Voorjaarsoverleg 2015

Beknopt verslag voorjaarsoverleg NBS met haar leden op 21 februari 2015 te Barneveld.

1. Opening
De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom.
Hij legde het doel van deze bespreking nog eens uit: een niet besluitvormende maar meningvormende bijeenkomst.
Voorzitter gaf aan dat het seizoen begonnen is met een aantal droevige gebeurtenissen, waarbij hij noemde de ziekte van Wim van Zijl, het overlijden van Jan de Jong en het plotseling overlijden van de echtgenoot van Pauline van der Lans, die op deze dag begraven wordt, waardoor een aantal leden uit het Haagse niet aanwezig kan zijn.
Voorzitter heeft op 20 februari een bezoek afgelegd bij Wim van Zijl. Het gaat goed met hem en hij zit in een zwaar revalidatieprogramma.
Het blijkt dat de communicatie over dit soort plotselinge gebeurtenissen niet altijd even goed gaat. Deze berichten worden altijd met spoed op de website van de NBS geplaatst, doch tijdens de vergadering bleek dat lang niet alle bestuurders deze site dagelijks en zelfs wekelijks raadplegen. Misschien kan er een soort e-mailberichten dienst worden op getuigd.
In dit verband vroeg de NBS secretaris aan de verenigingssecretarissen om hem een mailtje te sturen zodat hij kan beschikken over hun recente e-mailadressen.
Het bestuur zoekt naar een andere oplossing voor de vervaardiging van de NBS Kampioensdiploma’s, wat in het verleden door Jan de Jong werd gedaan.

2. Samenwerking KLN
Recent is er een gesprek geweest tussen de voorzitters van de NBS en KLN. De voorzitter van de NBS heeft aangegeven dat de NBS wel in is voor samenwerking/fusie, maar wel onder bepaalde voorwaarden, zoals aangegeven op de ALV van de NBS in 2014.
De beide voorzitters hebben vastgesteld dat er op dit moment geen grond is om verder te praten over samenwerking/fusie. Ook de door de NBS naar voren gebrachte mogelijkheid van bemiddeling werd door KLN van de hand gewezen.
De NBS voorzitter heeft voorgesteld om een gezamenlijk verklaring naar buiten te brengen om de leden op de hoogte te brengen van de situatie en heeft hiertoe een voorstel neergelegd. KLN wil dit echter eerst binnen haar bestuur bespreken.
Kees Verkolf is van mening dat bij KLN de houding lijkt te veranderen ten gunste van de NBS. Hij vraagt zich af of hierdoor het proces binnenkort weer vlot getrokken kan worden. De voorzitter van NBS geeft aan dat de bal nu echt bij KLN ligt en dat zij een eerste stap moeten zetten.

3. Rol Speciaalclubs
Het NBS bestuur is van mening dat de rol van de Speciaalclubs is toenemende mate belangrijk is.
B.v. op het gebied van het aantrekken van nieuwe keurmeesters en het enthousiastmeren van kandidaten voor de functie van keurmeester. Binnen het bestuur worden plannen besproken om de procedure om keurmeester te worden te versnellen.
In het kader hiervan is besloten om het aantal rassen waarvoor men mondeling examen kan doen te verhogen van 10 naar 15 rassen.
Er is een gesprek geweest tussen het NBS bestuur en de Standaardcommissie van de NBS. Onderwerp was het vergemakkelijken van de erkenningprocedure voor kleuren en tekeningpatronen van alle in Nederland erkende rassen. Het NBS bestuur zal hiertoe op de ALV NBS 2015 een voorstel indienen. In dit voorstel zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor de Speciaalclubs.

Speciaalclubs hebben ook een rol op het gebied van het welzijn van onze duiven. Het bestuur roept de Speciaalclubs op om zelf standpunten in te nemen op dit gebied en niet te wachten tot de overheid maatregelen voorschrijft.

4. Kampioenschap van Nederland
Door het uitvallen van diverse Provinciale Kampioenschappen in het seizoen 2014-2015 is er een oneerlijke situatie ontstaan voor diverse fokkers. Het bestuur heeft dan ook besloten om het Prov. Kamp. voor het seizoen 2014-2015 af te gelasten en door te schuiven naar het seizoen 2015-2016 voor dezelfde diergroep als in 2014-2015 (Kip-, Wrat- en Vormduiven).

5. PR
Het is van belang dat er goede PR wordt bedreven door de NBS op Provinciale Kampioenschappen, de Bondsshow van de NBS en op de NPO beurs.
De NBS stand moet bemand worden door enkele personen. Het bestuur zou graag ondersteuning zien van mensen die in de buurt wonen van de tentoonstellingen waarop de NBS PR stand aanwezig is.
KLN heeft een andere visie op PR dan de NBS. De PR van KLN is meer extern gericht, ook op niet tentoonstellingsfokkers.
Kandidaten die graag een bijdrage willen leveren aan de PR van de NBS worden verzocht op contact op te nemen met het NBS bestuur of met een lid van de NBS PR commissie.
P. Drent: KLN besteedt winst uit Kleindier Magazine aan PR. NBS kan dat niet omdat ze niet meedeelt in de winst van KM. Maar KLN zou wel wat meer voor de NBS kunnen besteden aan PR.
R. Slikker: Is van mening dat de NBS niet als volwaardig partner wordt gezien in de gezamenlijke PR stand. Niet alle leden van de PR club ervaren dit zo.

6. NBS ringen
Sommige mensen klagen erover dat duiven die geringd zijn met een H-ring of een andere, niet S-ring een DIS krijgen op tentoonstellingen. H-ringen of andere niet S-ringen worden niet door de NBS uitgegeven. Een H-ring bijvoorbeeld is een hoenderring (uitgegeven door KLN). In de prijs van S-ringen (NBS) zit een deel dat besteed wordt aan prijzengeld op de tentoonstellingen. Het is ook logisch dat dit prijzengeld ook alleen terecht komt bij fokkers die hun dieren met S-ringen hebben gering.
Toen de Amsterdamse Hoogvlieger werd erkend is een overgangsregeling getroffen waardoor dit ras met VDS ringen (alleen oude dieren) gedurende maximaal 3 jaar op NBS tentoonstellingen mocht worden ingezonden.
Het NBS bestuur bereidt een dergelijke regeling voor met betrekking tot Kleurpostduiven met NPO ringen.

7. Welzijn sierduiven
Positieflijst
De positieflijst voor zoogdieren is nu rond. Naar verwachting volgt hierna de positieflijst voor vogels.
Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de Speciaalclubs, die pro actief zullen moeten zijn voor externe eigenschappen zoals voetbevedering, kortsnaveligheid, snavelgekaptheid etc.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan huisvesting, vervoermateriaal etc.
Wat het welzijn betreft speelt ook de EE een rol. Duiven komen via de EE aan de hand van Europese regelgeving in de standaard terecht.
Er dient ook rekening gehouden te worden met de mening van de “buitenwacht” over de manier waarop wij onze dieren houden en hoe hun uiterlijke eigenschappen eruit zien.

8. Verplicht abonnement Kleindier Magazine
Bij het NBS bestuur komen regelmatig reacties van fokkers binnen over het verplichte abonnement op Kleindier Magazine. Sommige fokkers zijn hier niet gelukkig mee.
In 2004 heeft het toenmalige NBS bestuur besloten om niet deel te nemen aan het eigenaarschap van Kleindier Magazine. Er is toen afgesproken dat elk nieuw lid een verplicht abonnement op Kleindier Magazine moest nemen. Hier tegenover staat dat alle NBS abonnees op Kleindier Magazine dit blad tegen een sterk gereduceerde prijs krijgen.

9. Europahow Metz
Deze show wordt gehouden van 13 tot 15 november 2015.
Fokkers die hun dieren die via de NBS inschrijven krijgen een tegemoetkoming voor de eerste 4 dieren van € 2,50 per dier.
Nadere info over vervoer volgt via de NBS website.

10. Wat verder ter tafel komt
• Enkele aanwezigen vroegen of ze de sheets die bij de powerpoint presentatie zijn gebruikt per mail kunnen ontvangen. Afgesproken werd de sheets op de site van de NBS te plaatsen, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.
• Ger Brouwer (PR) vraagt aandacht voor de NPO manifestatie en de Landlevendagen in september. Hij heeft de Speciaalclubs hierover een mailing gestuurd.
• Jouke v.d. Siepkamp spreekt zijn teleurstelling erover uit dat veel Speciaalclubs niet insturen op de Bondsshow. Hij vindt ook dat de Speciaalclubs te weinig reclame tussen de kooien maken doormiddel van een tafeltje met folders etc.
• Wierd de Boer Is van mening dat Speciaalclubs democratische organisaties zijn; als men niet wil inschrijven op de Bondsshow dan is dat zo.
• John Hartman Stelt voor dat de NBS een financiële stimulans geeft voor het deelnemen aan de Bondsshow. Stelt ook voor dat bij het behalen van een NBS Kampioensdiploma tenminste één van de onderliggende ere-certificaten op de Bondsshow moet zijn behaald.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze een goede reis naar huis en sluit vervolgens de vergadering