Bijeenkomst 6 oktober 2022

Bij deze nodigen wij alle secretarissen van bij de NBS aangesloten speciaalclubs en sierduivenverenigingen van harte uit om onze tweede bijeenkomst in het kader van dierenwelzijn en wet- en regelgeving bij te wonen. Zoals u allen al in onze bondsberichten en op onze website heeft kunnen lezen, zal deze bijeenkomst worden gehouden op donderdag 6 oktober 2022 in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 te Barneveld. We beginnen om 19.30 uur.

Programma van de avond:

  1. Welkom
  2. Informatie over de “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
  3. KleindierNed (lezing door W. Halsema)
  4. Animal Health Regulation, traces en registratieplicht (lezing door W. Halsema)
  5. Gezondheids- en Dierenwelzijncommissie (lezing door E. Apperlo)
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting van de avond

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wij hopen u allen op 6 oktober te mogen begroeten!

Namens het NBS bestuur,
Dennis Meesters

AC Dolk plaquette voor Jouke van de Siepkamp

Op 11 juni 2022 is de A.C. Dolk Plaquette uitgereikt aan de bekende sierduivenkeurmeester Jouke van de Siepkamp.

Deze prachtige eigenslag medaille werd aan hem uitgereikt tijdens de ALV van de NBS door Dick de Boer, de voorzitter van deze commissie. Jouke van de Siepkamp was zeer vereerd met deze prijs, die toch wel een hele bijzondere betekenis heeft.

Deze plaquette, genoemd naar de heer Dolk, een bekende sierduivenkeurmeester uit de vorige eeuw, wordt uitsluitend toegekend aan hooggewaardeerde keurmeester die bijvoorbeeld schrijven in het huidige Kleindier Magazine en of tekenen en zich breed in zetten voor de hobby. (Jouke heeft o.a. meerdere secretariaten in zijn beheer en is “duizendpoot” in tentoonstellingsland)

De plaquette wordt maar eens in de 5 jaar toegekend, afwisselend aan een konijnen-,kippen- of sierduivenkeurmeester.

Ook nog een bloemetje van de NBS

Ere wie ere toekomt

Op deze wijze maakte voorzitter Thom Laming tijdens de laatstgehouden ALV de winnaar van de NBS erespeld bekend.

“Een van de mooiste agendapunten van onze ALV is het als we mensen kunnen eren die een bijzondere bijdrage aan onze liefhebberij hebben geleverd.

Doordat de kandidaten voor een erespeld bijna altijd voorgedragen worden door de collega-fokkers zelf, is het verkrijgen van de NBS-erespeld een eerbetoon vanuit de basis van de liefhebberij. Degene die deze eer te beurt valt, mag hier dan ook met recht trots op zijn.

Er is een gezegde dat luidt: De wijzen komen uit het oosten. Welnu degene aan wie wij dit keer de NBS-erespeld willen toekennen, komt ook uit het oosten van ons land. Vaak wordt ook gezegd dat mensen van buiten de randstad maar meer afkomstig van het platteland van huis uit bescheiden zijn en dat zij zich niet zo snel op de voorgrond zullen plaatsen.

Ook deze eigenschap is zeker van toepassing op de persoon over wie ik het hier heb. Dat hij duivenfokker is, daar bent u van uit gegaan en ook dat is natuurlijk juist. Dat doet hij al jaren lang succesvol en met passie.

Het spreekt haast vanzelf dat hij met zijn dieren vanuit zijn regio in het oosten van het land vaak inzond op Duitse shows en daar goede contacten met fokkers van zijn rassen onderhield. Voor zijn eigen vereniging is hij nog steeds een vraagbaak in duivenaangelegenheden.

Hij is keurmeester vanaf 1974 en opgeklommen tot A-keurmeester.

Voor de speciaalclub van zijn ras heeft hij zich jarenlang ingezet als secretaris.

De afgelopen clubdagen werden bij hem thuis in de tuin en in de garage gehouden. De deelnemers aan deze clubdagen roemden de ondervonden gastvrijheid.

Al de hierboven genoemde kwalificaties komen volledig overeen met het beeld wat wij van hem hebben: bescheiden, aimabel en zeer bekwaam.

Dat hij een gepassioneerd liefhebber van dansen is, was bij ons tot nog toe niet bekend, als ik u zeg dat ik de naam van zijn ras in het Engels zou kunnen noemen, dan voelt u wel aan dat dit ras iets met Het verenigd Koninkrijk te maken heeft.

Ik houd u niet langer in spanning: het gaat hier om de Engelse Kropper en dus om Harrie Kruize !”

Waar zijn we mee bezig?

Quido Valent heeft tijdens de ALV van de NBS op 11 juni een presentatie gegeven over zijn zienswijze als herintreder op de hobby van nu.

De presentatie vind je hier

EU wetgeving bedreigt onze hobby (2)

Beste Mensen,

Op de komende ALV van de NBS d.d. 11 juni heeft het bestuur gemeend een agendapunt te moeten toevoegen aan de agenda.

Wim Halsema zal een presentatie geven over de diergezondheidswet AHR ( Animal Health Regulation ) en de (mogelijke) registratie plicht die er aan zit te komen.

Brainstormsessie over duiven

Beste speciaal & sierduiven clubbestuurders,

Het NBS-bestuur heeft naar aanleiding tijdens de laatst gehouden NBS-jaarvergadering in 2021 een bijeenkomst gehad met de heren Arend, Bas, Paul en Dirk (leden van het bestuur SIS en de Speciaalcub voor Ringslagerrassen en de Smijter).

Hieruit voortkomend is dat zij u een uitnodiging hebben gestuurd voor open brainstormsessie omtrent duiven evenement bij bondsshow in 2022.

In de bijlage een brief hierover.

Ze zien jullie reactie met veel belangstelling tegemoet !

Middagprogramma op de ALV

Beste mensen,

Zoals aangegeven in de laatste NBS-nieuwsbrief en in de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de NBS d.d. 11 juni 2022 zal Quido Valent na de lunch het middagprogramma invullen.

In tegenstelling tot wat aangegeven is in deze NBS-nieuwsbrief en in de uitnodiging gaat het niet alleen over de VSSNL. Het stamboek wordt wel aangestipt in een presentatie over zijn observaties, ideeën, ervaringen en visies rond de hobby. Wat stof tot nadenken zo gezegd.

U bent van harte welkom !

Toekomstbestendig showen (2)

In het afgelopen jaar heeft de commissie “Toekomstbestendig showen” meerdere keren vergaderd en de leden van KLN en NBS geïnformeerd over de ideeën die de commissie in hun rapport heeft gepresenteerd. Een volgende stap is om deze plannen uit te werken tot voorstellen en deze aan de leden voor te leggen tijdens de buitengewone algemene ledenvergaderingen van beide bonden in het begin van het voorjaar van 2022.
Omdat wij de leden grondig willen informeren met concrete voorstellen en omdat dit op dit moment niet goed mogelijk is vanwege de corona-omstandigheden, is door de besturen besloten om dit moment uit te stellen tot de reguliere ledenvergaderingen in juni 2022.
Nadat tijdens de algemene ledenvergaderingen van beide bonden is ingestemd met de voorstellen, zullen de hoofdbesturen van NBS en KLN gelijk starten met de uitvoering van de plannen.

Via de gebruikelijke kanalen stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte van onze vorderingen.

Namens de bonden

Erna Sanders                                                   Dennis Meesters

Secretaris KLN                                                 Secretaris NBS

En weer zit het niet mee

Het is inmiddels wel duidelijk dat de NBS en haar bondsshow de laatste jaren geen gelukkige combinatie is geweest. We dachten dit probleem dit jaar afgesloten te hebben maar toen bleek de Gelderlandshow om alleszins begrijpelijke redenen niet door te kunnen gaan. Gelukkig konden we snel schakelen door onze bondsshow aan de SZN toe te kennen.
Toen bleek gisteravond dat ook deze optie niet realistisch meer was.

Helaas dus ook dit jaar geen bondsshow.

Gezien de ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen heeft het NBS bestuur ook besloten om de voorjaarsdag van 17 februari te annuleren. Het is spijtig maar we kunnen op dit moment geen afspraken voor deze relatief korte termijn maken.

Het betekent dat we elkaar dus weer enige tijd niet zullen zien want of er dit seizoen nog shows zullen plaatsvinden, is maar zeer de vraag. Het zou zo maar kunnen zijn dat we elkaar pas op onze ALV in juni weer lijfelijk in een groter verband kunnen ontmoeten.

Berichten die ons spijten maar we vinden dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ons geen andere keuze laat.

We gaan ons dus weer stilaan richten op het komende fokseizoen. Ga dus op bezoek bij collega-fokkers als dat mogelijk en verantwoord is en houd via allerlei andere middelen contact met elkaar. Het NBS-bestuur zal u zo nodig via de bekende wegen blijven informeren. Wij blijven ons best voor u doen in de dossiers die er liggen zodat we hopelijk vanaf het seizoen 22 – 23

Ik sluit het jaar graag af met u mede namens het NBS-bestuur hele fijne kerstdagen toe te wensen en een bijzonder goed, succesvol en vooral een gezond 2022.

Thom Laming