Algemene ledenvergadering 2019

Op 22 juni jl. hielden wij onze algemene ledenvergadering. Een groot aantal prijzen is hier uitgereikt. De NBS-Kampioenswimpels zijn gewonnen door Comb. Arbeider en H. Voerman. Kampioensdiploma’s waren er voor de heren M.C.M. Sebregts, J. de Groot en J.G.M. Hartman (2x). De EE-plaquette voor de winnaar van de NBS Bondsshow werd uitgereikt aan J. Deneire. Jeugdprijzen waren er voor Mats van Weyck en Quentin Voncken. Het “Ras van het Jaar” was vorig seizoen de Nonduif, en de prijs voor Nationaal Kampioen in dit ras werd gewonnen door J.G. Mulder. De prijzen behorende bij de Nationaal Kampioen per rasgroep zijn gewonnen door P.L. van der Spek, Comb. Van Vliet, G. Kreeft en R. Hoornstra.

Naast de prijsuitreikingen zijn er tevens twee NBS-erespelden toegekend. Allereerst voor Elly Vogelaar. Zij heeft met haar inspanningen voor het digitale tijdschrift Aviculture Europe veel betekend voor de duivenliefhebbers in binnen- en buitenland. Als tweede ontving Frits Dommerholt een NBS-erespeld, dit onder andere voor al zijn inspanningen bij de organisatie omtrent de Europashows.

Er waren verschillende aanvragen binnengekomen voor de nominatie van “Ras van het Jaar” in het tentoonstellingsseizoen 2019/2020. Tijdens de vergadering is bekend gemaakt dat deze titel voor het komende jaar is toegekend aan de Oud-Hollandse Kapucijn, een Nederlands ras en tevens zal de speciaalclub komend seizoen haar 60-jarig jubileum vieren!

In het NBS-bestuur zijn de heren W.B. Halsema en D.M. Meesters herkozen voor een nieuwe periode. Daarnaast is de heer R. Hoornstra gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij zal zich voornamelijk gaan bezighouden met communicatie en PR op met name onze site en Facebook.

In de standaardcommissie is de heer J.G.M. Hartman herkozen, en in de PR-commissie de heer R.J. Slikker.

Er waren drie aanvragen binnengekomen voor de organisatie van de NBS Bondsshow. Stemming leverde het volgende resultaat op: Gelderlandshow te Wijchen: 188 stemmen; Oneto te Enschede: 121 stemmen; Noordshow te Assen: 151 stemmen. Er waren 45 blanco stemmen. Hiermee is de NBS Bondsshow voor 2019/2020 toegewezen aan de organisatie van de Gelderlandshow te Wijchen.

Bestuursvoorstel 1 waarin een wijziging van de stemprocedure werd voorgesteld, werd aangenomen met 319 stemmen vóór, 185 stemmen tegen en 1 blanco. De nieuwe stemprocedure gaat in vanaf de volgende Algemene Ledenvergadering.

Het tweede bestuursvoorstel, over de reglementswijzigingen voor de NBS Standaardcommissie werd met algemene stem aangenomen.

Er was één verenigingsvoorstel ingediend. Dit betrof een voorstel tot wijziging van de kleurbenamingen van sierduiven. Dit voorstel werd met algemene stem afgewezen door de vergadering.

Na de lunch was er een interessante lezing door Sijmen van Mourik van de VDS (Vereniging vrienden van de VliegDuivenSport), waarin hij uiteenzette hoe de leden van de VDS hun liefhebberij bedrijven en beleven.

Namens het NBS bestuur

D.M. Meesters, secretaris