Verslag NBS Voorjaarsoverleg 2018

Op de voorjaarsdag van de NBS op 17 februari mochten we een 60-tal liefhebbers begroeten. Dit keer paste alles ruimschoots in de zaal in Voorthuizen en waren er geen logistieke lunch problemen. Het concept om samen met het kleine KV op te trekken sloeg wederom aan en zal zoals het er nu voorstaat ook het concept voor de komende jaren worden. Wel gaan we in de toekomst voor een gemixte dagindeling waarbij het vergaderdeel en de presentaties over de kern van onze liefhebberij –onze duiven- door elkaar heen gaan lopen.

De opening

Keurig op tijd opende Thom Laming de vergadering. Op zijn vraag of er nog aanvullende agendapunten waren gaf Cas Butter aan een punt over de keurmeestersopleiding te hebben. Het agendapunt wat door het Centrum Genetische Bronnen (WUR) zou worden ingevuld kwam te vervallen. De spreekster was niet beschikbaar, het punt wordt doorgeschoven.

Thom gaf een korte toelichting op de samenstelling en wat doen zij voor de Ornithologische werkgroep. Deze groep waarin NBVV, KLN en NBS zitten richt zich op het behoud van tentoonstellingen in relatie tot overheidsbeperkingen.

Een toelichting op de vacature van Secretaris in het NBS-bestuur werd gegeven. Han Voerman stopt op 09-06-2018 en een zoektocht naar een opvolger is gestart. Alle leden wordt gevraagd mee te denken in dit proces.

Kort werd stil gestaan bij het nieuwe boek van Jan de Wit, een inkijk exemplaar was aanwezig. Het wordt weer een hebbeding voor in de boekenkast.

Roel Bijkerk gaf de aanwezigen mee dat de erecertificaten die nodig zijn voor het behalen van een kampioensdiploma tijdig naar hem moeten worden verzonden. Jammer is dat één show de certificaten nog niet heeft ingeleverd.

 

Update commissies

 • De Commissie voor de Dag van de Sierduif is bijeengeweest. Het concept wordt anders dan dat wat we bij het 75-jarig bestaan van de NBS hebben gedaan. We willen toekomstgericht naar buiten treden en niet NBS-leden laten zien wat het mooie is van onze hobby. We kunnen terecht op een groot evenement op de 1e maandag (06-08-18) van augustus, de landbouw tentoonstelling in Opmeer waar duizenden dierenliefhebbers op af komen. Het thema is `Kijk een duif`.

Speciaalclubs wordt om ondersteuning gevraagd. Doel is groepen duiven in volières te laten zien en bezoekers duidelijk te maken wat nu zo leuk is aan deze hobby.

Er zijn presentaties voorzien over voeding, huisvesting, kunst maar vooral over het plezier wat het houden van duiven brengt.

 • Van de ´Statuten commissie´ gericht op het moderniseren van de administratieve inrichting van de NBS zijn adviezen ontvangen. Deze zijn divers van aard maar er is nog geen evaluatie van opgesteld. We gaan voor zorgvuldigheid in dit proces en dat betekent dat uitgewerkte voorstellen mogelijk pas in 2019 op de ALV agenda komen.

 

Nabeschouwing van de bondsshow

2017 was een hectisch jaar als we kijken naar onze bondsshow. Uiteindelijk lukte het Avicultura om samen met de provincie Zuid-Holland invulling te geven aan deze uitdaging.

De vergadering sprak veel waardering uit naar de organisatoren die op einde van het jaar de handschoen hebben opgepakt. Dat een korte voorbereidingstijd met zich meebrengt dat niet alles op rolletjes liep moge duidelijk zijn. Dit is niet erg maar vraagt om evaluatie en afspraken voor de toekomst. Deze evaluatie heeft helaas nog niet plaats gevonden.

Inmiddels heeft ook de Sierduivenshow Noord Nederland aangegeven mogelijkheden te zien om de bondsshow in de toekomst te organiseren en staande de vergadering gaf de Noordshow aan op korte termijn ook met een voorstel te komen.

Er is verwarring over afspraken met betrekking tot het onderbrengen van de show in het komende jaar. De NBS heeft in 2016 een schriftelijke toezegging gedaan om de organisatie van de bondsshow in 2018 en 2019 neer te leggen bij Avicultura. De argumenten die aan dit besluit ten grondslag lagen waren de samenwerking tussen Avicultura en de Championshow wat maakte dat er een prima onderkomen was. Dit argument is echter komen te vervallen.

De vraag die uit de inventarisatie van vandaag beantwoord moet worden is of er voldoende basis is voor een volgende bondsshow in Boskoop. De organisatie moet Bondshow waardig zijn en er moet vertrouwd kunnen worden op gemaakte afspraken.

De NBS insteek is dat we de samenwerking voort willen zetten maar dan moet er aandacht zijn voor de verbeterpunten en worden er op dit punt garanties gevraagd. De punten die op dit overleg naar voren komen zullen ingebracht in het evaluatie overleg met Avicultura-Zuid/Holland wat nog gepland moet worden.

Dit overleg zal op korte termijn moeten plaats vinden willen we op de ALV in juni duidelijkheid kunnen bieden aan onze leden.

 

De volgende opmerkingen m.b.t. de in januari gehouden show worden genoteerd:

 • Saamhorigheid en verbinding met mensen is belangrijk. Helaas was het te koud om gezellig met elkaar te gaan zitten
 • De bewegwijzering en aanduiding voor parkeren kon beter
 • Fijn dat deze organisatie het heeft aangedurfd de show te organiseren, dank daarvoor.
 • De keurdag was gezellig ondanks code rood waardoor we een aantal uren verloren
 • Er was te weinig ruimte voor het sierduivenplein en de stands en de paden waren vrij smal, jammer dat er niet meer ruimte gebruikt is. De groep hoenders werd gemist
 • Het is onduidelijk waarom een inzender duiven beduidend meer inschrijfgeld moet betalen dan een inzender konijnen
 • Het is een mooie ruimte met goed licht maar de uitstraling van de entree e.d. is niet echt iets van een grote show
 • Het prijzenschema voor deze show was te krap. Een handdoek van de Hema voor een raswinnaar waar zes euro inschrijfgeld voor betaald is, is echt te weinig
 • De voorzieningen qua toiletten en catering missen dat wat je verwacht van een grote show
 • De gemaakte afspraak voor een te leveren ingetekende show plattegrond waarin de NBS stand en het sierduivenplein zouden zijn opgenomen is niet nagekomen. Er is nu (te)veel geïmproviseerd
 • Voor de NBS stand werden beperkingen opgelegd (zetten achterwand) waardoor de Van Gink expositie erg pover werd en in een hoekje stond weggedrukt
 • De opening had erg weinig uitstraling, temperatuur bij de zitjes was te laag en de geluidsinstallatie voldeed niet
 • De klantvriendelijkheid en hygiëne in de catering kan beslist beter, dit vraagt om aandacht
 • Wat hebben wij als inzenders over (inschrijfgeld) voor een show die aan al onze wensen kan voldoen en gaan we daar als sierduivenliefhebbers wel massaal insturen

 

Niet direct gericht op de show in Boskoop maar wel op de Bondsshow in het algemeen kwamen de volgende opmerkingen voorbij:

 • Spreiding van de grote shows over het TT-seizoen is zeer gewenst, wat dit betreft zit Boskoop op een goede datum
 • Slechts 145 van de 1400 NBS-leden had ingezonden. Willen we naar een representatieve Bondsshow dan moet dit aantal inzenders echt omhoog, de show moet daarom aantrekkingskracht hebben. Er moet meer aandacht en sturing op het randgebeuren komen
 • Een laag inschrijfgeld is niet te combineren met een mooie show met uitstraling
 • De voorkeur gaat uit naar een gemengde show. Juist de verscheidenheid in diergroepen zorgt voor publiek en geeft daarmee promotiemogelijkheden
 • De show zou het sluitstuk van het seizoen moeten zijn, een plek waar de kampioenen aanwezig zijn

 

Keurmeestersopleiding

Cas Butter vroeg aandacht voor een regel uit het Keurmeesters reglement. Nu mag een startende keurmeester pas keuren als het bevoegdheid heeft voor minimaal één subgroep.

Dit kan betekenen dat een nieuwe keurmeester die maar één of twee rassen als bevoegdheid heeft nog niet mag keuren. Dit lijkt hem niet wenselijk en hij ervaart het als een beperking waarom mogelijk sommige fokkers niet aan de opleiding beginnen.

Het aandachtspunt wordt meegenomen naar de examencommissie. We delen allemaal hetzelfde beeld, we willen graag meer en goed opgeleide keurmeesters.

 

Presentaties

Na een korte koffiepauze volgde er een presentatie over inhoud van de huidige wetgeving Dieren, met name over het Besluit Houders van Dieren en wat dit als mogelijke gevolgen heeft voor onze tentoonstellingsorganisaties. Ook de invloed van het besluit op het welzijn van dieren en mogelijke gevolgen voor speciaalclubs en de NBS kwamen aan de orde. Link naar Presentatie

 

Aansluitend werd er door Wim Halsema een beeld gegeven van de problemen die er dit seizoen waren met Adeno-Colli. Hoe ontstaat dit en wat is de geadviseerde aanpak en hoe kunnen we het probleem preventief aanpakken. Link naar Presentatie

 

Beide presentaties zullen op de website gezet worden zodat u ze nog eens rustig kunt nakijken.

 

Rondvraag

 • Ton Brouwers merkt op dat het steeds lastiger wordt voor een speciaalclubsecretaris om te komen aan een catalogus van een show waar prijzen zijn uitgezet. Hij vraag aandacht voor dit probleem en verzoekt de TT/secretarissen actie te nemen. Opgemerkt wordt dat de speciaalclubsecretaris wel moet zorgen voor een correct e/mail adres.
 • Gerard Simonis merkt op dat hij de evaluatie van de bondsshow ervaren heeft als moddergooien en daar is onze hobby niet mee gediend. Hij vraagt om meer begrip voor elkaar. Aangegeven wordt dat de evaluatie door de meeste aanwezigen niet zo ervaren is, er is veel begrip voor de lastige positie van Avicultura die op weinig voorbereidingstijd voor de show had.
 • Johan Verdeuzeldonk roept op om hogere inschrijfgelden te accepteren. Dit omdat we anders nooit de gewenste mooiere shows krijgen met een teruglopend aantal inzenders.

 

Het middagprogramma

Na de lunch was het woord aan de kleine KV.

 • Wim Halsema nam ons mee naar de historie van de Slenken en bracht in beeld hoe een goede Groninger Slenk er uitziet.
 • Gerard Simonis maakte ons wegwijs in de wereld van de Engelse Modena, een ras wat wereldwijd op een hoog niveau staat. De Nederlandse dieren staan nu gelukkig weer op hetzelfde hoge peil als de dieren uit de landen om ons heen.
 • Martin van Uden liet ons kennismaken met de Oud Oosterse meeuw. Een ras met een lange historie en schitterend mooie kleurtjes. De laatste jaren gaat de kwaliteit met sprongen vooruit en dat verdient dit leuke ras
 • Jouke vd Siepkamp vertelde ons het nodige over de vedervoetige Eksterkropper. Een ras waarvan sommige aanwezigen verzuchte ´O wat zijn ze mooi´. We zien ze maar sporadisch op de show, hopelijk wordt dit na deze inleiding beter.

 

Mooi op tijd werd het dagprogramma met een tevreden gevoel afgesloten met een hapje en een drankje wat door de KV werd aangeboden.

Alle deelnemers dank voor uw komst en inzet, het was top!

Aad Rijs.

Voorjaarsbeurs Houten

 Populaire Voorjaarsbeurs in Houten-NL ook bij sierduivenliefhebbers geliefd om te bezoeken.

 Op 3 en 4 maart 2018 gaan de deuren weer open voor de vele duizenden bezoekers die allen het startschot voor het nieuwe seizoen willen meemaken. Om mee te gaan met de trends en de laatste ontwikkelingen heeft een dergelijk evenement met 10.000 m² vloeroppervlak een aanzienlijke voorbereidingstijd, dat nu zijn voltooiing nadert. De organisatie meldt een groeiende interesse bij de verkopende postduiven liefhebbers. Want het postduiven gehalte voert wel de boventoon op dit internationale evenement. De sierduiven activiteiten zijn dit jaar volledig geïntegreerd in hal 3. Naast de speciaal clubs die hun mooiste exemplaren tentoonstellen zijn er ook individuele sierduiven liefhebbers die hun sierduiven ter verkoop aanbieden. Veel duiven worden verkocht naar de duizenden buitenlandse bezoekers. Met name de vliegrassen vinden gretig aftrek. Overigens kunt u bij de aanwezige speciaal clubs een staaltje van fokkerskunst bewonderen Een grote groep van speciaal clubs hebben een stand in Houten en kunnen u over de desbetreffende rassen van alles vertellen. Neem gerust een kijkje op de deelnemerslijst van www.proffsport.nl om te kijken welke speciaalclubs er aanwezig zijn.

De inschrijvingen voor Europa’s grootste evenement in het voorjaar zijn al weer enkele maanden in volle gang. Met nog een paar vrije plaatsen te gaan zit het complex van Expo Houten tot de nok toe vol. Voor deze 23e editie voorspelt de organisatie een groei van 10% van het aantal exposanten. U kunt gerust de tijd nemen voor een beursbezoek want zitplaats is er voldoende in Houten. Op de grote terrassen in hal 2 en 3 en in het sfeervolle restaurant kunnen zo’n 700 bezoekers de benen strekken.

Duivensport bedrijfsleven

Naast het aanbod van de vele duizenden duiven is er een reeks van fabrikanten welke hun mengelingen presenteren en supplementen aanbieden. Want de betere liefhebbers weten het al vele jaren, onze duiven zijn topatleten welke ook als zodanig verzorgd willen worden. Zowel traditioneel of geheel nieuw, u vindt een keur aan exposanten met veel voedingssupplementen die klaar staan om u van een uitstekend advies en dito producten te voorzien, profiteer van hun kennis en ervaring, het loont altijd de moeite een praatje met hen te maken. Naast de product introducties van de bekende firma’s ook  exposanten die nieuw in de duivensport binnentreden, zeker de moeite waard. Verder alle nieuwe ontwikkelingen op gebied van hokkenbouw, hokinterieur, volières en noem maar op.

Meer dan 250 exposanten is uniek in Europa

Om alles goed te zien in Houten is het ondoenlijk om over de beursvloer te racen. Mocht u een bezoek aan de Voorjaarsbeurs voorbereiden, plan dan voldoende tijd in. In meer dan 20 jaar heeft organisator Pieter Kos een beurs met naam & faam opgebouwd, het is juist deze uitstraling die elk jaar borg staat voor fijn duivenplezier, maar ook hernieuwde kennismaking met gelijkgestemden. Even binnenlopen en info op te pikken, dat is, zoals al aangehaald, de ultieme kans om als liefhebber het best mogelijke voor uw duiven te verkrijgen. De meeste exposanten hebben wel een beursaanbieding of speciale korting. Profiteer ervan!!!

De beursplattegrond 2018 met de imposante lijst van exposanten is inmiddels vrijgegeven. Via de website van Proff Sport wordt u verder geïnformeerd. Om een idee te krijgen van er allemaal te zien is op de beurs zijn er foto impressies en zelfs filmpjes te zien op de website. Een bezoek aan de Voorjaarsbeurs is gewoon een dagje uit en nogmaals neem er beslist de tijd voor. Noteer in ieder geval de datum van 3 & 4 maart alvast in uw agenda!

De Voorjaarsbeurs is geopend op zaterdag 3 maart van 9.00 – 17.00 uur en zondag 4 maart van 9.00 – 14.30 uur. De entree kost € 12,50 p.p., parkeren is gratis.

Meer informatie vind u op www.proffsport.nl

Aanmelden Ras en Rasgroep van het jaar

Nationale Kampioenschappen

De inschrijfformulieren voor het Nationale kampioenschap ras van het jaar en voor het Nationale Kampioenschap rasgroepen zijn op de site beschikbaar onder downloads

Doe mee en laat uw mooiste resultaten zien !