Nieuw weblog voorzitter

Er staat weer een nieuw weblog van onze voorzitter Thom Laming klaar. Deze keer met als titel Neerdwarrelend Stof.

U kunt het vinden via het menu aan de linkerzijde.

Onze zorgen

In gewone tijden zijn onze zorgen in deze periode van het jaar gericht op het uitkomen en opgroeien van onze jonge duiven. Op dit moment vallen die zorgen echter geheel in het niet bij datgene wat ons nu overkomt. De uitbraak van het coronavirus dwingt ons tot zorgen van een totaal andere grootte. Veel van onze dagelijkse beslommeringen lijken nu onbelangrijk
en het toont daarom de relativiteit van veel van wat wij doen weer eens aan. Dat geldt zeker ook voor onze liefhebberij. Toch kan onze hobby in deze onzekere dagen ook afleiding en troost bieden. Daar mogen we ons bewust van zijn maar het schept ook de verplichting om uiterst voorzichtig om te gaan met onze verantwoordelijkheden vanuit het oogpunt van solidariteit met elkaar.
Het is daarom goed en het getuigt van maatschappelijke betrokkenheid dat verenigingen en speciaalclubs hun bijeenkomsten voor de komende weken hebben afgelast, ook al zouden die door minder dan 100 mensen bezocht worden. Hoe het zal gaan met de in- en externe hokbezoeken aan het eind van het voorjaar, weten we nu nog niet maar ook daar zullen we als verenigingen verstandige besluiten in moeten nemen en vooral het zekere voor het onzekere moeten nemen door in geval van twijfel bijeenkomsten niet door te laten gaan.
Dat geldt ook voor de bond, de NBS. Wij zullen het doorgaan van onze activiteiten ook laten afhangen van de omstandigheden. Gelukkig hebben we een prima website en sinds enkele jaren ook een nieuwsbrief die we aan de meeste van onze fokkers kunnen doen toekomen.
Wij zullen daar in de komende tijd, als daar aanleiding voor is, gebruik van maken door het sturen van een extra nieuwsbrief, een bericht op de site, facebook en twitter.
Op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van het jaarboek en het voorbereiden van de ALV op 13 juni a.s. Wij hopen dat dit de verenigingen eveneens lukt. Wij gaan er voorlopig van uit dat deze op de gestelde datum kan doorgaan, maar zullen u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen in deze. Gelukkig zijn de belangrijkste voorstellen op
onze voorjaarsdag van 15 februari al aan u allen gepresenteerd maar het kan natuurlijk zijn dat deze door de indieners nog hier en daar aangepast gaan worden aan de hand van de opmerkingen die toen gemaakt zijn. De meeste andere activiteiten die we onder handen hebben, zijn op een wat lager pitje gezet. Wij hopen dat u daar begrip voor zult hebben.
Wij gaan ervan uit dat we het jaarboek met daarin alle bescheiden voor de ALV begin mei naar uw vereniging kunnen toesturen.
Wij wensen u en uw naasten veel sterkte en vooral gezondheid in de komende weken toe.

Namens het NBS-bestuur
Thom Laming

NBS nu ook op Twitter

NBS op Twitter. Klik op het Twitter Logo aan de rechterkant.

Wat is Twitter ?

Twitter is eigenlijk niets anders dan een microblog. In 140 tekens vertel jij aan andere mensen wat je op dat moment aan het doen bent. Twitter-expert Abdul Advany: “Je moet eigenlijk denken aan het gesprek bij de koffie-automaat. Alleen voer je dat niet met twee of drie mensen, maar met duizenden mensen tegelijk.” 

Wat zijn tweets?
De berichten die je via Twitter stuurt, worden ‘tweets’ genoemd. Als je een berichtje plaatst komt dat terecht bij mensen die jou volgen

Geschiedenis van twitter

Twitter is in 2006 in eerste instantie als een onderzoeksproject van het bedrijf Obvious uit San Francisco ontstaan. Nu, vier jaar later, heeft Twitter ruim 175 miljoen gebruikers (november 2010) en dagelijks komen er nog 370 duizend bij. Je kan dus met recht zeggen dat we eigenlijk niet meer om Twitter heen kunnen…

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

De algemene ledenvergadering van de NBS, die op 22 juni jl. in Barneveld werd gehouden, verliep vlot en als vanouds in een gemoedelijke sfeer. Kenmerkend voor de bondsvergadering is al jaren het eren en waarderen van fokkers die met hun dieren hoge prestaties leveren. Daarnaast worden ook ieder jaar weer mensen geëerd vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij of voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen.

Opening :
Voorzitter Thom Laming kan bij de opening van de vergadering een goed gevulde zaal met genodigden, belangstellenden en afgevaardigden van plaatselijke- en regionale sierduivenverenigingen, gemengde verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en speciaalclubs welkom heten.
Als ieder jaar wordt allereerst stil gestaan bij de overleden sportvrienden.

Notulen en verslagen :
De behandeling van de notulen van de vergadering van vorig jaar, de diverse jaarverslagen en het financiële deel zijn een hamerstuk. Ieder is tevreden met het geen in het Jaarboek is opgenomen.

Hierbij een beknopte weergave van de hoogtepunten van deze mooie dag :

Uitreiken NBS-Kampioenswimpels Bondsshow 2018-2019 aan de volgende fokkers:

 • Fraaiste jonge doffer:

Comb. Arbeider te Wijchen met Duitse Snavelgekapte Trommelduif

 • Fraaiste jonge duivin:

H. Voerman te Terschuur met Carrier

Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de volgende fokkers:

 • M.C.M. Sebregts te Wouw met Engelse Modena
  • J. de Groot te Smilde met Oud Hollandse Meeuw
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart

Uitreiken Plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de Bondsshow 2018-2019

Gewonnen door J. Deneire te Oostkamp (B) met Thüringer Kropper

Uitreiken medailles Bondsshow jeugdleden.

Gewonnen door:

 • Fraaiste doffer:

Mats van Weyck te Ahaus (Dld) met Arabische Trommelduif

Fraaiste duivin:

 • Quentin Voncken te Simpelveld met Amsterdamse Baardtuimelaar

Uitreiken prijs behorende bij de Nationaal kampioen “Ras van het jaar”

Seizoen 2018-2019 de Engelse Non

Gewonnen door: J.G. Mulder te Apeldoorn (764 punten)

Uitreiken prijzen behorende bij de Nationaal Kampioen rasgroep 2018-2019

Gewonnen door:

 • Kropperrassen:

P.L. van der Spek te Delft (767 punten)

 • Kip-, wrat en vormduivenrassen:

Comb. Van Vliet te Krimpen a/d IJssel met Kleurpostduiven (769 punten)

 • Meeuwenrassen:

G. Kreeft te Coevorden met Oud Hollandse Meeuwen (770 punten)

 • Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen:

R. Hoornstra te De Pol met Spreeuwduiven (770 punten)

 • Tuimelaarrassen:

geen inzendingen

Uitreiking NBS erespelden :
Beiden worden door de voorzitter gefeliciteerd met deze toekenning.

Erespeld uitgereikt aan Elly Vogelaar.

Erespeld uitgereikt aan Frits Dommerholt.

Toewijzing “Ras van het jaar” – seizoen 2019-2020 dit is geworden de Oud-Hollandse Kapucijn.

Verkiezingen :

Bestuursverkiezing :

Volgens rooster waren de heren D.M. Meesters en W.B. Halsema aftredend en herkiesbaar beide heren worden herbenoemd.

het bestuur stelt voor om het bestuur uit te breiden met de heer R. Hoornstra te De Pol, ook dit wordt aangenomen.

Benoemen leden Standaard Commissie : in de Standaardcommissie wordt J.G.M. Hartman herbenoemd

Benoemen leden PR-commissie : Rein Slikker wordt herbenoemd in de NBS PR-commissie.

Bestuursvoorstellen :

NBS Bondsshow seizoen 2019-2020 en toewijzing.

Voor de Bondsshow hebben zich kandidaat gesteld :

 • Gelderlandshow te Wijchen
 • Oneto te Enschede
 • Noordshow te Assen

Onderstaand de uitslagen van de stemmingen :

Gelderlandshow             188  ( aangenomen voor 1 jaar ! )

Noordshow                     151

Oneto                             121

Blanco                              45

Voorstel stemprocedure :          

Voor                                    319

Tegen                                 185

Blanco                                    1

Het voorstel reglementswijziging voor de standaardcommissie van de NBS, aanvulling artikel 2 is aangenomen.

Verenigingsvoorstellen :

De benamingen van de basiskleuren moeten worden aangepast, zodat er één lijn in de benamingen wordt getrokken om deze eenduidig te maken en verwarring te voorkomen is niet aangenomen.


In het middagprogramma heeft Sijmen van Mourik van de VDS (Vereniging vrienden van de VliegDuivenSport) een presentatie houden over de wijze waarop de VDS leden hun liefhebberij bedrijven.

Voorzitter dankt hierop de aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit vervolgens de vergadering.

Verslag : Robert Hoornstra.
Foto’s : Jan Bosch.

Landbouwdag Opmeer

Vorig jaar zijn we met de PR-commissie van de NBS aanwezig geweest op de Landbouw dag 2019 in Opmeer. Een evenement op de eerste maandag in augustus dat duizenden bezoekers trekt. We hebben daar de sierduivenliefhebberij goed onder de aandacht van de bezoekers kunnen brengen met een prachtige stand, veel informatie over de liefhebberij met boeken, presentaties en kunst. Kortom een erg geslaagde dag waar enkele speciaalclubs hun rassen goed hebben kunnen presenteren tot zelfs op de regionale televisie van Noord-Holland toe.

Het is een uitstekende gelegenheid voor elke speciaalclub om aandacht voor hun rassen te vragen. Daarnaast is het een bijzonder gezellige dag met veel mogelijkheden tot contacten. Graag willen wij deze dag dan ook bij u aanbevelen. Probeer daar met een paar mensen en dieren aanwezig te zijn!

Informatie kunt u inwinnen bij Rein Slikker. Tel.: 06 29058868 r.j.slikker@home.nl

Aad Rijs                                                       Tel.: 06 55843028 / aad.en.ineke.rijs@planet.nl

Sjaak Hinke                                                 Tel:  06 12519306  / sjaak.hinke@gmail.com

Websites onder Sierduif.nl

Geachte speciaalclub bestuurders,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 juni 2017 hebben we besloten dat dat verenigingen en speciaalclubs hun website voortaan gratis bij die van de NBS kunnen onderbrengen.

Iedere geregistreerde fokker heeft daar immers een bijdrage aan geleverd.

De website is tegenwoordig een niet meer weg te denken bron van informatievoorziening voor elke sierduivenliefhebber of geïnteresseerde die iets over sierduiven wil weten. De naam van onze site is zodanig dat iedereen gemakkelijk en snel gebruik van de site kan maken. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze site en zeker ook aan de beveiliging ervan. De kosten voor de site, de hosting bij een provider, de beveiliging en het onderhoud ervan zijn aanzienlijk.

Omdat iedere sierduivenliefhebber baat heeft bij de website is het daarom vanzelfsprekend dat de kosten van de website niet enkel door verenigingen en speciaalclubs gedragen worden maar dat deze in de fokkersbijdrage verrekend zijn.

Echter websites van verenigingen en speciaalclubs wijzigen regelmatig, of worden compleet opnieuw gemaakt.

Tevens blijkt ook regelmatig dat links van verenigingen niet meer werken.

De mogelijkheid bestaat om de websites van verenigingen/speciaalclubs gratis onder te brengen bij de NBS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende (pr@sierduif.nl).

In opdracht van het NBS bestuur.

Met vriendelijke groet,

Robert Hoornstra.

Fokkersv. Ned. Tuimelaars

Afgelopen 16 maart hield de Fokkersverenging van Nederlandse tuimelaars haar jaarvergadering  cultureel centrum “De Kiekmure” te Harderwijk.

Op de foto links Willem de Wal 2e prijs van de club in 2018, midden Ad van Baast de grote winnaar, die tevens e jongdierendag won en rechts Henk de Vos die de 3e plaats voor zich opeiste.

Kortom een dag die gezellig en leerzaam was.

Als extra wil ik nog vermelden dat ik zie dat de sport leeft.

Maar het is niet eenvoudig om onze sport de toekomst te geven doe ze verdient.

Dat er kritiek is op veranderingen en voorstelen begrijp ik.

Laten we nooit vergeten dat het ons allen uiteindelijk gaat om hetzelfde: onze mooie sport behouden en de sport ontwikkelen voor de lieghebbers van nu en de komende generatie.
Rein Slikker

Herinnering enquête voor speciaalclubs

Enige tijd geleden hebben alle speciaalclub secretarissen van ons bericht ontvangen over de enquête waarin wij als NBS naar de rol van de speciaalclubs informeren. Zoals tijdens het recente NBS Voorjaarsoverleg al is aangegeven is er tot op heden pas van minder dan een kwart van alle speciaalclubs een respons gekomen. Middels dit bericht willen wij u er aan herinneren om onderstaande vragen met uw leden te bespreken en de antwoorden naar het secretariaat van de NBS te sturen.

Graag willen wij u ter voorbereiding meegeven hoe wij als NBS-bestuur denken wat uw rol als speciaalclub binnen onze bond zou moeten zijn:

 • Er is tussen uw speciaalclub en de standaardcommissie van de NBS over en weer inhoudelijk contact over uw ras(sen) wanneer daar aanleiding toe bestaat.
 • De speciaalclub investeert in de relatie met het bestuur van de NBS en de standaardcommissie van de NBS.
 • De speciaalclub zorgt er voor dat haar leden vertegenwoordigd zijn op de ALV waar de afgevaardigde de stem namens de speciaalclub uitbrengt bij de voorliggende voorstellen.
 • De speciaalclub heeft een belangrijke rol in de voorlichting en bij het introduceren in de speciaalclub van nieuwe fokkers, met name over rastechnische zaken.
 • De speciaalclub heeft een belangrijk rol bij het op de hoogte brengen van keurmeesters bij ontwikkelingen binnen haar ras(sen) door hen uit te nodigen clubdagen bij te wonen.
 • De speciaalclub is een platform voor nieuwe keurmeesters.
 • De speciaalclubs van de Nederlandse rassen waarvoor zij SBI zijn binnen de EE, maken beleid over de richting die men met hun ras(sen) op wil gaan.

Minstens even belangrijk als hoe wij zaken zien, is hoe u daar tegen aan kijkt. Wij hopen dat uw ons van uw adviezen op onderstaande vragen kunt voorzien:

 • Hoe ziet uw speciaalclub haar rol binnen de NBS?
 • Kunt u deze gewenste rol voldoende vervullen?
 • Zijn de contacten met de NBS van voldoende kwaliteit?
 • Wordt u door de NBS voldoende op de hoogte gehouden van ontwikkleingen?
 • Zijn er belemmeringen waar u als speciaalclub in uw samenwerking met de NBS tegenaan loopt?
 • Kunt u aangeven welke dit zijn en welke oplossingen u daarvoor ziet?
 • Kunt u aangeven hoe u uw rol binnen de NBS belangrijker zou kunnen maken (als u dit wenselijk acht)?

Namens het NBS bestuur,

D.M. Meesters – secretaris
secretaris@sierduif.nl

Nieuwste duivenboek “de Nederlandse sierduivenrassen”

Tijdens onze recente NBS Voorjaarsdag is door ons erelid Jan de Wit zijn nieuwe boek “De Nederlandse Sierduivenrassen” gepresenteerd. Hierin worden alle negentien Nederlandse sierduivenrassen beschreven. Aan de hand van een stuk geschiedenis, de ontwikkeling van het ras, de huidige stand van zaken en een algemene rasbeschrijving neemt de auteur u mee in een stuk cultuurgoed die onze Nederlandse sierduivenrassen ontegenzeggelijk toch vertegenwoordigen.
Het boek wordt uitgegeven op A5-formaat en bestaat uit 23 hoofdstukken en bevat 192 bladzijden. Ter illustratie zijn 135 foto’s en tekening opgenomen, alles in full-color. De prijs van het boek is gesteld op € 25,- exclusief eventuele verzendkosten. Bij interesse kunt u contact opnemen met Jan de Wit, Judostraat 3, 6942 DZ Didam, telefoon: 0316-224618 email: jean.leblanc@chello.nl .

24e Voorjaarsbeurs Houten

24e Voorjaarsbeurs op 2 & 3 maart wordt weer een volle bak in Expo Houten

Op 2 en 3 maart 2018 gaan de deuren weer open voor de vele duizenden bezoekers die allen het startschot voor het nieuwe kweek seizoen willen meemaken. Het postduiven gehalte voert wel de boventoon op dit internationale evenement. De sierduiven activiteiten zijn net als voorgaande jaren volledig geïntegreerd in hal 3. Naast de speciaal clubs die hun mooiste exemplaren tentoonstellen zijn er ook individuele sierduiven liefhebbers die hun sierduiven ter verkoop aanbieden. Veel duiven worden verkocht naar de duizenden buitenlandse bezoekers. Met name de vliegrassen vinden gretig aftrek. Overigens kunt u bij de aanwezige speciaal clubs een staaltje van fokkerskunst bewonderen. Een grote groep van speciaal clubs hebben een stand in Houten en kunnen u over de desbetreffende rassen van alles vertellen. Neem gerust een kijkje op de deelnemerslijst van www.proffsport.nl om te kijken welke speciaal clubs er aanwezig zijn. De inschrijvingen voor Europa’s grootste evenement in het voorjaar zijn al weer enkele maanden in volle gang. Met nog een paar vrije plaatsen te gaan zit het complex van Expo Houten tot de nok toe vol. U kunt gerust de tijd nemen voor een beursbezoek want zitplaats is er voldoende in Houten. Op de grote terrassen in hal 2 en 3 en in het sfeervolle restaurant kunnen zo’n 700 bezoekers de benen strekken.

Duivensport bedrijfsleven

Naast het aanbod van de vele duizenden duiven is er een reeks van fabrikanten welke hun mengelingen presenteren en supplementen aanbieden. Want de betere liefhebbers weten het al vele jaren, onze duiven zijn topatleten welke ook als zodanig verzorgd willen worden. Zowel traditioneel of geheel nieuw, u vindt een keur aan exposanten met veel voedingssupplementen die klaar staan om u van een uitstekend advies en dito producten te voorzien, profiteer van hun kennis en ervaring, het loont altijd de moeite een praatje met hen te maken. Naast de product introducties van de bekende firma’s ook  exposanten die nieuw in de duivensport binnentreden, zeker de moeite waard. Verder alle nieuwe ontwikkelingen op gebied van hokkenbouw, hokinterieur, volières en noem maar op.

Meer dan 250 exposanten is uniek in Europa

Om alles goed te zien in Houten is het ondoenlijk om over de beursvloer te racen. Mocht u een bezoek aan de Voorjaarsbeurs voorbereiden, plan dan voldoende tijd in. In meer dan 20 jaar heeft organisator Pieter Kos een beurs met naam & faam opgebouwd, het is juist deze uitstraling die elk jaar borg staat voor fijn duivenplezier, maar ook hernieuwde kennismaking met gelijkgestemden. Even binnenlopen en info op te pikken, dat is, zoals al aangehaald, de ultieme kans om als liefhebber het best mogelijke voor uw duiven te verkrijgen. De meeste exposanten hebben wel een beursaanbieding of speciale korting. Profiteer ervan!!! De beursplattegrond 2019 met de imposante lijst van exposanten is inmiddels vrijgegeven. Via de website van Proff Sport wordt u verder geïnformeerd. Om een idee te krijgen van er allemaal te zien is op de beurs zijn er foto impressies en zelfs filmpjes te zien op de website. Een bezoek aan de Voorjaarsbeurs is gewoon een dagje uit en nogmaals neem er beslist de tijd voor. Noteer in ieder geval de datum van 2 & 3 maart alvast in uw agenda!

De Voorjaarsbeurs is geopend op zaterdag 2 maart van 9.00 – 17.00 uur en zondag 3 maart van 9.00 – 14.30 uur. De entree kost € 12,50 p.p., parkeren is gratis.

Meer informatie vind u op www.proffsport.nl

24e Voorjaarsbeurs Houten

24e Voorjaarsbeurs op 2 & 3 maart wordt weer een volle bak in Expo Houten

 Op 2 en 3 maart 2018 gaan de deuren weer open voor de vele duizenden bezoekers die allen het startschot voor het nieuwe kweek seizoen willen meemaken. Het postduiven gehalte voert wel de boventoon op dit internationale evenement. De sierduiven activiteiten zijn net als voorgaande jaren volledig geïntegreerd in hal 3. Naast de speciaal clubs die hun mooiste exemplaren tentoonstellen zijn er ook individuele sierduiven liefhebbers die hun sierduiven ter verkoop aanbieden. Veel duiven worden verkocht naar de duizenden buitenlandse bezoekers. Met name de vliegrassen vinden gretig aftrek. Overigens kunt u bij de aanwezige speciaal clubs een staaltje van fokkerskunst bewonderen. Een grote groep van speciaal clubs hebben een stand in Houten en kunnen u over de desbetreffende rassen van alles vertellen. Neem gerust een kijkje op de deelnemerslijst van www.proffsport.nl om te kijken welke speciaal clubs er aanwezig zijn.

De inschrijvingen voor Europa’s grootste evenement in het voorjaar zijn al weer enkele maanden in volle gang. Met nog een paar vrije plaatsen te gaan zit het complex van Expo Houten tot de nok toe vol. U kunt gerust de tijd nemen voor een beursbezoek want zitplaats is er voldoende in Houten. Op de grote terrassen in hal 2 en 3 en in het sfeervolle restaurant kunnen zo’n 700 bezoekers de benen strekken.

 

Duivensport bedrijfsleven

Naast het aanbod van de vele duizenden duiven is er een reeks van fabrikanten welke hun mengelingen presenteren en supplementen aanbieden. Want de betere liefhebbers weten het al vele jaren, onze duiven zijn topatleten welke ook als zodanig verzorgd willen worden. Zowel traditioneel of geheel nieuw, u vindt een keur aan exposanten met veel voedingssupplementen die klaar staan om u van een uitstekend advies en dito producten te voorzien, profiteer van hun kennis en ervaring, het loont altijd de moeite een praatje met hen te maken. Naast de product introducties van de bekende firma’s ook  exposanten die nieuw in de duivensport binnentreden, zeker de moeite waard. Verder alle nieuwe ontwikkelingen op gebied van hokkenbouw, hokinterieur, volières en noem maar op.

Meer dan 250 exposanten is uniek in Europa

Om alles goed te zien in Houten is het ondoenlijk om over de beursvloer te racen. Mocht u een bezoek aan de Voorjaarsbeurs voorbereiden, plan dan voldoende tijd in. In meer dan 20 jaar heeft organisator Pieter Kos een beurs met naam & faam opgebouwd, het is juist deze uitstraling die elk jaar borg staat voor fijn duivenplezier, maar ook hernieuwde kennismaking met gelijkgestemden. Even binnenlopen en info op te pikken, dat is, zoals al aangehaald, de ultieme kans om als liefhebber het best mogelijke voor uw duiven te verkrijgen. De meeste exposanten hebben wel een beursaanbieding of speciale korting. Profiteer ervan!!!

De beursplattegrond 2019 met de imposante lijst van exposanten is inmiddels vrijgegeven. Via de website van Proff Sport wordt u verder geïnformeerd. Om een idee te krijgen van er allemaal te zien is op de beurs zijn er foto impressies en zelfs filmpjes te zien op de website. Een bezoek aan de Voorjaarsbeurs is gewoon een dagje uit en nogmaals neem er beslist de tijd voor. Noteer in ieder geval de datum van 2 & 3 maart alvast in uw agenda!

De Voorjaarsbeurs is geopend op zaterdag 2 maart van 9.00 – 17.00 uur en zondag 3 maart van 9.00 – 14.30 uur. De entree kost € 12,50 p.p., parkeren is gratis.

Meer informatie vind u op www.proffsport.nl

In memoriam Harrie Arbeider

Op vrijdag 15 februari jl. ontvingen wij het bericht dat eerder op deze dag Harrie Arbeider is overleden. Alhoewel het bekend was dat Harrie ernstig ziek was, kwam zijn overlijden toch nog onverwachts. Na ooit als konijnenfokker te zijn begonnen was Harrie vooral een verdienstelijk fokker van onder andere Arabische Trommelduiven. Vele prijzen zoals de Ornitophilia Kampioenswimpels, NBS Kampioensdiploma’s en de Giesbersprijs werden door hem gewonnen. Aan vele shows heeft hij als medewerker binnen de organisatie een bijdrage geleverd, onder andere de Champion Show, maar meest recent ook de Gelderlandshow in Wijchen, waar afgelopen jaar onze bondsshow werd gehouden. Daarnaast was hij tevens bestuurslid van verschillende sierduivenverenigingen en speciaalclubs. Op de algemene ledenvergadering in 2017 werd Harrie voor al zijn verdiensten onderscheiden met de NBS erespeld. Bij de uitreiking hiervan werd naast de eerder genoemde betrokkenheid binnen de organisatie met name de toegankelijkheid en behulpzaamheid benoemd om mensen vooruit te helpen binnen de kleindierensport.

Wij verliezen in Harrie een persoon met een immense betrokkenheid binnen onze sierduivenwereld, maar nog veel groter is het verlies voor zijn familie. Wij willen hen dan ook veel sterkte wensen bij de verwerking van dit verlies.

Het NBS bestuur

Europashow 2018 in Herning

Afgelopen zomer hebben de NBS en KLN u als liefhebber opgeroepen om een feest te gaan maken in Herning, Denemarken. En het was een feest kan ik u vertellen. Ruim 200 Nederlandse sierduiven deden mee. Het ging niet altijd vanzelf o.a. veel te grote kisten voor een paar duiven waardoor het niet allemaal in de camper paste, in goed overleg is dit met betrokken liefhebbers toch opgelost, verkeerde papieren, verkeerde kooinummers noem het maar op maar op uiteindelijk is alles toch nog goed gekomen !

Diverse Nederlandse Europachampions (mooiste) en Europameisters (aangewezen viertal hoogste, punten aantal) zijn ons ten deel gevallen !

Ook namens de NBS van harte gefeliciteerd. De foto’s vindt u hier

Van de winnaars zullen we later een overzicht gaan maken.

In 2021 gaan we naar Oostenrijk, doet u ook mee ?

Succes op de SNN

Op de 4e Sierduivenshow Noord-Nederland in het Fries Congrescentrum Drachten op 9 en 10 november 2018, waren 1309 sierduiven ingezonden.

SNN ook dit jaar weer een ruime opstelling met veel ruimte en variatie.

Onder de inzendingen maar liefst 141 Oud Hollandse meeuwen. Twee keurmeesters Kelderman en Visser voorzagen de dieren van een predicaat.

Gerrie Kreeft was een van de inzenders van o.a. blauwschild zwart gebanden. 74 dieren waren er van die kleurslag ingeschreven, 2 duiven van Gerrie behaalden onder keurmeester Kelderman 2 x een Uitmuntend  met een blauwschild oude doffer zwart geband en een jonge blauwschild zwart gebande, duivin. Echt een vermelding waard!

Prachtige dieren super schoon en in een uitstekende conditie. Type, stand, kop, jabot, kleur en tekening alles heel mooi. Gefeliciteerd en dan 2 x U in 1 kleurslag!

Het laatste gedeelte werd gekeurd door Visser. Deze gaf een geelwitschild gebande jonge doffer van topfokker Klaas de With ook een Uitmuntend. Echt ook verdiend. Schoon, algemeen voorkomen heel mooi. Top Klaas.

Dat juist Gerrie en Klaas zulke mooie dieren showden en dan ook nog heel actief op de tentoonstelling waren is een vermelding waard. Klaas op de administratie en Gerrie bij de opbouw en afbraak. Echte fokkers die ook de organisatie helpen . Als fokkers zich inzetten op 1 show dan hebben we altijd hulp genoeg.
Gerrie is  ook nog tentoonstellingssecretaris  op de Noordshow in Assen.

Rein Slikker

Dag van de Sierduif – 6 augustus 2018

De 109e Landbouwshow te Opmeer.
Dag van De Sierduif: Kijk een Duif,

De landbouwshow in het Noord-Hollandse Opmeer is een jaarlijks terugkerend evenement dat ieder jaar plaats vindt op de eerste maandag van augustus.
Dit is een dag vol van wervelende en niet alledaagse activiteiten alsmede vele bijzondere shows  waarin een grote verscheidenheid van agrarische activiteiten en dieren centraal staan.
De 109e Landbouwshow Opmeer is niet voor  niets het grootste agrarische evenement van Noord-Holland  en is de ontmoetingsplaats voor professionals, bedrijven en particulieren. Al sinds vele jaren zeer geslaagd, mede door de zeer bijzondere gezellige en ontspannen atmosfeer waar het gevarieerde publiek kennis kan maken met de deelnemers alsmede de landbouw activiteiten en hierover uitgebreid met hen in gesprek kan gaan.

De landbouwshow weet hier al vele jaren succesvol op in te spelen en biedt de bezoekers een hele dag vermaak op evenementen terrein ‘’De Weyver’’,vanzelfsprekend is ook de NBS hier met de PR stand compleet met achterwand en fraaie schilderijen van Jan de Jong aanwezig.
Uiteraard staan tussen het uitgebreide landbouwgebeuren ook activiteiten met onze sierduiven in velerlei vorm op het programma, zoals onder meer een uitgebreide demonstratie met de vele prachtige SIS rassen.
Maar ook kunst van Marleen Brouwer welke word gepresenteerd door Kees Verkolf in de vorm van haar ongeëvenaarde beeldjes en schilderijen en levensgrote afbeeldingen ontbreken niet.

Als klap op de vuurpijl introduceert Jan Luchtmeijer zijn laatste zojuist uitgekomen forse boek ‘’De Duif,’’ op dit gebied het mooiste boek dat ooit in ons land en in onze taal is verschenen, hij is tevens in hoogst eigen persoon aanwezig om zijn boek te signeren.

Dit alleen al maakt uw bezoek zeer de moeite waard, maar ook de aanwezigheid van Klein Dier Sport vereniging Winkel onder leiding van zijn bevlogen voorzitter Sjaak Hinke zorgt voor een fraaie presentatie van onze onvolprezen hobby. Ook is een doorlopende presentatie over het wel en wee van onze prachtige hobby te bewonderen.

Maar er is nog veel meer moois, er is werkelijk voor elk wat wils in het bijzonder voor de dierenliefhebbers die de combinatie van dieren en natuur weten te waarderen. Hier is voor het hele gezin veel te bekijken in een gemoedelijke en boeiende omgeving waar niemand de kans krijgt zich te vervelen, denk alleen maar eens aan de aanwezigheid van onze internationale beroemdheid, wereldkampioen IJsbrand Chardon met zijn beroemde vierspan.
Maar ook de bekende media persoonlijkheid Britt Dekker is met haar eigen paard aanwezig, ze is bovendien persoonlijk aanspreekbaar.

Algehele verwondering en gezamenlijke gezelligheid zijn al ruim honderd jaar de sleutelwoorden van dit festijn waar u geen kans krijgt op verveling.

We ontmoeten u graag, de NBS PR commissie. Op Facebook en via internet word u uitgebreid geïnformeerd

Zie ook de website http://www.landbouwshow-opmeer.nl/

Verder zijn er keuringen

De Duif – nieuw duivenboek van Jan Luchtmeijer

DE DUIF, met kunst en vliegwerk door tijd en ruimte.

Dit is de titel van een nieuw duivenboek van Jan Luchtmeijer dat onlangs is verschenen.
Het is een in ”full colour” gedrukt fors werk met meer dan 300 pagina’s.
Zoals de ondertitel al aangeeft, beschrijft dit nieuwe boek wat de rol van de duif was en is in allerlei facetten van de cultuur van de mens gedurende vele eeuwen en in vele landen.
Het is ruimer opgezet en op een meer wetenschappelijke basis dan het vorige boek van de schrijver “KIJK EEN DUIF”. Met name wordt meer aandacht besteed aan het ontstaan van onze sierduif die, waarschijnlijk tot veler verbazing, tot de nog levende dinosaurussen wordt gerekend.
Een belangrijk deel van het boek betreft de rol die de duif heeft gespeeld in de kunst, van de prehistorie tot in de 20e eeuw.
Omdat een beeld vaak meer kan zeggen dan woorden, heeft het boek ongeveer 1000 afbeeldingen, waarvan een groot deel afbeeldingen van schilderijen.

Om de uitgave financieel mogelijk te maken is gekozen om het in een kleine oplage te drukken. Hierdoor blijft het boek betaalbaar en zal het € 65,00 gaan kosten, exclusief verzendkosten van € 5,00.
Bij een grotere belangstelling wordt steeds een nieuwe oplage gedrukt, waardoor de kans bestaat dat na een bestelling er een levertijd van enkele weken kan ontstaan. Dit zullen we echter zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Het boek zal te koop zijn op de diverse duivenshows voor € 65,00 of is te bestellen door storten van € 70,00 op IBAN: NL56 RABO 0153 8794 59 t.n.v. J. Luchtmeijer onder vermelding van DE DUIF. Graag hierbij duidelijk uw naam en adres aangeven.

Hieronder ziet u enkele pagina’s uit dit boek.

 

Inzenden op Europashow Denemarken

Aanvullende informatie voor inzenders NBS op de Europashow in Herning, Denemarken

 • De show vindt plaats van 9 t-m 11 november in MCH Messecenter Herning, DK
 • Inschrijven uiterlijk 24 augustus bij Thom Laming, adres staat op inschrijfblad
 • Aanleveren van de sierduiven op maandag 5 november in de middag bij Thom Laming in Gilze of in de avond in Aperldoorn of Ede. Met elke inzender van sierduiven wordt daarover apart afgesproken
 • Verplicht is een entverklaring tegen paramixo. Bij het inleveren van de dieren is een dierenarts aanwezig die voor een gezondheidsverklaring van de dieren zal zorgen.
 • De dieren worden door de NBS kosteloos naar Herning vervoerd. In principe neemt de inzender de eigen dieren weer mee terug maar ook daarover kunnen afspraken gemaakt worden. De verzorging van de dieren gedurende de show (voer en water) wordt door ons in de gaten gehouden en zo nodig aangevuld.
 • Inschrijfgelden en andere kosten staan op het inschrijfformulier vermeld.
 • Elke inzender van minimaal 4 dieren ontvangt een herinneringsplaquette.
 • Te winnen:
 • Europameister:
  De beste collectie van 4 dieren in een kleurslag in elk ras met een minimum van 20 ingezonden dieren in dat ras (minimum 376 pnt)
 • Europachampion:
  In elk ras met een minimum van 20 ingezonden dieren wordt de titel Europchampion toegekend aan het beste dier (min. 95 pnt). Bij meer dan 40 dieren per ras wordt zowel aan de doffers als aan de duivinnen deze titel toegekend. Eveneens wordt de titel aan een bepaalde kleurslag toegekend als er van deze kleurslag minimaal 20 dieren aanwezig zijn en bij 32 dieren van deze kleurslag zowel aan een doffer als aan een duivin.
 • Jeugdshow:
  EE-Jugend-Europameister voor een collectie van 4 dieren zowel doffers als duivinnen in een kleurslag in elk ras bij een deelname van minstens 3 inzenders in dat ras (min. 372 pnt).
  EE-Jugend-Europachampion voor minimaal 12 aangemelde dieren in een ras (min. 94 pnt).

Nadere informatie en individuele afspraken:

Thom Laming
Mail: voorzitter@sierduif.nl
Tel.: 06 1880 9068

Afscheid van Hans Schipper bij EE

In het weekend van 15 mei jl. heeft Hans Schipper op het congres van de Entente Européenne in Kolding in Denemarken afscheid genomen als secretaris van de standaardcommissie van de sectie duiven en als vertegenwoordiger van de NBS bij de Entente. Voor zijn jarenlange inzet werd hij, samen met Reiner Wolf uit Duitsland die eveneens van de standaardcommissie duiven afscheid nam, door het presidium in het zonnetje gezet.

Alle informatie over de AVG

Bijgaand een informatiebrochure over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei a.s. en wat voor consequenties dat heeft voor uw vereniging. IEDERE vereniging valt onder de AVG en ontkomt er niet aan om maatregelen nemen.
Persoonsgegevensbescherming is de laatste tijd een hot item, regelmatig verschijnen in de media berichten over datalekken op grote schaal.
Laatst nog bij Facebook. Het heeft ook alles te maken met de vergaande digitalisering van de maatschappij op grote schaal en de negatieve keerzijde daarvan.

Wij als bonden hebben getracht om met deze informatiebrochure een zo compleet mogelijke handreiking en achtergrondinformatie aan te bieden.

Wij begrijpen dat het voor u geen dagelijkse kost is maar zoals hierboven al is aangegeven u ontkomt er helaas niet aan. In de vorm van attentiepunten wordt een overzicht gegeven van punten waaraan kleindierliefhebbersverenigingen etc. aandacht moeten schenken die verderop in de brochure worden toegelicht. Heeft u concrete vragen over de invulling nu of later bij datalekken: u kunt de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) hiervoor benaderen. Zij hebben daarvoor een speciale voorlichtingsafdeling.

Er wordt van u als kleine organisatie niet verwacht dat alles perfect is geregeld. U moet echter wel aan kunnen tonen dat u uw best heeft gedaan!

Waarom niet eerder deze informatie? Wij (net als vele andere verenigingen en bedrijven) merkten pas laat wat de invoering van de AVG exact behelsde. De AVG-regels bestaan al langer maar er is nooit grootschalig door de overheid actief voorlichting gegeven tot enkele maanden terug. Wij moesten ons als bonden er eerst in verdiepen. Evert van de Waerdt heeft in april een speciale cursus gevolgd en naderhand hebben wij een AVG-specialist in de arm genomen voor de details  waar wij nog vragen over hadden.

Bij u als verenigingen is het gelukkig een stuk eenvoudiger dan bij de bonden.

Nu wij een compleet beeld hebben van de consequenties van de invoering van de AVG kunnen wij u nu ook goed informeren over deze materie. Niets is verwarrender dan informatie die later niet compleet of juist blijkt te zijn. U kunt nu adequaat aan de slag gaan.

Bijgaand ook een Excelbestand met modellen van de aan te leggen registers. U hoeft dan niet uw hoofd te breken over wat er precies in zo’n registratie moet worden vermeld. Bovenaan de kolommen staan soms linkjes die verwijzen naar een website met informatie over wat er in die kolom moet worden opgenomen. Tot slot raden wij aan om er voor te zorgen dat er bij een bestuurslid (bijvoorbeeld de voorzitter) altijd een actuele kopie aanwezig is van deze registers.

Thom Laming (voorzitter NBS) en Jan-Dirk Nijkamp (interim-voorzitter KLN)

Hieronder een tweetal links met alle informatie voor verenigingen etc. aangesloten bij de NBS en KLN die u hiervoor kunt gebruiken.

Informatiebrochure AVG

Modellen AVG

Voorjaarsbeurs Houten

 Populaire Voorjaarsbeurs in Houten-NL ook bij sierduivenliefhebbers geliefd om te bezoeken.

 Op 3 en 4 maart 2018 gaan de deuren weer open voor de vele duizenden bezoekers die allen het startschot voor het nieuwe seizoen willen meemaken. Om mee te gaan met de trends en de laatste ontwikkelingen heeft een dergelijk evenement met 10.000 m² vloeroppervlak een aanzienlijke voorbereidingstijd, dat nu zijn voltooiing nadert. De organisatie meldt een groeiende interesse bij de verkopende postduiven liefhebbers. Want het postduiven gehalte voert wel de boventoon op dit internationale evenement. De sierduiven activiteiten zijn dit jaar volledig geïntegreerd in hal 3. Naast de speciaal clubs die hun mooiste exemplaren tentoonstellen zijn er ook individuele sierduiven liefhebbers die hun sierduiven ter verkoop aanbieden. Veel duiven worden verkocht naar de duizenden buitenlandse bezoekers. Met name de vliegrassen vinden gretig aftrek. Overigens kunt u bij de aanwezige speciaal clubs een staaltje van fokkerskunst bewonderen Een grote groep van speciaal clubs hebben een stand in Houten en kunnen u over de desbetreffende rassen van alles vertellen. Neem gerust een kijkje op de deelnemerslijst van www.proffsport.nl om te kijken welke speciaalclubs er aanwezig zijn.

De inschrijvingen voor Europa’s grootste evenement in het voorjaar zijn al weer enkele maanden in volle gang. Met nog een paar vrije plaatsen te gaan zit het complex van Expo Houten tot de nok toe vol. Voor deze 23e editie voorspelt de organisatie een groei van 10% van het aantal exposanten. U kunt gerust de tijd nemen voor een beursbezoek want zitplaats is er voldoende in Houten. Op de grote terrassen in hal 2 en 3 en in het sfeervolle restaurant kunnen zo’n 700 bezoekers de benen strekken.

Duivensport bedrijfsleven

Naast het aanbod van de vele duizenden duiven is er een reeks van fabrikanten welke hun mengelingen presenteren en supplementen aanbieden. Want de betere liefhebbers weten het al vele jaren, onze duiven zijn topatleten welke ook als zodanig verzorgd willen worden. Zowel traditioneel of geheel nieuw, u vindt een keur aan exposanten met veel voedingssupplementen die klaar staan om u van een uitstekend advies en dito producten te voorzien, profiteer van hun kennis en ervaring, het loont altijd de moeite een praatje met hen te maken. Naast de product introducties van de bekende firma’s ook  exposanten die nieuw in de duivensport binnentreden, zeker de moeite waard. Verder alle nieuwe ontwikkelingen op gebied van hokkenbouw, hokinterieur, volières en noem maar op.

Meer dan 250 exposanten is uniek in Europa

Om alles goed te zien in Houten is het ondoenlijk om over de beursvloer te racen. Mocht u een bezoek aan de Voorjaarsbeurs voorbereiden, plan dan voldoende tijd in. In meer dan 20 jaar heeft organisator Pieter Kos een beurs met naam & faam opgebouwd, het is juist deze uitstraling die elk jaar borg staat voor fijn duivenplezier, maar ook hernieuwde kennismaking met gelijkgestemden. Even binnenlopen en info op te pikken, dat is, zoals al aangehaald, de ultieme kans om als liefhebber het best mogelijke voor uw duiven te verkrijgen. De meeste exposanten hebben wel een beursaanbieding of speciale korting. Profiteer ervan!!!

De beursplattegrond 2018 met de imposante lijst van exposanten is inmiddels vrijgegeven. Via de website van Proff Sport wordt u verder geïnformeerd. Om een idee te krijgen van er allemaal te zien is op de beurs zijn er foto impressies en zelfs filmpjes te zien op de website. Een bezoek aan de Voorjaarsbeurs is gewoon een dagje uit en nogmaals neem er beslist de tijd voor. Noteer in ieder geval de datum van 3 & 4 maart alvast in uw agenda!

De Voorjaarsbeurs is geopend op zaterdag 3 maart van 9.00 – 17.00 uur en zondag 4 maart van 9.00 – 14.30 uur. De entree kost € 12,50 p.p., parkeren is gratis.

Meer informatie vind u op www.proffsport.nl

Dierlijke genenbank, ook voor duiven!

Nieuwe projectleider dierlijke genenbank maakt een vliegende start

Sinds 1 september heeft het CGN een nieuwe projectleider voor het genenbankproject en het project levend bewaren van rassen: Anouk Schurink. Zij promoveerde bij de leerstoelgroep fokkerij en genetica van Wageningen University en werkte als onderzoeker op verschillende projecten rondom genetische diversiteit, genomic selection en identificatie van genen verantwoordelijk voor afwijkingen bij paarden.

Anouk maakt een vliegende start en is samen met Henk Sulkers en Agnes de Wit begonnen om sperma van de bedreigde Nederlandse duivenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op vrijdag 24 november is met een afvaardiging van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS) vergaderd en zijn er afspraken gemaakt over het uittesten van het vangen en invriezen van sperma.

Het vangen en invriezen van duivensperma zal eerst worden uitgetest met een klein aantal doffers. De kwaliteit van het sperma na invriezen moet van voldoende kwaliteit zijn om uiteindelijk een bevruchting mogelijk te maken. Om de kwaliteit van sperma na invriezen te waarborgen, dient een protocol gevolgd te worden die veelal per diersoort anders is. Een pilot studie met gebruikmaking van doffers van een duivenfokker zal duidelijk maken of het protocol voor invriezen van hanensperma geschikt is of moet worden geoptimaliseerd voor duiven. Deze pilot studie stond gepland voor half december maar is helaas uitgesteld in verband met het uitbreken van de extreem besmettelijke variant H5 van vogelgriep op een eendenbedrijf in Biddinghuizen.

Daarnaast zal met hulp van het NBS, rasverenigingen, experts en Stichting Zeldzame Huisdierrassen een keuze worden gemaakt welke bedreigde Nederlandse duivenrassen als eerste moeten worden veiliggesteld in de genenbank. Onderlinge relaties tussen de rassen, alsmede de risicostatus en invriesbaarheid van sperma zijn criteria voor het maken van keuzes.

Op 20 januari 2018 zal het CGN aanwezig zijn op het duivenplein tijdens de NBS Bondsshow in Boskoop waar het tentoonstellingsseizoen zal worden afgesloten en hoopt daar te spreken met de rasverenigingen, experts en andere betrokkenen.

Op de aanstaande Bondsshow NBS dd. 18,19 en 20 januari 2018 te Boskoop is de genenbank vertegenwoordigd middels een marktkraam.

Daar wordt u verwacht. Op al uw vragen kunnen zij antwoord geven. Interessant voor onze hobby. En de toekomst!

Theo en Rein

Bondsshow NBS op 9 en 10 december in Rosmalen

BONDSSHOW NBS OP 9 EN 10 DECEMBER BIJ NPO-DAGEN IN AUTOTRON ROSMALEN

Zoals wij u gemeld hebben, heeft het NBS-bestuur afgelopen vrijdag 6 oktober, toen bekend werd dat de Championshow niet door kon gaan, besloten om een bijzondere bestuursvergadering te beleggen over dit onderwerp.

In deze vergadering van maandag 9 oktober, heeft het NBS-bestuur alle voor de hand liggende en aangedragen opties voor het elders onderbrengen of zelfstandig organiseren van haar bondsshow uitvoerig besproken. Alle voor- en nadelen zijn daarbij gewogen waarbij gebruik is gemaakt van onder andere door de organisaties aangeleverde gegevens. Het siert daarbij organisaties die aangegeven hebben organisatorisch een bondsshow niet aan te kunnen. Wij hebben veel respect en waardering voor deze verstandige bestuurders. Uitgangspunt voor het NBS-bestuur bleef dat de bondsshow dit tentoonstellingsseizoen absoluut moet plaatsvinden.

Het is nog maar even geleden dat de NBS haar Bondsshow voor de jaren tot 2019 heeft toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura. Zoals daarom voor de hand lag, heeft het NBS-bestuur vanaf vrijdag jl. intensief contact onderhouden met het bestuur van KNV Avicultura met het doel om gezamenlijk tot een oplossing voor het ontstane probleem te komen. Helaas mochten de pogingen van KNV Avicultura niet tot een oplossing leiden.

Gelukkig onderhoudt de NBS uitstekende contacten met haar zusterorganisatie de Nederlandse Postduivenorganisatie NPO. Zij zijn vanmorgen met ons overeengekomen dat de NBS haar bondsshow kan onderbrengen bij de

Nationale NPO-dagen op 9 en 10 december in het Autotron in Rosmalen.

Zowel het NPO-bestuur als het NBS-bestuur zien deze samenwerking als een uitstekende gelegenheid om kennis te nemen van elkaars liefhebberij. Voor ieder van ons is het een geweldige gelegenheid om de NPO-dagen te bezoeken waar ook postduiven geshowd worden en waar tevens een grote beurs van duivenzaken plaatsvindt. De enorme belangstelling voor deze beurs vanuit postduivenliefhebbers biedt ons een uitstekende gelegenheid om onze hobby bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Een ideale gelegenheid voor speciaalclubs om zich te presenteren. Niet onbelangrijke voordelen zijn verder: gratis entree en gratis parkeren.

Met het bestuur van Avicultura is afgesproken dat zij voor ons deze tentoonstelling gaan organiseren met de grootst mogelijke ondersteuning vanuit het NBS-bestuur. Wij hopen deze ondersteuning eveneens vanuit de verenigingen en speciaalclubs te mogen ontvangen. Wij gaan de komende twee weken de details met elkaar uitwerken en hopen u het vraagprogramma binnen twee weken (vakantietijd!) digitaal te kunnen presenteren.

We hebben hier te maken met een noodoplossing voor dit seizoen. We weten dat  organisaties, speciaalclubs, fokkers en keurmeesters hun planning voor dit jaar al klaar hadden. Toch willen wij iedereen vragen om volledige medewerking te verlenen. Club- en districtshows kunnen ook hier ondergebracht worden.

Laten wij er samen de schouders onder zetten. Ik vertrouw erop dat we hier samen een mooie bondsshow van kunnen maken.

Zoals u van ons gewend bent houden wij u middels site en facebook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Thom Laming

Nog even geduld A.U.B.

Nog even geduld a.u.b.

Zoals beloofd informeren wij u hierbij over de voortgang met betrekking tot de bondsshow van de NBS. Dank voor al uw suggesties via persoonlijk contact, telefoon, mail, whatsapp en social media. Het overgrote deel ervan hebben we inmiddels op haalbaarheid getoetst. Op dit moment zijn we de overgebleven opties aan het bekijken. Helaas kunnen  we daarom nu nog geen uitsluitsel geven. Nog even geduld dus. Eind van deze week hopen we u nader, en dan definitief, te kunnen inlichten.

Thom Laming

Nieuwsbrief NBS, oktober

Er staat weer een nieuwe Nieuwsbrief klaar. Met nieuws over Championshow en andere tentoonstellingszaken.

Deze en ook de vorige nieuwsbrieven kunt u vinden via het oranje menu aan de linkerzijde.

Championshow afgelast

Championshow afgelast

 Deze week is door de verantwoordelijke K.N.V. Ornithophilia het besluit genomen om de Championshow voor januari 2018 niet door te laten gaan. Door met name de onzekerheid die bleef bestaan over de huurovereenkomst met de tentoonstellingshal en de onder andere daaruit voortvloeiende personele consequenties, is het bestuur van de K.N.V. Ornithophilia tot de conclusie gekomen dat het niet verantwoord was om deze show te laten doorgaan. Dat spijt het het bestuur zeer, temeer daar de voortekenen om met elkaar tot een goed huurcontract te komen, lange tijd goed waren. Het spijt het bestuur van Ornithophilia in het bijzonder dat het hierdoor de verwachtingen van de fokkers niet waar heeft kunnen maken.

Dit weekend gaat de, mede door deze zaak enigszins vertraagde, NBS-nieuwsbrief bij u in de digitale postbus vallen. Daarin zullen we iets nader op de zaak ingaan.

Maandagavond a.s. zal het NBS-bestuur, in samenspraak met het bestuur van de K.N.V. Avicultura een besluit nemen over de show aan wie we zullen vragen om de NBS-bondsshow voor dit tentoonstellingsseizoen op zich te nemen.

Uiterlijk dinsdag zullen wij u daarover op de site en op Facebook berichten.

Thom Laming
Voorzitter NBS

Voorjaarsoverleg in Barneveld

Een geslaagd NBS voorjaarsoverleg in het Pluimveemuseum

Het voorjaarsoverleg wat dit jaar in overleg met de Keurmeestersvereniging op zaterdag de 18e februari gepland. De ochtenduren stonden op de agenda voor het overleg tussen NBS en haar leden, de middaguren werden ingevuld door de KV met een viertal raspresentaties.

Een combinatie van zaken die door de prima opkomst een succes genoemd mag worden. Een zeventigtal leden bezocht deze dag die in het Pluimvee Museum in Barneveld gehouden werd.  Een aandachtspuntje is het vooraf opgeven. Nu was dit maar door 40 personen gedaan wat als gevolg had dat de catering in de stress schoot en de zaal wat krap aan voelde.

Thom Laming opende de ochtend met als eerste bespreekpunt het aanpassen van de NBS statuten. Dit is nodig om met onze veranderende omgeving om te kunnen gaan. Het  bestuur geeft aan op de ALV een voorstel te willen voorleggen waarin verwerkt is dat iedere fokker rechtstreeks lid is van de NBS en daarmee ook direct stemrecht heeft. Binnen de huidige structuur hebben we het gevoel dat door de wijze van stemmen via locale verenigingen en het gegeven dat speciaalclubs slechts één enkele stem hebben er niet uit de stemprocedure komt wat er werkelijk onder de leden leeft.

Een tweede idee wat uitgewerkt zal worden voor de ALV is het verhogen van de prijs van de fokkerskaart. De extra inkomsten die hier mee behaald worden zullen besteed worden aan de NBS website. In dit voorstel vervalt het abonnement van de speciaalclubs, zij kunnen gratis gebruik maken van www.sierduif.nl om hun eigen website te koppelen en/of informatie over hun rasvereniging op de website te plaatsen. Communicatie is een belangrijk item in de huidige tijd en door deze structuur wordt bereikbaarheid en vindbaarheid van ook kleine speciaalclubs vergroot zonder dat deze tegen een financieel probleem aanlopen.

Gedacht wordt aan prijsverhoging van € 1,50 maar de zaal stelde voor de verhoging op te trekken naar de prijs van de fokkerskaart van KLN.

Hierna kwam de evaluatie van de erecertificaten in het afgelopen seizoen aan bod. Duidelijk werd dat de doorgevoerde wijziging niet goed bevallen is. Met name het minimum aantal dieren van 75 stuks wat een keurmeester moet beoordelen om twee certificaten te mogen uitgeven werkt niet goed. Opmerkingen waren dat hierdoor teveel geschoven wordt met rassen en keurmeesters waardoor de fokkers niet meer weten welke keurmeester hun dieren werkelijk gaat keuren. Ook de belasting van de keurmeester werd benoemd. Afhankelijk van het te keuren ras en de keurmeester is 75+ soms gewoon teveel.

Verder werd verder nog aangegeven dat door de inzet op grotere aantallen per keurmeester de kans op roulatie van keurmeesters op de verschillende shows kleiner is geworden waardoor het moeilijker wordt om drie certificaten onder verschillende keurmeesters te halen.

Om het schuiven met keurmeesters te voorkomen werd aangegeven dat we het Duitse of Belgische systeem zouden kunnen volgen wat betekent dat in het vraagprogramma wel de keurmeesters staan maar niet wat zij gaan keuren. Een keuze waarbij de vraag gesteld werd of dit wel tot meer inzendingen zal gaan leiden en daar is de wijziging in 2016 nu juist voor ingezet.

Uiteindelijk kwam de zaal tot de volgende uitspraak: behoud het tweede certificaat maar stel de grens op 60 tot 65 duiven per keurmeester. Deze vraag zal neergelegd worden bij de commissie die het voorstel oorspronkelijk heeft uitgewerkt.

Na afsluiting van deze discussie kwam de evaluatie van de Hoofdereprijzen op tafel.  Het afgelopen seizoen hebben we veel varianten gezien, – de loterij uit alle 97 punten dieren, – het kiezen van de winnaar door onafhankelijk geven van punten en de klassieke methode. Helder was dat veel leden en keurmeesters niet gecharmeerd zijn van het loten. Een ding waar iedereen het over eens was was het aantrekkelijk maken van het systeem. Het moet als eervol worden ervaren dat je in een grote groep de winnaar bent en meer spektakel zorgt voor meer publiek.  De oproep om meer actie in het showgebeuren te krijgen was duidelijk hoorbaar. Als goede voorbeelden werd de invulling van de SIS op de Championshow genoemd maar ook het het sierduivenplein. Gevraagd werd om de regels minder zwart-wit te maken en ruimte te bieden om binnen één show verschillende manieren van beoordelen mogelijk te maken. Dit alles met hetzelfde doel; het verenigen van onze gezamenlijke liefde voor de sierduif onder één dak. Dat bestuurders hierbij creatief moeten zijn en anders moeten durven denken was een  helder statement.

Vastgesteld werd dat we hier verder naar moeten kijken maar dat het in ieder geval betekend dat we de spelegels rond het vaststellen van de HEP-winnaars laten zoals het nu is, het geeft immers alle vrijheid.

Vervolgens werd er kort stil gestaan bij de Vogelgriep. Er werd waardering uitgesproken over het snel reageren in november door het NBS-bestuur wat als gevolg had dat we dit jaar onze duiven toch hebben kunnen showen. Verder werd aangegeven dat het ons niet direct heeft getroffen maar indirect wel degelijk. Veel shows komen financieel in een moeilijk vaarwater en daar hebben we allemaal last van. Hoe het verder zal gaan is op dit moment erg onduidelijk. Zeker is dat het bestuur de ontwikkelingen op de voet volgt.

Als agendapunt vanuit het bestuur stond de vraag centraal ‘wat zien we als de rol van de speciaalclub?‘ De zaal benoemde de volgende rollen:

 • de speciaalclub is een trefpunt voor liefhebbers met een gelijke interesse
 • de speciaalclub is de rasbewaker. Zij richt zich op zaken als erkenning van nieuwe kleuren, zeldzame rassen, kwaliteit van het ras en diertechnische zaken
 • het begeleiden van nieuwe leden en het behouden er van
 • promoten van het houden van sierduiven en deelnemen aan fokkersdagen.

Als knelpunt voor het werven van nieuwe leden werd de koppeling van het lidmaatschap aan het abonnement op het KleindierMagazine genoemd. Voor startende leden is dit een (te) dure instap.

Vervolgens lag de vraag op tafel of en hoe de NBS deze rollen kan faciliteren? Hieruit kwam naar voren dat hier niet zo’n grote rol voor de NBS ligt, feitelijk zijn dit zaken die de speciaalclubs in eigen huis moeten oppakken. Samenwerking bij het opleiden van keurmeesters en communicatie zijn praktische aandachtsgebieden.

Voortbordurend op dit punt werd benoemd dat het belangrijk is dat iedere speciaalclub beschikt over EE-gecertificeerde keurmeesters. Dit zodat de club ook op Europa-shows haar gezicht kan laten zien. De clubs werden daarmee nogmaals attent gemaakt op het deelnemen van keurmeesters aan het internationale KV wat dit jaar in het 3e weekend van september in Doorn gehouden wordt.

Als laatste agendapunt vanuit het bestuur kwam de Keurmeestersopleiding aan bod. Dit jaar zijn er twee nieuwe A-keurmeesters bij gekomen en hebben we één nieuwe keurmeester kunnen aanstellen. Vijf van onze keurmeesters zijn dit jaar EE-gecertificeerd. Alle betrokkenen van harte gefeliciteerd.

De aanwas  van nieuwe keurmeesters is erg klein en dat baart zorgen. Een mogelijke verbetering zou kunnen zijn het geven van meer begeleiding tijdens de opleiding. Het benoemen van een coach werd aangegeven. Ook de wijze van examineren zou voor sommige aspiranten een probleem kunnen zijn. Gezocht gaat worden naar andere mogelijkheden zoals het mondeling toetsen van kennis. We waren het er over eens dat het opleiden gaat om het doorgeven van kennis die noodzaak is voor het juist kunnen beoordelen van de verschillende rassen. Speciaalclubs zouden zeker een rol kunnen/moeten spelen in dit proces. Afgesproken werd dat dit punt de aandacht van het bestuur heeft en dat er met betrokken partijen  verder over nagedacht zal worden.

Vanuit de zaal werd als afsluiting van het ochtend programma nog het volgende aangedragen:

 • Recentelijk was er een uitbraak van het geel bij houtduiven in het nieuws. Moeten we als NBS hier iets mee? Deze uitbraken zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Er wordt nu nieuws van gemaakt maar nieuw is het niet. Fokkers die hun duiven vrije uitvlucht bieden moeten alert zijn en tijdig kuren.
 • Een oproep werd gedaan de postduivenbeurs in Houten begin maart te bezoeken en hier als sierduiven clubs akte de présence te geven.
 • Verplicht enten tegen Paramyxo is een bijna jaarlijks terugkerend punt. Dit onderwerp kwam op tafel omdat Nederland het enige land is waar deze enting niet verplicht is. Uitgesproken werd dat we dit graag zo willen houden maar dat het advies naar fokkers is en blijft enten! Als liefhebber neem je een risico door niet te enten maar wel in sturen op shows. De vraag is of dit verantwoord is als je liefhebber bent?

Na een kort bezoek aan het Pluimveemuseum en de lunch vervolgende de KV ‘s middag het programma met een viertal prima rasbesprekingen die ook veel niet keurmeesters trok. Het ras van het jaar werd natuurlijk besproken dus opnieuw stond de zeldzame Hagenaar in het zonnetje. Henny Schwarz maakte helder wat er van dit ras mooie verwacht mag worden en waar het vandaan komt.  Het is een Amsterdamse Hagenaar!

Aad Stout gaf als nieuweling binnen het KV zijn kijk op de Stettiner tuimelaar. Hij opende met de stelling dat de afbeelding in de standaard niet klopt en wist dit prima te onderbouwen. De KV-voorzitter sprak zijn waardering uit voor deze  nieuweling door aan te geven dat hij vaker een beroep op hem gaat doen voor rasbesprekingen. Ook de Steigerkropper werd belicht en hiermee werd bereikt dat er weer meer kennis over deze zeldzame schone werd opgedaan. Als laatste werd de Ooievaarsduif besproken. Ook al een zeldzaamheid maar wel een hele knappe verschijning. Ondanks het kleine aantal fokkers wel een ras waarin topkwaliteit getoond wordt.

Als laatste punt een geste van de KV die goed werkte voor de informele contacten. De aanwezigen werden getrakteerd op een drankje en een bitter garnituur. Voldaan en met een goed gevoel werd de dag afgesloten. Het samen optrekken van NBS en KV  op deze voorjaarsdag zal zeker een vervolg krijgen.

Ingen, 19 februari

Aad Rijs