NBS Nieuwsbrief

Het NBS bestuur wenst u allen en uw geliefden zeer fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar veel geluk, voorspoed en gezondheid.

Klik op de link hieronder voor de nieuwsbrief NBS van december 2021.
Alle nieuwsbrieven kunt u ook vinden via het menu links onder Downloads.

Nieuwsbrief december 2021

Nieuw duivenboek van Jan Luchtmeijer

In juli 2021 is er van Jan Luchtmeijer weer een nieuw boek verschenen. Het nieuwe werk schenkt aandacht aan duiven als onderwerp of bijfiguur in de kunst en met name in de westerse schilderkunst van de 3e tot de 21e eeuw.

Als geïnteresseerde in de culturele achtergrond van de duif ging hij op zoek naar een boek waarin de rol van de duif in de kunst wordt beschreven. Zo’n boek bleek niet te bestaan. Er zijn boeken geschreven die het paard, de hond of de kat in de kunst als onderwerp hebben, maar de duif, het dier dat ongetwijfeld het veelvuldigst in de westerse kunst voorkomt, is onverklaarbaar niet aan de orde gekomen. Er bestaat van Jan Luchtmeijer al het boek ‘De Duif, met kunst en vliegwerk door de tijd en ruimte’ waarin veel kunstwerken zijn opgenomen met de duif als onderwerp. Dat boek beschrijft de culturele achtergrond van de duif, maar gaat minder diep in op de functie van de duif in de schilderkunst. Dat er geen speciaal boek bestond over de rol van de duif in de kunst zeer verbazingwekkend, want duiven hebben sinds lang een belangrijke rol gespeeld in het leven van veel mensen en doen dat nog steeds.

De oud wereldkampioen boksen Mike Tyson zei zelfs: “Het eerste waar ik ooit van gehouden heb, was een duif. Ik weet niet waarom… ik vind het raar om het uit te leggen. Duiven zijn onderdeel van mijn leven.
(meer…)

Nieuw weblog voorzitter

 

Voorzitter Thom Laming heeft weer een weblog geschreven. 

Deze keer met als titel: Meedoen met z’n allen.

U kunt het vinden in het menu aan de linkerzijde.

KleindierNed van start

KleindierNed is een overlegplatform van 8 dierhouderijorganisaties die samenwerken op het gebied van belangenbehartiging en dierenwelzijn. Wat ons verbindt is de liefde voor de dierhouderij.

KleindierNed richt zich op:

 • uitwisseling van kennis op het terrein van verantwoorde dierhouderij en -fokkerij en de overdracht ervan aan de leden
 • belangenbehartiging richting overheden opdat regels goed aansluiten op de praktijk van onze dierhouderij

Gehouden diersoorten
Volièrevogels, sier- en postduiven, watervogels, pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en landbouwhuisdieren, zowel oorspronkelijke diersoorten als gedomesticeerde rassen.

Meer Weten? Kijk op de website (klik op het logo).

Voorzitter

Secretaris

Ing. Sible Westendorp, dierenarts 06-51206439

Drs. Paula Polman MPH 06-30672517

Deelnemende organisaties KleindierNed
(voorheen verenigd onder de naam Nederlandse Werkgroep Pluimvee en Parkvogels, NWPP)

Aviornis International

Nederlandse Bond van Sierduiven (NBS)

Kleindierliefhebbers Nederland (KLN)

Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO)

Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH)

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen (vSKBN)

 

Onze zorgen

In gewone tijden zijn onze zorgen in deze periode van het jaar gericht op het uitkomen en opgroeien van onze jonge duiven. Op dit moment vallen die zorgen echter geheel in het niet bij datgene wat ons nu overkomt. De uitbraak van het coronavirus dwingt ons tot zorgen van een totaal andere grootte. Veel van onze dagelijkse beslommeringen lijken nu onbelangrijk
en het toont daarom de relativiteit van veel van wat wij doen weer eens aan. Dat geldt zeker ook voor onze liefhebberij. Toch kan onze hobby in deze onzekere dagen ook afleiding en troost bieden. Daar mogen we ons bewust van zijn maar het schept ook de verplichting om uiterst voorzichtig om te gaan met onze verantwoordelijkheden vanuit het oogpunt van solidariteit met elkaar.
Het is daarom goed en het getuigt van maatschappelijke betrokkenheid dat verenigingen en speciaalclubs hun bijeenkomsten voor de komende weken hebben afgelast, ook al zouden die door minder dan 100 mensen bezocht worden. Hoe het zal gaan met de in- en externe hokbezoeken aan het eind van het voorjaar, weten we nu nog niet maar ook daar zullen we als verenigingen verstandige besluiten in moeten nemen en vooral het zekere voor het onzekere moeten nemen door in geval van twijfel bijeenkomsten niet door te laten gaan.
Dat geldt ook voor de bond, de NBS. Wij zullen het doorgaan van onze activiteiten ook laten afhangen van de omstandigheden. Gelukkig hebben we een prima website en sinds enkele jaren ook een nieuwsbrief die we aan de meeste van onze fokkers kunnen doen toekomen.
Wij zullen daar in de komende tijd, als daar aanleiding voor is, gebruik van maken door het sturen van een extra nieuwsbrief, een bericht op de site, facebook en twitter.
Op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van het jaarboek en het voorbereiden van de ALV op 13 juni a.s. Wij hopen dat dit de verenigingen eveneens lukt. Wij gaan er voorlopig van uit dat deze op de gestelde datum kan doorgaan, maar zullen u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen in deze. Gelukkig zijn de belangrijkste voorstellen op
onze voorjaarsdag van 15 februari al aan u allen gepresenteerd maar het kan natuurlijk zijn dat deze door de indieners nog hier en daar aangepast gaan worden aan de hand van de opmerkingen die toen gemaakt zijn. De meeste andere activiteiten die we onder handen hebben, zijn op een wat lager pitje gezet. Wij hopen dat u daar begrip voor zult hebben.
Wij gaan ervan uit dat we het jaarboek met daarin alle bescheiden voor de ALV begin mei naar uw vereniging kunnen toesturen.
Wij wensen u en uw naasten veel sterkte en vooral gezondheid in de komende weken toe.

Namens het NBS-bestuur
Thom Laming

NBS nu ook op Twitter

NBS op Twitter. Klik op het Twitter Logo aan de rechterkant.

Wat is Twitter ?

Twitter is eigenlijk niets anders dan een microblog. In 140 tekens vertel jij aan andere mensen wat je op dat moment aan het doen bent. Twitter-expert Abdul Advany: “Je moet eigenlijk denken aan het gesprek bij de koffie-automaat. Alleen voer je dat niet met twee of drie mensen, maar met duizenden mensen tegelijk.” 

Wat zijn tweets?
De berichten die je via Twitter stuurt, worden ‘tweets’ genoemd. Als je een berichtje plaatst komt dat terecht bij mensen die jou volgen

Geschiedenis van twitter

Twitter is in 2006 in eerste instantie als een onderzoeksproject van het bedrijf Obvious uit San Francisco ontstaan. Nu, vier jaar later, heeft Twitter ruim 175 miljoen gebruikers (november 2010) en dagelijks komen er nog 370 duizend bij. Je kan dus met recht zeggen dat we eigenlijk niet meer om Twitter heen kunnen…

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

De algemene ledenvergadering van de NBS, die op 22 juni jl. in Barneveld werd gehouden, verliep vlot en als vanouds in een gemoedelijke sfeer. Kenmerkend voor de bondsvergadering is al jaren het eren en waarderen van fokkers die met hun dieren hoge prestaties leveren. Daarnaast worden ook ieder jaar weer mensen geëerd vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij of voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen.

Opening :
Voorzitter Thom Laming kan bij de opening van de vergadering een goed gevulde zaal met genodigden, belangstellenden en afgevaardigden van plaatselijke- en regionale sierduivenverenigingen, gemengde verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en speciaalclubs welkom heten.
Als ieder jaar wordt allereerst stil gestaan bij de overleden sportvrienden.

Notulen en verslagen :
De behandeling van de notulen van de vergadering van vorig jaar, de diverse jaarverslagen en het financiële deel zijn een hamerstuk. Ieder is tevreden met het geen in het Jaarboek is opgenomen.

Hierbij een beknopte weergave van de hoogtepunten van deze mooie dag :

Uitreiken NBS-Kampioenswimpels Bondsshow 2018-2019 aan de volgende fokkers:

 • Fraaiste jonge doffer:

Comb. Arbeider te Wijchen met Duitse Snavelgekapte Trommelduif

 • Fraaiste jonge duivin:

H. Voerman te Terschuur met Carrier

Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de volgende fokkers:

 • M.C.M. Sebregts te Wouw met Engelse Modena
  • J. de Groot te Smilde met Oud Hollandse Meeuw
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart

Uitreiken Plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de Bondsshow 2018-2019

Gewonnen door J. Deneire te Oostkamp (B) met Thüringer Kropper

Uitreiken medailles Bondsshow jeugdleden.

Gewonnen door:

 • Fraaiste doffer:

Mats van Weyck te Ahaus (Dld) met Arabische Trommelduif

Fraaiste duivin:

 • Quentin Voncken te Simpelveld met Amsterdamse Baardtuimelaar

Uitreiken prijs behorende bij de Nationaal kampioen “Ras van het jaar”

Seizoen 2018-2019 de Engelse Non

Gewonnen door: J.G. Mulder te Apeldoorn (764 punten)

Uitreiken prijzen behorende bij de Nationaal Kampioen rasgroep 2018-2019

Gewonnen door:

 • Kropperrassen:

P.L. van der Spek te Delft (767 punten)

 • Kip-, wrat en vormduivenrassen:

Comb. Van Vliet te Krimpen a/d IJssel met Kleurpostduiven (769 punten)

 • Meeuwenrassen:

G. Kreeft te Coevorden met Oud Hollandse Meeuwen (770 punten)

 • Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen:

R. Hoornstra te De Pol met Spreeuwduiven (770 punten)

 • Tuimelaarrassen:

geen inzendingen

Uitreiking NBS erespelden :
Beiden worden door de voorzitter gefeliciteerd met deze toekenning.

Erespeld uitgereikt aan Elly Vogelaar.

Erespeld uitgereikt aan Frits Dommerholt.

Toewijzing “Ras van het jaar” – seizoen 2019-2020 dit is geworden de Oud-Hollandse Kapucijn.

Verkiezingen :

Bestuursverkiezing :

Volgens rooster waren de heren D.M. Meesters en W.B. Halsema aftredend en herkiesbaar beide heren worden herbenoemd.

het bestuur stelt voor om het bestuur uit te breiden met de heer R. Hoornstra te De Pol, ook dit wordt aangenomen.

Benoemen leden Standaard Commissie : in de Standaardcommissie wordt J.G.M. Hartman herbenoemd

Benoemen leden PR-commissie : Rein Slikker wordt herbenoemd in de NBS PR-commissie.

Bestuursvoorstellen :

NBS Bondsshow seizoen 2019-2020 en toewijzing.

Voor de Bondsshow hebben zich kandidaat gesteld :

 • Gelderlandshow te Wijchen
 • Oneto te Enschede
 • Noordshow te Assen

Onderstaand de uitslagen van de stemmingen :

Gelderlandshow             188  ( aangenomen voor 1 jaar ! )

Noordshow                     151

Oneto                             121

Blanco                              45

Voorstel stemprocedure :          

Voor                                    319

Tegen                                 185

Blanco                                    1

Het voorstel reglementswijziging voor de standaardcommissie van de NBS, aanvulling artikel 2 is aangenomen.

Verenigingsvoorstellen :

De benamingen van de basiskleuren moeten worden aangepast, zodat er één lijn in de benamingen wordt getrokken om deze eenduidig te maken en verwarring te voorkomen is niet aangenomen.


In het middagprogramma heeft Sijmen van Mourik van de VDS (Vereniging vrienden van de VliegDuivenSport) een presentatie houden over de wijze waarop de VDS leden hun liefhebberij bedrijven.

Voorzitter dankt hierop de aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit vervolgens de vergadering.

Verslag : Robert Hoornstra.
Foto’s : Jan Bosch.