Websites onder Sierduif.nl

Geachte speciaalclub bestuurders,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 juni 2017 hebben we besloten dat dat verenigingen en speciaalclubs hun website voortaan gratis bij die van de NBS kunnen onderbrengen.

Iedere geregistreerde fokker heeft daar immers een bijdrage aan geleverd.

De website is tegenwoordig een niet meer weg te denken bron van informatievoorziening voor elke sierduivenliefhebber of geïnteresseerde die iets over sierduiven wil weten. De naam van onze site is zodanig dat iedereen gemakkelijk en snel gebruik van de site kan maken. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze site en zeker ook aan de beveiliging ervan. De kosten voor de site, de hosting bij een provider, de beveiliging en het onderhoud ervan zijn aanzienlijk.

Omdat iedere sierduivenliefhebber baat heeft bij de website is het daarom vanzelfsprekend dat de kosten van de website niet enkel door verenigingen en speciaalclubs gedragen worden maar dat deze in de fokkersbijdrage verrekend zijn.

Echter websites van verenigingen en speciaalclubs wijzigen regelmatig, of worden compleet opnieuw gemaakt.

Tevens blijkt ook regelmatig dat links van verenigingen niet meer werken.

De mogelijkheid bestaat om de websites van verenigingen/speciaalclubs gratis onder te brengen bij de NBS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende (pr@sierduif.nl).

In opdracht van het NBS bestuur.

Met vriendelijke groet,

Robert Hoornstra.

Fokkersv. Ned. Tuimelaars

Afgelopen 16 maart hield de Fokkersverenging van Nederlandse tuimelaars haar jaarvergadering  cultureel centrum “De Kiekmure” te Harderwijk.

Op de foto links Willem de Wal 2e prijs van de club in 2018, midden Ad van Baast de grote winnaar, die tevens e jongdierendag won en rechts Henk de Vos die de 3e plaats voor zich opeiste.

Kortom een dag die gezellig en leerzaam was.

Als extra wil ik nog vermelden dat ik zie dat de sport leeft.

Maar het is niet eenvoudig om onze sport de toekomst te geven doe ze verdient.

Dat er kritiek is op veranderingen en voorstelen begrijp ik.

Laten we nooit vergeten dat het ons allen uiteindelijk gaat om hetzelfde: onze mooie sport behouden en de sport ontwikkelen voor de lieghebbers van nu en de komende generatie.
Rein Slikker

Herinnering enquête voor speciaalclubs

Enige tijd geleden hebben alle speciaalclub secretarissen van ons bericht ontvangen over de enquête waarin wij als NBS naar de rol van de speciaalclubs informeren. Zoals tijdens het recente NBS Voorjaarsoverleg al is aangegeven is er tot op heden pas van minder dan een kwart van alle speciaalclubs een respons gekomen. Middels dit bericht willen wij u er aan herinneren om onderstaande vragen met uw leden te bespreken en de antwoorden naar het secretariaat van de NBS te sturen.

Graag willen wij u ter voorbereiding meegeven hoe wij als NBS-bestuur denken wat uw rol als speciaalclub binnen onze bond zou moeten zijn:

 • Er is tussen uw speciaalclub en de standaardcommissie van de NBS over en weer inhoudelijk contact over uw ras(sen) wanneer daar aanleiding toe bestaat.
 • De speciaalclub investeert in de relatie met het bestuur van de NBS en de standaardcommissie van de NBS.
 • De speciaalclub zorgt er voor dat haar leden vertegenwoordigd zijn op de ALV waar de afgevaardigde de stem namens de speciaalclub uitbrengt bij de voorliggende voorstellen.
 • De speciaalclub heeft een belangrijke rol in de voorlichting en bij het introduceren in de speciaalclub van nieuwe fokkers, met name over rastechnische zaken.
 • De speciaalclub heeft een belangrijk rol bij het op de hoogte brengen van keurmeesters bij ontwikkelingen binnen haar ras(sen) door hen uit te nodigen clubdagen bij te wonen.
 • De speciaalclub is een platform voor nieuwe keurmeesters.
 • De speciaalclubs van de Nederlandse rassen waarvoor zij SBI zijn binnen de EE, maken beleid over de richting die men met hun ras(sen) op wil gaan.

Minstens even belangrijk als hoe wij zaken zien, is hoe u daar tegen aan kijkt. Wij hopen dat uw ons van uw adviezen op onderstaande vragen kunt voorzien:

 • Hoe ziet uw speciaalclub haar rol binnen de NBS?
 • Kunt u deze gewenste rol voldoende vervullen?
 • Zijn de contacten met de NBS van voldoende kwaliteit?
 • Wordt u door de NBS voldoende op de hoogte gehouden van ontwikkleingen?
 • Zijn er belemmeringen waar u als speciaalclub in uw samenwerking met de NBS tegenaan loopt?
 • Kunt u aangeven welke dit zijn en welke oplossingen u daarvoor ziet?
 • Kunt u aangeven hoe u uw rol binnen de NBS belangrijker zou kunnen maken (als u dit wenselijk acht)?

Namens het NBS bestuur,

D.M. Meesters – secretaris
secretaris@sierduif.nl

Geslaagde voorjaarsdag

Wederom een geslaagd NBS voorjaarsoverleg in Barneveld.

Voor de ochtenduren stond op de agenda het voor overleg tussen NBS en haar leden, de middaguren werden ingevuld door de  Keurmeestersvereniging met een viertal prachtige raspresentaties. Een combinatie van zaken die door de prima opkomst een succes genoemd mag worden. Een volle zaal was dan ook het gevolg.

Thom Laming opende de ochtend met de mededeling dat deze dag een meningsvormende vergadering is, we gaan dus de verenigingsvoorstellen behandelen maar deze komen pas tot stemming in de ALV. Het voordeel in deze is dan ook de tijdwinst. Helaas zijn er een tweetal droeve mededelingen. Ons ontvallen zijn Harrie Arbeider en Tjeerd de Vries, we nemen een moment van stilte in acht.

Robert Hoornstra gaat ons proberen te helpen bij de website, Facebook, de notulen en de nieuwsbrieven, het is geen bestuursfunctie puur ter ondersteuning van het NBS bestuur. Verder ging Thom in op de diverse shows die later in het jaar toch wel erg dicht op elkaar zitten. Gelukkig zijn de grote (Nationale) shows in gesprek met elkaar. De eerstvolgende NBS vergadering zal niet plaats vinden op 8 juni maar op 22 juni te Barneveld. De Dag van de Sierduif zal in eerste instantie worden besproken door Kees Verkolf, helaas is Kees ziek en heeft zich dan ook afgemeld. Kees heeft dan ook een prima vervanger gevonden in de persoon van Theo van Dissel, Theo vond het die dag niet warm maar erg heet… en vroeg zich ook af of het wel de juiste plaats was om onze sport te promoten. Levert het fokkers op of liefhebbers dus fokkerskaarten … nee, maar het was wel een geweldige dag ! Rein Slikker maakte zich sterk voor de 24e Voorjaarsbeurs welke gehouden zal gaan worden op 2 & 3 maart. De postduiven voeren natuurlijk de boventoon. Toch zijn er steeds meer speciaalclubs die mee gaan doen. Een prachtige plaats om meer tot elkaar te komen. In 2023 bestaat de NBS 100 jaar ! hier wil de NBS graag passende aandacht aan besteden. Theo en Kees zijn al voorzichtig begonnen…Thom vraagt of er nog ideeën zijn, ze zijn van harte welkom. Ook bijdragen van speciaalclubs zijn van harte welkom ! 

Boek presentatie “Nederlandse sierduivenrassen” van Jan de Wit (Jean Leblanc). Thom Laming, Theo van Dissel en Jan Bosch mochten de eerste boeken in ontvangst nemen. Een prachtig boek dat zeer de moeite waard is.

Onze penningmeester Han van Doorn gaat in op het te veranderen prijzenschema van de NBS. Helaas kunnen de K.N.V. Ornithophilia vanen niet meer uitgereikt worden omdat “O” geen show meer organiseert, deze komen dan ook te vervallen. Deze en nog meer veranderingen zullen opgenomen worden in de Almanak. Wel graag de verandering ook meenemen in uw vraagprogramma en catalogus.

De NBS ringencommissaris Dhr. A. van Wel gaf een uiteenzetting over de ringen bestellingen en het invullen van de AVG. Tot nu toe maar een enkel bezwaar, maar wel lastig om dit bij te gaan houden met het huidige systeem. Er zijn enkele liefhebbers in de problemen gekomen omdat hun duif werd opgevangen en dit de nodige kosten met zich meebracht. We moeten echter wel onderscheid blijven maken dat bij de postduiven er een eigendomsbewijs bij de ring zit en wij dit niet hebben. Ook nu is het nog zo dat wie geen contributie betaald heeft de ringen niet krijgt…

Onze secretaris Dennis Meesters ging even in op de op de speciaalclubs die de moeite hadden genomen de enquête in te vullen. U kunt het nog steeds doorgeven !

Ons volgende punt in deze voorjaarsdag was het bespreken van onze Bondshow, afgelopen jaar ondergebracht bij de “Gelderlandshow” te Wijchen. Veel punten passeren de revue zoals is het maximale aantal dieren bereikt en kan er nog meer bij, te weinig ruimte voor eventuele stands. vanuit de zaal kwam de wens om toch ook de positieve punten te benoemen. Er is veel waardering voor de “Gelderlandshow “ dat ze de bondshow onder wilden brengen ! Om meer rust in en bij de organisatie te creëren is het voornemen om in de toekomst de show voor 2 jaar toe te kennen. Er zijn op dit moment een tweetal aanvragen voor het organiseren van de NBS bondshow dit zijn de “Dierenparade Noordshow” en de “Gelderlandshow”. De uiteindelijke toekenning zal plaatsvinden op de ALV van 22 juni 2019.

Na de koffiepauze wordt ingegaan op de voorstellen van de ALV. Thom neemt het woord namens de commissie Statuten de stemprocedure wordt uitgelegd, niet een ieder is het hier mee eens. De NBS wil graag dat van alle fokkerkaarthouders hun stem gaat tellen, het is wel de bedoeling dat de vereniging waar ze lid van zijn dit zelf gaat organiseren. Er is een proeftijd van 2 jaar vastgesteld mocht de vergadering positief stemmen op 22 juni.

Bij het voorstel van de EZHSV kwam naar voren dat bepaalde kleurslagen niet mee zouden kunnen doen. Echter kwam tijdens de discussie al naar voren dat dit snel en makkelijk op te lossen is. Een brief naar de standaard commissie en het laten zien van een 4 tal dieren op een JDD is al voldoende. De EZHSV trek het voorstel dan ook in.

Quido Valent zag graag dat de namen van kleurslagen logischer worden, waarom noemen we de duiven niet bij de kleur van wat het is ? De vergadering snapt de verwarring. Rob Joosten beantwoordde de vraag namens de standaardcommissie. Bij wijziging van gangbare namen zouden grote aantallen standaards alleen om die reden moeten worden aangepast. Doe je dat geleidelijk dan blijven meerdere namen langere tijd naast elkaar bestaan. Dit leidt tot verwarring in de TT procedures in discussies enzovoort. Mocht je wat willen veranderen dan zou dat dus ook bij de EE moeten. Quido wil graag klein beginnen en een lijst met kleuren zou in eerste instantie al voldoen.

Tijdens de rondvraag komen nog een paar punten aan bod onder andere het ras van het jaar wat zijn eigenlijk de afspraken ? het is een leerproces en enkele zaken kunnen dan ook beter. Ook kwam er een verzoek aan de tentoonstellingsorganisaties om de prijzen per speciaalclub door te geven ,nu is het soms erg zoeken.

Na een heerlijke lunch was er tijd voor een viertal prachtige raspresentaties van de KV.

 • Persische Roller door W. de Wal,
 • Rijsselse kropper door P. v.d. Spek,
 • Keulse tuimelaar door W. Halsema,
 • Vakuitdrukingen door R. Joosten.

De aanwezigen werden getrakteerd op een drankje en een bittergarnituur. Voldaan en met een goed gevoel werd de dag afgesloten. Het samen optrekken van NBS en KV  op deze voorjaarsdag is een prima combinatie.

Robert Hoornstra
Foto’s Dennis van Doorn