Greetje Sanders neemt afscheid met een NBS erespeld

Greetje Sanders neemt afscheid als keurmeester met een NBS-erespeld

Vandaag, zaterdag 3 oktober 2020 heeft Greetje Sanders haar laatste keuring uitgevoerd ter gelegenheid van de 75-jarige jubileumstentoonstelling van KPV Silvolde e.o. in Ulft.

Aan het eind van de keuring werd zij door de NBS-voorzitter Thom Laming bedankt voor haar 35 jaar inzet als keurmeester en de vele verdiensten die zij heeft gehad voor de gehele kleindierliefhebberij en voor de sierduivenliefhebberij in het bijzonder.

Hij kon haar verrassen door haar mede te delen dat het NBS-bestuur heeft gemeend haar de NBS-erespeld te mogen toekennen en dat deze toekenning door haar collega-keurmeesters volledig wordt onderschreven. Gezien de huidige omstandigheden vond het NBS-bestuur deze gelegenheid een uitstekend moment om haar deze eer hier te bewijzen en niet te wachten tot de volgende ALV zoals eigenlijk gebruikelijk is.

De lange reizen naar keuringen en de vroege tijdstippen van vertrek die daarvoor noodzakelijk zijn, gekoppeld aan een stijgende leeftijd hebben haar tot het besluit van stoppen gebracht.

Zij heeft haar sporen echter meer dan verdiend. Als keurmeester vanaf 1986 heeft ze zich ontwikkeld tot A-keurmeester met een grote kennis van  diverse rassen, van kroppers tot kortsnavelige tuimelaars. Als fokker heeft ze met haar dieren grote successen gekend zoals haar Europees kampioenschap met een Engels Kortvoorhoofdtuimelaar op de Europashow in Zuidlaren. Successen behaalde ze overigens niet alleen met duiven maar eveneens met haar hoenders en cavia’s.

Zij was een van de oprichters van de Temesburger Scheckenclub in 1982. Zij zat en zit nog steeds in diverse besturen en vervult van daaruit een belangrijke rol in het ondersteunen en begeleiden van andere fokkers.

Wij hopen dat ze deze belangrijke rol nog heel lang wil blijven vervullen.

Het bestuur van de NBS

NBS-erespeld voor Piet Langenkamp

Geen ALV van de NBS vandaag maar wel een NBS-erespeld voor Piet Langenkamp

Normaal gesproken zouden we vandaag onze ALV gehouden hebben met daarin ons agendapunt: “Uitreiking NBS-erespelden”.  De corona-crisis heeft ook hier roet in het eten gegooid. Het NBS-bestuur heeft echter al geruime tijd voor deze crisis binnen haar bestuur besloten dat aan Piet Langenkamp de NBS-erespeld zal worden toegekend, en heeft hem daarvan vandaag op de hoogte gesteld. De definitieve uitreiking zal uiteraard later alsnog tijdens onze eerstvolgende ALV plaatsvinden.

De NBS-erespeld wordt toegekend aan personen die grote verdiensten voor de NBS en de sierduivenliefhebberij in het algemeen hebben. Dat is bij Piet zeker het geval.

Hij heeft zich al tientallen jaren belangeloos en geëngageerd ingezet voor de sierduivenliefhebberij, waarbij hij betrokken was bij tal van activiteiten die de hobby steeds aanpasten aan de ontwikkelingen in de tijd. Zo was hij betrokken bij de overgang van FB naar KLD (Kleindier Liefhebbers Drenthe) en FB. Rond de eeuwwisseling was hij 10 jaar voorzitter  van de provinciale afdeling van de FK. Van 2007 tot 2016 was hij voorzitter van KLD. Vanaf 1997 is hij gedelegeerde op tentoonstellingen. Door zijn interesse in de hobby en in de mensen die deze bedrijven, is hij heel goed op de hoogte van alle ontwikkelingen die in onze hobby spelen. Daar doen onze besturen hun voordeel mee.

Piet  was betrokken bij de oprichting van de Drentse Sierduiven Club (DSC)waarvan hij nu voorzitter is. Tevens is hij medebestuurder bij de Sierduivenshow Noord Nederland (SNN). Hij is al jaren actief bij de organisatie van de sierduiven op de Noordshow. ook was hij betrokken bij de oprichting van de Damascener Club. Hier heeft hij vanaf de oprichting steeds bestuurlijke functies bekleed.

Kortom redenen te over om deze NBS-erespeld toe te kennen aan Piet Langenkamp en om u daarvan in kennis te stellen.

Wij feliciteren Piet hiermee van harte en beloven hem dat we er op terug zullen komen.

Namens het gehele NBS-bestuur
Thom Laming

In memoriam – Rinus van den Heuvel

Ons bereikte het trieste bericht dat Rinus van den Heuvel op de respectabele leeftijd van 88 jaar is overleden. Rinus was een erkend en bekend A-keurmeester sierduiven, een ambt dat hij ruim 50 jaar vervulde, met een voorliefde en specialisatie voor de Kropperrassen. Vele jaren is hij als bestuurslid ook betrokken geweest bij de tentoonstellingen welke werden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Avicultura”, waarvan hij ook erelid was. Binnen de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen is hij zowel lid geweest van de examencommissie als van de standaardcommissie. Tevens is hij in de periode tussen 1988 en 1996 als 2e secretaris lid geweest van het NBS bestuur. Voor deze werkzaamheden werd hem tijdens zijn afscheid van het bestuur dan ook de NBS Erespeld uitgereikt.

Met het overlijden van Rinus verliest de sport een markante en geliefde persoonlijkheid. Wij wensen zijn familie, vrienden en andere dierbaren dan ook veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Namens het NBS bestuur,
Dennis Meesters, secretaris

Ere wie ere toekomt

Een van de mooiste agendapunten van onze ALV is het als we mensen kunnen eren die een bijzondere bijdrage aan onze liefhebberij hebben geleverd. Doordat de kandidaten voor een erespeld bijna altijd voorgedragen worden door de collega-fokkers zelf, is het verkrijgen van de NBS-erespeld een eerbetoon vanuit de basis van de liefhebberij. Degene die deze eer te beurt valt, mag hier dan ook met recht trots op zijn.

Wij hebben vandaag twee kandidaten voor een erespeld die deze eer grotendeels danken aan hun inzet voor de liefhebberij in een ondersteunende rol. Tijdens de opening kon ik helaas geen vertegenwoordiger van Aviculture Europe meer welkom  heten omdat dit digitale blad zeer recent is opgehouden te verschijnen. Nico van Benten, Piet Steeman, Sytze de Bruine en anderen hebben ons jarenlang verwend met een fantastisch mooi magazine, waarvoor wij hen bijzonder dankbaar zijn. Naar de verschijning van een nieuwe editie werd halsreikend uitgekeken. Het kan geen kwaad onze waardering hiervoor op deze plaats nogmaals uit te spreken.

Toen het voor Nico op een gegeven moment wat zwaar werd om dit monnikenwerk vol te houden, viel dat weinig mensen op. Het blad bleef punctueel verschijnen met dezelfde kwalitatief uitstekende artikelen erin. Dat was grotendeels de verdienste van één persoon op de achtergrond: Elly Vogelaar. Ofschoon afkomstig uit de hoek van de hoenders, nam zij het redactiewerk van Nico naadloos over. Daarmee heeft zij ons duivenliefhebbers een groot aantal jaren heel veel leesplezier bezorgd.

Toen ik ons plan om jou een erespeld toe te kennen aan de rest van het redactieteam van Aviculture Europe voorlegde, was hun reactie: volkomen terecht maar niks te vroeg. Het geeft aan dat je niet alleen bij de lezers op handen werd gedragen maar ook bij je mede-redactieleden,.

Elly, mag ik je naar voren vragen

Onze tweede kandidaat is ook zo iemand die zich volledig kan wegcijferen. Van een tentoonstelling ziet hij vaak niet veel meer dan de catalogus en de liefhebber die zijn prijzen komt afhalen. Hij is afkomstig uit een familie van dierenliefhebbers die eveneens haar sporen in de sierduivenwereld heeft verdiend maar niet alleen daar.

Als ik het ras noem weet u om wie het gaat.

De Deense Svaber is het ras van vader en zoon Dommerholt, Op de afgelopen Europashow in Herning in Denemarken zond Frits zijn dieren met name voor zijn vader in. Hij wilde heel graag met diens ras in het land van oorsprong aanwezig zijn. Wij hebben Frits echter voorgedragen voor zijn ongelooflijke inzet gedurende meerdere Europashows niet alleen voor KLN maar evenzeer en in gelijke mate voor de NBS. Hij was op al die shows de spil waar de hele administratie op draaide. Frits had de kooinummers, gaf de catalogus en de prijzen uit en was vraagbaak voor zowel fokker, als bestuurder als organisator. Hij heeft naadloos de inzet van zijn vader overgenomen. Frits doet zijn werk onverstoorbaar terwijl hem soms vragen gesteld worden waarvan je je af kunt vragen of daar een antwoord op gegeven moet worden. Meerdere Europashows heeft hij echt maar ten dele gezien.

Jij werkt volledig op de achtergrond en laat niet merken hoe belangrijk jouw inzet is. Vandaar dat het goed is dat wij daar vandaag de aandacht op richten Jouw  werkzaamheden en jouw inzet daarin hebben van veel liefhebbers tevreden inzenders gemaakt.

Thom Laming.

Hans Schipper benoemd als erelid KV

Kersvers erelid Hans Schipper met Gerard Simonis, voorzitter van de KV

Op het keurmeesterscongres op 3 en 4 mei 2019 is tot erelid benoemd de heer Hans Schipper.
Dit voor zijn jarenlange inzet, nationaal en internationaal op het gebied van sierduiven in het algemeen en zijn tomeloze inzet bij congressen en lezingen en voor het geven van informatie vanuit de standaard commissie in Nederland en Europa.

Hans, nogmaals bedankt namens de Nederlandse Vereniging van Sierduiven Keurmeesters,

secretaris,
Gerard Adriaanse.

Nog 2 Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen voor twee ereleden van de Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en Omstreken.

Op vrijdag 26 april jl. zijn een aantal mensen blij verrast in Nederland met een lintje en daar bij waren Gijs van den Broek en Jan van Schalkwijk.
Ze zijn beide benoemd tot lid in de orde van  Oranje -Nassau. Al een heel leven lang actief voor ons als gemeenschap en vereniging. Wij zijn trots  dat we zulke dragende leden in ons midden mogen hebben. Onze gelukwensen gaan uit naar beide heren en verdere familie leden.

Bestuur SAO

Roel Bijkerk koninklijk onderscheiden

ROEL BIJKERK BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Op 26 april 2019 is Roel Bijkerk tijdens de jaarlijkse lintjesregen in het museum Slag bij Heiligerlee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen die hierbij behoren, werden hem door mevrouw Sikkema, de burgemeester van Oldambt waar Winschoten toe behoort, opgespeld.

Roel Bijkerk en zijn vrouw samen met Burgemeester Sikkema.

De burgemeester benoemde uitvoerig de verdiensten van Roel voor de sierduivenliefhebberij. Zij wees op zijn functie als secretaris van de NBS die hij 12 jaar heeft vervuld en waarin hij naast een vakkundig en gedreven bestuurder een vraagbaak voor fokkers, verengingen en organisaties was. Zij wees eveneens op zijn grote verdiensten voor de reorganisatie van de opleiding tot keurmeester en het examenbureau alsmede het feit dat Roel mede aan de basis van de oprichting van het Facilitair Bureau heeft gestaan en dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het boek Genetica bij duiven. Mevrouw Sikkema kwalificeerde zijn werkzaamheden als zeer kundig, onbaatzuchtig, punctueel met een groot plichtsbesef en een tomeloze inzet, die hij nog steeds in een aantal werkzaamheden voor de NBS aan de dag legt.

Bij het uitreiken van deze onderscheiding waren vertegenwoordigers van het NBS-bestuur, de Groninger Sierduiven Club, de Examencommissie en de Fokkersvereniging Nederlandse Tuimelaars aanwezig.

Wij feliciteren Roel van harte met deze hoge onderscheiding.

Het bestuur van de NBS

Henk Houpst overleden

Afgelopen zondag 14 april kregen we het droeve bericht dat Henk Houpst na meerdere hersenbloedingen overleden was.

Hoewel wij wisten dat Henk al geruime tijd met zijn gezondheid sukkelde, kwam zijn overlijden voor velen van ons als een onaangename verrassing.

Wij herinneren Henk als een trouw bezoeker van alle bijeenkomsten waar hij voor de NBS van waarde kon zijn.

Bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering was hij altijd aanwezig als afgevaardigde van zijn speciaalclub of vereniging.

Hij  was zeer betrokken bij de PR van onze liefhebberij en maakte deel uit van de stand van de Ned. Kleindierpublicaties, KLN en NBS.

Daarnaast stond hij als gedelegeerde van het Facilitair Bureau tentoonstellingen met raad en daad bij voorafgaand aan en tijdens de show.

Wij herinneren ons Henk als een bijzonder aimabel, rechtvaardig en bescheiden mens. Eigenschappen die ervoor zullen zorgen dat hij in onze gedachten zal blijven voortbestaan.

Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Het bestuur van de NBS

In Memoriam Jo Dommerholt

Jo Dommerholt, in z’n element op de show

Vandaag 27 februari ontvingen wij het bericht dat onze erespeld-drager Jo Dommerholt  op 25 februari jl. op 78 jarige leeftijd is overleden. Jo was al geruime tijd ernstig ziek maar dat hij zo snel zou overlijden konden wij niet vermoeden. Tijdens de Europashow in Herning van enkele maanden geleden spraken wij er nog over hoe geweldig hij het zou hebben gevonden om te zien dat deze tentoonstelling in het land van zijn geliefde ras succesvol voor hem zou zijn geweest. Op de kennisgeving van zijn overlijden staat dan ook: verwacht en toch nog onverwacht.

Jo heeft de liefhebberij een grote dienst bewezen door zijn bestuurlijke inzet voor het tentoonstellingswezen en verenigingen waarvoor hij de NBS-ersespeld in 1993 heeft mogen ontvangen. Daarnaast was Jo een verdienstelijk fokker en exposant van onder andere Deense Svabers.

Wij onthouden de mooie dingen die hij onze hobby gebracht heeft en wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het NBS bestuur

Keurmeester Bennie Kleine stopt

Met een indrukkende periode van nationaal en internationaal keurmeesterschap heeft de heer Bennie Kleine besloten om per 1 januari 2019 te stoppen met zijn keurmeesterschap.

De NBS bedankt Bennie voor zijn tomeloze inzet.

 

Piet Catsman is overleden

Overlijden Piet Catsman

Vanmorgen, 3 september, hebben wij vernomen dat onze oudste sierduivenliefhebber Piet Catsman in de leeftijd van 102 jaar is overleden.

Wij waren getuige van een energiek sierduivenliefhebber en –keurmeester die veel kennis en liefde in de liefhebberij heeft uitgestraald en aan anderen heeft overgebracht.
We hebben begrepen dat Piet vrede had met zijn naderend afscheid van het leven.
Wij wensen zijn nabestaanden sterkte en wensen hen toe dat ze de mooie herinneringen aan Piet nog lang mogen koesteren,

Nadere gegevens omtrent zijn afscheid hebben wij op dit moment nog niet. Mochten we die krijgen dan zullen we ze ook op site en Facebook plaatsen.

Namens het bestuur van de NBS,

Thom Laming

NBS Erespeld voor R. de Graaf

Tijdens de jaarvergadering werd aan de heer R. de Graaf uit Haarlem de NBS erespeld uitgereikt.


Dit zijn de woorden waarmee onze voorzitter Thom Laming de heer De Graaf in het zonnetje zette:

Ook dit jaar is er weer een kandidaat voor het verkrijgen van een NBS-erespeld door u voorgedragen. Het is een persoon waar velen van u mee te maken hebben gehad. Zoals u weet kent de NBS een drietal categorieën waarvoor erespelden kunnen worden uitgereikt: uitzonderlijke fokprestaties waardoor de sierduivenliefhebberij in Nederland naar een hoger plan wordt getild, bestuurder die het aan anderen mede mogelijk heeft gemaakt om de liefhebberij te beoefenen en als medewerker die niet bang was om voor de liefhebberij zijn handen uit de mouwen te steken.

De kandidaat van vandaag past uitstekend in dit profiel. In de ongeveer 50 jaar dat hij in de sierduivenliefhebberij actief is, heeft hij hel veel functies binnen besturen gehad en is hij van haast evenveel verenigingen lid geweest.

Nou zijn natuurlijk het aantal verenigingen waarvan je lid bent niet de graadmeter voor het verkrijgen van een erespeld maar de werkzaamheden die je binnen zo’n vereniging verricht, dragen daar wel aan bij.

U mag deze persoon geografisch plaatsen in Noord- maar voor zijn activiteiten toch ook wel in Zuid-Holland. Hij is voorzitter, secretaris en penningmeester geweest van meerdere Noord-Hollandse en Amsterdamse verenigingen maar hij was ook lid van de Haagse vereniging EZHSV en de Koninklijke vereniging Avicultura.

Als ik u vertel dat hij komt uit de gelederen van de NNKC, de Nederlandse Norwich Kropper Club en de Zeldzame Kropperclub en dat hij betrokken was bij de Europashow die in 1981 door SAVOA is georganiseerd, dan weet u ook dat deze persoon jarenlang de secretaris van de Airsport show in Hoofddorp is geweest.

Nu weet u het weer: de heer De Graaf uit Haarlem.

U krijgt de NBS-erespeld niet alleen namens al deze mensen die u hiervoor hebben aanbevolen maar namens de gehele sierduivenliefhebberij voor uw onstuitbare inzet in onze hobby. Ik heb het aantal verenigingen geteld waar u zich actief hebt ingezet en ik durf het aantal eigenlijk niet te noemen omdat ik bang ben er vast nog eentje naast te zitten maar het aantal gaat de 10 te boven. Veel mensen zijn wel lid van meerdere verenigingen maar zijn dat alleen maar om af en toe naar bijeenkomsten te gaan of om door hun lidmaatschap de vereniging te steunen zonder er daadwerkelijk echt deel van te willen uitmaken.  U niet, u treedt gewoon tot het bestuur toe als men daar om vraagt en dan deinst u ook nog niet terug voor de lastige baantjes in het dagelijks bestuur.

U verdient de erespeld om nog een reden. Wij hebben het tegenwoordig veel over samenwerken en onze hobby uitdragen naar andere groepen liefhebbers. Al lang voor wij daar over nadachten, deed u het al in uw activiteiten bij Airsport. U verbond daar in uw hobby de postduiven met de sierduiven. Het getuigt van visie op de toekomst.

Mag ik u heel erg danken voor al uw inspanningen en u namens de sierduivenliefhebbers in Nederland deze NBS-erespeld opspelden.

Wijziging secretariaat

Per 9 juni jl. is het secretariaat overgenomen door dhr. Dennis Meesters. Graag alle correspondentie via de onderstaande contactgegevens te laten verlopen.

D.M. Meesters

Aalmoezenier Verheggenstraat 16

6221 TG Maastricht

Tel: 06 – 30 41 41 70 (bij voorkeur na 18.00 uur)

Email: secretaris@sierduif.nl

Theo Werkhoven overleden

Vanmorgen kregen we het bericht dat afgelopen ochtend oud NBS-bestuurslid en oud sierduivenkeurmeester Theo Werkhoven is overleden. Theo was al enige tijd in een verpleeghuis opgenomen en is aan de gevolgen van dementie overleden.

Het afscheid van Theo zal later deze week plaatsvinden.

Wij houden u daarvan op de hoogte.

De rouwkaart is via de volgende link beschikbaar:
Rouwkaart Theo Werkhoven

Het NBS-bestuur

Keurmeester Rinus van de Heuvel

Recentelijk heeft Rinus van de Heuvel een hersenbloeding gehad. Op dit moment maakt hij het gegeven de omstandigheden redelijk goed. Hij is in afwachting van een plaats in een revalidatiecentrum waar hij verder zal moeten revalideren.

Een kaartje als blijk van belangstelling stelt hij erg op prijs.

U kunt dit sturen naar zijn huisadres:
Kon. Wilhelminalaan 409
2274 BA  Voorburg

Een week van onderscheidingen

Afgelopen week heeft de voorzitter van de NBS twee uitgestelde onderscheidingen uitgereikt.

NBS-erespeld voor John Hartman


Op de eerste plaats was daar de NBS-erespeld voor John Hartman die hem op de Algemene Leden Vergadering van de NBS op 11 juni jl. werd toegekend. Helaas kon John toen niet aanwezig zijn, dus heeft Thom Laming hem die erespeld afgelopen maandag 10 oktober uitgereikt op de ledenvergadering van sierduivenvereniging Keizer Karel in Nijmegen. Daarbij werden de beweegredenen om John voor deze erespeld in aanmerking te laten komen in het kort nog even gememoreerd. De leden van Keizer Karel grepen de gelegenheid aan om John van harte te feliciteren met dit blijk van waardering voor zijn activiteiten.

Jan de Jong kwartetprijs voor Rinus Sebregts

De eerste van een reeks van tien herinneringsprijzen van Avicultura en de NBS voor het fraaiste kwartet op de bondsshow, werd dit jaar gewonnen door Rinus Sebregts met zijn Modena’s. Helaas kon hij op de opening van de bondsshow vanwege ziekte zelf niet aanwezig zijn om deze prijs in ontvangst te nemen.
Daarom toog voorzitter Thom Laming op dinsdagmorgen 11 oktober naar Wouw om deze eervolle prijs alsnog uit te reiken. Het leverde naast een gezellig bezoek ook nog een fraaie excursie naar een prachtig hok en een geweldige beleving van onze liefhebberij op. Het is geen wonder dat Rinus op tentoonstellingen zo vaak hoge ogen gooit met zijn dieren.

Erespeld voor Henk Kluskens

Onze tweede erespeld van vandaag gaat ook naar iemand die we allemaal kennen. Zelfs liefhebbers die nooit op onze bijeenkomsten of tentoonstellingen komen en die zelfs geen lid van een vereniging zijn, maar die wel een beetje het wel en wee van onze sierduivenliefhebberij bijhouden, kennen hem.
Ook hij spant zich bovenmatig op meerdere fronten in. Hij is secretaris van een sierduivenverenging en hij maakt deel uit van het bestuur van een speciaalclub en een tentoonstellingsorganisatie. Toch kennen mensen hem daar niet alleen van. Mensen kennen hem vooral van onze en andere websites. Hij is een digitale communicator bij uitstek en ondanks het feit dat hij de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt, weet hij me nog regelmatig te verbazen met zijn kennis over de nieuwste snufjes op het gebied van digitale ontwikkelingen die hij dan weet te vertellen alsof hij ze zelf heeft uitgevonden en waarbij hij maar moeilijk kan geloven dat sommige dingen in dit opzicht aan anderen zijn voorbijgegaan. Henk (Kluskens natuurlijk) heeft onze website de afgelopen jaren opgezet en aangepast aan onze wensen en verwachtingen. Daarnaast onderhoudt hij de site op een voortreffelijke manier. Een vraag van ons om iets zo snel mogelijk op de site te zetten, wordt door hem onverwijld uitgevoerd. Mede aan hem is het te danken dat we voor liefhebbers snel en gemakkelijk op internet te vinden zijn en zo is hij in belangrijke mate verantwoordelijk voor de communicatie van de bond met haar achterban. Een groot aantal speciaalclubs en verenigingen hebben hem inmiddels gevonden en zo heeft hij voor diverse clubs hun site gebouwd en houdt hij die actueel. Als voorzitter van de PR-commissie van de NBS en van de gezamenlijke PR commissie met KLN heeft hij de liefhebberij altijd uitgedragen op beurzen en tentoonstellingen totdat die werkzaamheden hem haast letterlijk boven het hoofd groeiden en het prachtige bezit van twee puberende zonen hem vaker naar het voetbalveld noopte dan naar een dierenmanifestatie.
Met dit alles zou je al in aanmerking kunnen komen voor een erespeld, maar er is nog veel meer. In zijn vereniging Het Zuiden is hij secretaris maar is hij tevens penningmeester en eigenlijk nog veel meer. Hij regelt het gehele reilen en zeilen van die vereniging. Hij is het gezicht van de vereniging. Met enig gevoel voor overdrijving zeggen sommige leden dan ook: Als Henk er niet was, zou Het Zuiden er ook niet zijn. In dat opzicht is hij volledig in de voetstappen van zijn voorganger Cees Schoonenberg getreden. Ook bij de kleur- en vinkduivenclub heeft Henk zijn sporen achtergelaten, Als secretaris, maar de laatste jaren vooral ook hier weer in de digitale presentatie en promotie van de rassen.
Al met al een NBS-erespeld die door jou meer dan verdiend is. Wij kennen de moeilijke omstandigheden waarin je op dit moment met de gezondheid van Marion je vrouw verkeert. Ik ben dan ook bijzonder blij dat je vandaag in staat bent om hier aanwezig te zijn en dat wij daarom in staat zijn om jou hier te eren voor het vele werk dat je voor ons doet..

Erespeld voor Sytze de Bruine

We beginnen met iemand die voor allen van ons een bekende is en die door zijn werk voor ons een belangrijk stempel drukt op onze mogelijkheden om onze hobby te beoefenen. Daarnaast is hijzelf ook nog erg actief als secretaris van een grote speciaalclub en zorgt hij ook nog voor de nodige reclame voor onze mooie sierduivenliefhebberij. Het is mede aan zijn inzet te danken dat een nieuw ras als de kleurpostduif in Nederland erkend is kunnen worden. Het is ook mede aan hem te danken dat tentoonstellingen in Nederland probleemloos voortgang kunnen vinden en als die tentoonstellingen dan hebben plaatsgevonden dan zorgt hij voor prachtige foto’s in Aviculture Europe.
Sytze de Bruyne, sinds twee jaar ben jij een van de vier mensen die samen het Facilitair bureau bemensen en daarin ben jij verantwoordelijk voor de portefeuille tentoonstellingszaken. Samen met Kees, Bert en Hendrika heb jij het samenwerkingsverband van KLN en NBS tot een succes gemaakt. Vooral in het eerste jaar toen tentoonstellingssecretarissen nog moesten wennen aan de gewijzigde situatie, hebben jullie daar heel veel tijd in moeten steken. Jij was als verantwoordelijke voor tentoonstellingszaken het eerste aanspreekpunt voor al die secretarissen die van goede wil waren maar het allemaal nog niet helemaal onder de knie hadden. Dat heeft je veel tijd gekost maar je hebt het met verve gedaan. Ik ben er vorig jaar een beetje bij betrokken geweest toen er een versterkte belangstelling voor kleurpostduiven kwam. Jij begreep meteen dat dit een ras was met toekomst en dat de fokkers van dit ras verloren zouden gaan voor onze liefhebberij als we de kleurpostduif niet zouden erkennen en hen geen plaats zouden geven in een bestaande, goed georganiseerde speciaalclub. Ondanks de moeilijkheden waar jullie tegenaan liepen ten aanzien van wensen van fokkers, het formuleren van een aanvaardbare rasbeschrijving en de verschillende kleurslagen die men allemaal erkend wilde hebben, hebben jullie in een korte tijd het ras erkend weten te krijgen en hebben we inmiddels een groot aantal dieren op verschillende shows mogen begroeten. Ook binnen je eigen vereniging draag je je steentje meer dan bij, maar alsof dat nog niet genoeg is, maak jij ook nog deel uit van de redactie van Aviculture Europe waarvoor jij de prachtigste foto’s maakt waar jij allesbehalve krampachtig mee doet. Afgelopen maandag nog was jij onmiddellijk bereid om enkele foto’s voor de vergadering van vandaag geheel belangeloos ter beschikking te willen stellen. En ook in datgene waar het allemaal om draait, staat Sytze meer dan zijn mannetje. Hij is een uiterst kundig fokker van één van de alle moeilijkste postduivenrassen de Exhibition Homer. Ondanks al zijn werkzaamheden weet hij In dit ras dieren van absolute wereldklasse voor te brengen.
Dames en heren het is onbegrijpelijk dat Sytze de Bruine niet eerder een NBS-erespeld heeft mogen ontvangen.

In Memoriam Jan de Jong

In memoriam Jan de Jong * 10 juni 1937 † 17 januari 2015

Op zaterdag 17 januari 2015 is Jan de Jong overleden.
Hiermee is een van de meest veelzijdige sierduivenliefhebbers van ons heen gegaan.
Jan was niet alleen sierduivenfokker, keurmeester, bestuurder, illustrator en publicist, maar hij was bovenal een aimabel man.
Voor onze hobby heeft Jan veel betekend en zijn herinnering zal voortleven in de talloze afbeeldingen van onze sierduivenrassen die hij heeft gemaakt en op de vele door de NBS uitgegeven kampioensdiploma’s die door Jan van een illustratie werden voorzien.
Het ging al een poosje niet zo goed met Jan, maar vorige week verslechterde zijn toestand zienderogen met als gevolg dat hij zaterdag overleden is.
Wi j wensen zijn familie en vele vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Bestuur NBS