Speciaalclubs democratische organisaties zijn; als men niet wil inschrijven op de Bondsshow dan is dat zo.
• John Hartman Stelt voor dat de NBS een financiële stimulans geeft voor het deelnemen aan de Bondsshow. Stelt ook voor dat bij het behalen van een NBS Kampioensdiploma tenminste één van de onderliggende ere-certificaten op de Bondsshow moet zijn behaald.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze een goede reis naar huis en sluit vervolgens de vergadering

In Memoriam Jan de Jong

In memoriam Jan de Jong * 10 juni 1937 † 17 januari 2015

Op zaterdag 17 januari 2015 is Jan de Jong overleden.
Hiermee is een van de meest veelzijdige sierduivenliefhebbers van ons heen gegaan.
Jan was niet alleen sierduivenfokker, keurmeester, bestuurder, illustrator en publicist, maar hij was bovenal een aimabel man.
Voor onze hobby heeft Jan veel betekend en zijn herinnering zal voortleven in de talloze afbeeldingen van onze sierduivenrassen die hij heeft gemaakt en op de vele door de NBS uitgegeven kampioensdiploma’s die door Jan van een illustratie werden voorzien.
Het ging al een poosje niet zo goed met Jan, maar vorige week verslechterde zijn toestand zienderogen met als gevolg dat hij zaterdag overleden is.
Wi j wensen zijn familie en vele vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Bestuur NBS