Algemene ledenvergadering

Zoals bekend zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden op zaterdag 22 juni 2019 in “De Veluwehal” te Barneveld. Tijdens de vergadering worden zoals gebruikelijk de prijzen overhandigd aan de winnaars van de NBS Bondsshow, de NBS Kampioensdiploma’s en de Nationaal Kampioenen in het ras van het jaar en tevens in de verschillende rasgroepen. Tevens worden de NBS erespelden uitgereikt aan personen die zich buitengewoon hebben ingezet binnen onze hobby. Ook zal de toewijzing van het “Ras van het jaar” voor het seizoen 2019-2020 bekend worden gemaakt. Naast de behandeling van alle jaarverslagen en financiële verslagen van het bestuur en de diverse commissies en de verkiezing van bestuursleden en het benoemen van commissieleden, zal ook de NBS Bondsshow voor het komende seizoen worden toegewezen. Tevens zijn er twee bestuursvoorstellen, het eerste over de wijziging van de stemprocedures tijdens de Algemene Ledenvergadering en het tweede over een wijziging in het reglement van de standaardcommissie. Er is één verenigingsvoorstel over het bepalen of een wijziging van de kleurbenamingen van de diverse kleurslagen wenselijk wordt geacht.

Het middagprogramma van deze dag zal worden verzorgd door Sijmen van Mourik namens de VDS (Vereniging vrienden van de VliegDuivenSport), waarin de wijze waarop de VDS leden hun liefhebberij beleven en bedrijven wordt gepresenteerd.

De toelichting op de agenda kunt u vinden in het NBS Jaarboek. Alle verenigingssecretarissen hebben dit begin mei ontvangen. Ook in onze nieuwsbrief en op onze website is de complete toelichting terug te vinden.

Tijdens de vergaderingen zullen ook de bescheiden en prijzen voor de provinciale kampioenschappen worden uitgedeeld. Wij adviseren de verenigingen welke deze shows organiseren dan ook om aanwezig te zijn.

Resultaten theorie-examens NBS

Op 11 mei zijn de jaarlijkse theorie-examens gehouden voor de uitbreiding van de bevoegdheden voor het keuren van sierduiven. Drie keurmeesters hadden zich hiervoor aangemeld, te weten de heren Aad Stout, Kees Wijsman en Harry Nijman. In totaal zijn zij voor 10 rassen geslaagd. Een mooie score op de nieuwe examenlocatie bij Aeres in Barneveld. De examens werden gelijktijdig gehouden met de KLN examens voor de hoenderkeurmeesters, een mooi voorbeeld van goede samenwerking.

Koninklijke onderscheiding

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen is ons erelid de heer Roel Bijkerk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Roel heeft 12 jaar als secretaris deel uitgemaakt van het NBS-bestuur en is actief in diverse andere verenigingen binnen onze hobby. Tevens heeft hij ook een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het boek “Genetica bij Duiven”.

Daarnaast zijn ook Gijs van den Broek en Jan van Schalkwijk, beide lid van SA&O, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beide zijn al een groot deel van hun leven lid van de vereniging en actief binnen de sierduivenwereld.

Als NBS-bestuur willen wij iedereen van harte feliciteren met deze mooie onderscheiding!

Keurmeestersvereniging

Tijdens het jaarlijkse keurmeesterscongres is Hans Schipper benoemd tot erelid van de Sierduivenkeurmeestersvereniging. Dit voor zijn jarenlange inzet, nationaal en internationaal, op het gebied van sierduiven in het algemeen en zijn tomeloze inzet bij congressen en lezingen en voor het geven van informatie vanuit de standaardcommissie in Nederland en Europa.

Dennis M. Meesters

Secretaris NBS