Presentaties op de NBS voorjaarsdag

Op zaterdag 10 februari 2024 was de NBS-Voorjaarsdag.

Er werden deze dag een viertal presentaties gegeven één door Albert Meester waarin hij uitleg heeft gegeven over de administratieve zaken die tegenwoordig moeten worden geregeld wanneer men wil inzenden op een tentoonstelling in het buitenland.

De tweede door Han Voerman over de samenwerking met de Wageningen Universiteit en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland. Er wordt steeds meer genetisch onderzoek verricht op het gebied van sierduiven waaraan wij als fokkers kunnen bijdragen.

Het middagprogramma werd zoals altijd verzorgd door de Nederlandse Vereniging van Sierduivenkeurmeesters.

De eerste door Wim Halsema, die uitgebreid vertelde over oorzaken en het voorkomen van jong duiven ziekte.

De tweede presentatie was van Menno Apperlo. Menno besprak de groep kleurduiven waarin hij de nadruk legde op de eisen met betrekking tot kennis van de rassen en raskenmerken die tegenwoordig worden gesteld en getoetst bij de keurmeestersexamens voor deze groepen.

Er is toen beloofd dat we deze zouden plaatsen op de NBS-site, we beginnen met de Presentatie  van Wim Halsema.

Een succesvolle voorjaarsdag

De jaarlijkse voorjaarsdag van de NBS op zaterdag 11 februari, was een zeer goed bezochte dag met een afwisselend programma dat aan vele behoeften voldeed.

Enkele mededelingen

  • Het NBS-bestuur verschafte duidelijkheid over de bondsshow van dit jaar. Het overleg tussen Keistadshow en Gelderlandshow heeft niet tot een andere afspraak geleid dan we voorafgaand aan de coronacrises met elkaar hebben gemaakt. Ook dit jaar wordt de bondsshow van de NBS ondergebracht bij de Gelderlandshow in Nijmegen.
  • Op onze ALV in juni zal de bondsshow voor het seizoen 2024-2025 worden toegekend. Kandidaten om deze dan te organiseren, kunnen zich voor 1 maart melden bij de secretaris van de NBS.
  • De ALV van de NBS zal dit jaar een week eerder dan gewoonlijk plaatsvinden en wel op zaterdag 3 juni.
  • Op zaterdag 2 september zal het 100-jarig jubileum van de NBS gevierd worden met de Dag van de Sierduif. Het definitieve programma volgt nog en zal via nieuwsbrief, website, facebook en Kleindier Magazine verspreid worden. Alle liefhebbers van sierduiven worden hiervoor uitgenodigd.

Verder werden er enkele bijzonder interessante presentaties gegeven. John Hartman beet namens de Keurmeestersvereniigng en Examencommissie het spits af met een pleidooi voor een korter en meer op de hedendaagse praktijk gerichte opleiding tot keurmeester, Het was verheugend te horen dat er zich al een vijftiental belangstellenden gemeld hebben.

Meteen hierna kwam de workshop Het vaccineren en verantwoord doden van dieren door Sible Westendorp, en Harrie Arts namens KleindierNed. De deelnemers ontvangen de presentaties digitaal en later een bijbehorend certificaat van deelneming.

Na de lunch wam Arie Bood aan het woord met een indrukwekkende presentatie over het Ethisch verantwoord fokken van sierduiven. Met voorbeelden uit alle rasgroepen nodigde hij ons uit om onszelf bewust te worden van de wijze waarop  we de standaardidealen nastreven en de gevolgen daarvan voor onze dieren. Een presentatie met elementen om over na te denken.

Concluderend kunnen we zeggen dat de voorjaarsdag van 2023 een succes is geweest en voldeed aan de behoeften van onze liefhebbers.

Hier een aantal foto’s gemaakt door Sytze de Bruine.

Verslag bijeenkomst 6 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober 2022 heeft de NBS voor de tweede keer een bijeenkomst georganiseerd voor de speciaalclubs en sierduivenverenigingen.

Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst in Barneveld is er door Dennis Meesters een presentatie gegeven over de betekenis van de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR) voor onze verenigingen.

Hier de presentatie

Wim Halsema gaf een presentatie over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Animal Health Regulation (AHR), traces en de registratieplicht, waarbij hij ook inging op de huidige vogelgriep problematiek en de betekenis hiervan voor o.a. het tentoonstellingsseizoen.

Tenslotte gaf Erik Apperlo (voorzitter Dierenwelzijn commissie van de Entente Européenne) een lezing over Gezondheids- een dierenwelzijn zaken in het algemeen en met betrekking tot onze hobby.

Hier de presentatie

Waar zijn we mee bezig?

Quido Valent heeft tijdens de ALV van de NBS op 11 juni een presentatie gegeven over zijn zienswijze als herintreder op de hobby van nu.

De presentatie vind je hier

EU wetgeving bedreigt onze hobby (2)

Beste Mensen,

Op de komende ALV van de NBS d.d. 11 juni heeft het bestuur gemeend een agendapunt te moeten toevoegen aan de agenda.

Wim Halsema zal een presentatie geven over de diergezondheidswet AHR ( Animal Health Regulation ) en de (mogelijke) registratie plicht die er aan zit te komen.

EU wetgeving bedreigt onze hobby

Beste Mensen,

Opnieuw werkt de EU aan wetgeving die de toekomst van onze hobby bedreigt.
Een nieuwe uitvoeringswet definieert de registratieplicht en de mogelijke uitzonderingen. Helaas voor ons zullen er bijna geen uitzonderingen zijn.

In de praktijk zal vrijwel iedere fokker/houders van ‘overige in gevangenschap levende vogels’ verplicht worden om zich te registreren in een nationale databank.
Dit zal ook gelden voor particulieren die slechts enkele dieren hebben.

Gelukkig is deze nieuwe wet nog niet gepubliceerd en kan deze nog gewijzigd worden. Dit betekent dat elke Europese burger of organisatie opmerkingen of bezwaren kan maken en de opmerkingen zullen door de commissie in overweging worden genomen.

Als we willen dat dit initiatief enig succes heeft, hebben we honderden reacties uit heel Europa nodig. Daarom vraag wij u ​​te klagen over deze nieuwe wet.

We hebben maar tijd tot deze week vrijdag (20 mei) middernacht, dus het is echt dringend!

Reageer alstublieft onmiddellijk en laat de stem van uw land horen en help zo de fokkers van alle Europese landen.

Zie deze link : Animal health – places where livestock (terrestrial animals) are kept (additional rules) (europa.eu)

Vrijwillig Sierduiven Stamboek

De Het VRIJWILLIG SIERDUIVEN STAMBOEK NL – kortweg: VSSNL – heeft een eigen website en biedt alle sierduivenfokkers in Nederland de mogelijkheid om een simpele digitale fokadministratie bij te houden, zonder de noodzaak om zelf de ins & outs van een digitaal stamboek systeem te moeten beheersen.

Het doel is om zoveel mogelijk diergegevens op één plek te verzamelen, waardoor er meer inzicht komt voor de fokkers in de afstamming van fokdieren – ook als die van collega fokkers zijn verkregen.

Meer informatie kunt u vinden via : https://stamboek.sierduif.nl/

Steunbetuiging Burgerinitiatief

De maatschappelijke status van dierenliefhebberij

Beste dierenliefhebber,

De laatste week was in kranten en op internet te lezen dat de dierenliefhebberij in het nauw komt omdat bij de Wet Dieren is bepaald dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. Daarop moeten verzorging en huisvesting worden afgestemd. Vanzelfsprekend heeft iedere echte dierenliefhebber het beste voor met zijn hond, kat, paard, (sier-)vogels, pluimvee, (sier-)duiven, konijnen, cavia’s, geiten, schapen, (aquarium-)vissen etc.
Het welzijn van uit liefhebberij gehouden dieren staat vanzelfsprekend voorop. Alleen door dieren goed te verzorgen, ze voldoende ruimte en beweging, licht, lucht, passend voer en steeds fris water te geven, beleven wij samen met de dieren plezier. Sinds de recente wetswijziging lijkt het erop dat zelfs deze goede zorg niet meer voldoende is.
Bij de wetswijziging is geen rekening gehouden met de betekenis van uw dierenliefhebberij. Daar hebben ze in het parlement niet bij stil gestaan. Het is nu de hoogste tijd dat dit wel gebeurt. Dierenliefhebberij heeft een belangrijke betekenis voor individuele liefhebbers maar ook voor verenigingen. Dat er dieren uit liefhebberij worden gehouden, hoort bij de Nederlandse cultuur.
Als u als liefhebber wilt dat u op een positieve manier ook in de toekomst met uw dieren kunt blijven omgaan, kom dan nu samen met K.N.V. Ornithophilia op voor dit belang. Onze vereniging zet zich al meer dan 125 jaar in voor dierenliefhebbers. Wij rekenen nu op uw hulp en steunbetuiging. Onderteken daarvoor het formulier in de bijlage (op bladzijde 2) en stuur dit naar: Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen of de kleurenscan mailen naar bart.vrolijks@kpnmail.nl
Alleen bij meer dan 40.000 volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen wij met dit burgerinitiatief de Tweede Kamer aanspreken. Stuur deze brief met bijlagen dan ook door naar iedere dierenliefhebber en iedere vereniging van dierenliefhebbers die u kent.
We moeten nu schouder aan schouder staan en opkomen voor het belang van de dierenliefhebberij in Nederland!

Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia

Verantwoord doden van dieren

De NBS heeft samen met de aangesloten organisaties in KleindierNed (voorheen NWPP) handvatten opgesteld over dit onderwerp.

Organisaties van dierhouders groeien mee met de veranderende maatschappelijke opvattingen en vertalen dit naar regels voor de praktijk van de liefhebberij. Vanuit dit oogpunt is een document opgesteld door KleindierNed. Het biedt handvatten om ervoor te zorgen dat dieren zorgvuldig worden gedood, met respect voor het dier en volgens de wettelijke regels. Aan de totstandkoming van dit document hebben dierenartsen die betrokken zijn bij KleindierNed bijgedragen. In aanvulling hierop is de faculteit Diergeneeskunde geconsulteerd.

U kunt het hier downloaden