Afgelasting van de ALV van de NBS

Beste lezer,

Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen met betrekking tot de richtlijnen voor de bestrijding van het Coronavirus, hebben we helaas moeten besluiten om onze

Algemene Leden Vergadering van 14 november a.s. af te gelasten

 Wij weten op dit moment nog niet hoe zaken zich zullen ontwikkelingen. Daarom zullen wij u van eventuele aanpassingen, veranderingen, en dergelijke via onze website, Facebook en nieuwsbrief zo goed en snel mogelijk op de hoogte brengen.

Blijft u allen gezond,

Het bestuur van de NBS

NBS-erespeld voor Piet Langenkamp

Geen ALV van de NBS vandaag maar wel een NBS-erespeld voor Piet Langenkamp

Normaal gesproken zouden we vandaag onze ALV gehouden hebben met daarin ons agendapunt: “Uitreiking NBS-erespelden”.  De corona-crisis heeft ook hier roet in het eten gegooid. Het NBS-bestuur heeft echter al geruime tijd voor deze crisis binnen haar bestuur besloten dat aan Piet Langenkamp de NBS-erespeld zal worden toegekend, en heeft hem daarvan vandaag op de hoogte gesteld. De definitieve uitreiking zal uiteraard later alsnog tijdens onze eerstvolgende ALV plaatsvinden.

De NBS-erespeld wordt toegekend aan personen die grote verdiensten voor de NBS en de sierduivenliefhebberij in het algemeen hebben. Dat is bij Piet zeker het geval.

Hij heeft zich al tientallen jaren belangeloos en geëngageerd ingezet voor de sierduivenliefhebberij, waarbij hij betrokken was bij tal van activiteiten die de hobby steeds aanpasten aan de ontwikkelingen in de tijd. Zo was hij betrokken bij de overgang van FB naar KLD (Kleindier Liefhebbers Drenthe) en FB. Rond de eeuwwisseling was hij 10 jaar voorzitter  van de provinciale afdeling van de FK. Van 2007 tot 2016 was hij voorzitter van KLD. Vanaf 1997 is hij gedelegeerde op tentoonstellingen. Door zijn interesse in de hobby en in de mensen die deze bedrijven, is hij heel goed op de hoogte van alle ontwikkelingen die in onze hobby spelen. Daar doen onze besturen hun voordeel mee.

Piet  was betrokken bij de oprichting van de Drentse Sierduiven Club (DSC)waarvan hij nu voorzitter is. Tevens is hij medebestuurder bij de Sierduivenshow Noord Nederland (SNN). Hij is al jaren actief bij de organisatie van de sierduiven op de Noordshow. ook was hij betrokken bij de oprichting van de Damascener Club. Hier heeft hij vanaf de oprichting steeds bestuurlijke functies bekleed.

Kortom redenen te over om deze NBS-erespeld toe te kennen aan Piet Langenkamp en om u daarvan in kennis te stellen.

Wij feliciteren Piet hiermee van harte en beloven hem dat we er op terug zullen komen.

Namens het gehele NBS-bestuur
Thom Laming

Uitstel algemene ledenvergadering

Helaas heeft het NBS bestuur moeten beslissen dat de aankomende Algemene Ledenvergadering (ALV) niet door kan gaan en voor onbepaalde tijd zal worden uitgesteld. Vanwege de geldende overheidsmaatregelen omtrent de corona-pandemie is het op dit moment niet mogelijk om te vergaderen en het is nog onduidelijk hoe dit in de toekomst zal zijn. Daarnaast kunnen ook de bij ons aangesloten verenigingen en speciaalclubs geen bijeenkomsten houden. Hierdoor kunnen zij niet met hun leden discussiëren over de te bespreken agendapunten en zorgen voor een goede voorbereiding voor hun afgevaardigde naar de ALV.

Wij hopen dat u allen nog steeds in goede gezondheid verkeerd en een succesvol kweekseizoen heeft. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden over een nieuwe datum voor onze ALV op het moment dat dit weer mogelijk is.

 Het NBS bestuur

Opschorten bijeenkomsten

Heden avond (23 maart 2020) is door de regering bekend gemaakt dat alle samenkomsten in Nederland tot 1 juni verboden zijn. Alle door de NBS georganiseerde bijeenkomsten en vergaderingen in deze periode zullen dan ook worden afgelast. Wij hopen dat onze Algemene Jaarvergadering op 13 juni gewoon zal kunnen doorgaan. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. Het NBS bestuur blijft in deze periode gewoon via de gebruikelijke kanalen (telefoon en email) bereikbaar.

Ondanks de huidige omstandigheden wensen wij u allen een succesvol kweekseizoen toe in goede gezondheid van uzelf en uw dierbaren.

Namens het NBS bestuur,
Dennis Meesters, secretaris

Keurmeestersexamens uitgesteld

op 28 maart zouden wij onze theorie-examens houden op de Aeres locatie in Barneveld gelijktijdig met de examens van de KLN keurmeesters.
Gisteren heb ik overleg gehad met Hendrik Timmer (de KLN examen secretaris) en vandaag met Thom Laming, dit n.a.v. de richtlijnen rondom het Coronavirus.

Voor ons is het logisch omdat er keurmeesters vanuit het hele land zouden samenkomen om de richtlijnen van de overheid te volgen.
Dit betekent dat het examen op 28 maart niet doorgaat en zoals het er nu voor staat doorgeschoven wordt naar eind mei.

Over de exacte datum van het mei examen ontvangt u tijdig bericht

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht

Met vriendelijke groet, Aad Rijs

Verslag NBS Voorjaarsdag 2020

De NBS Voorjaarsdag werd gehouden op zaterdag 15 februari 2020 in “De Veluwehal” te Barneveld.
Zoals ook in eerdere jaren werd deze dag georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Sierduivenkeurmeesters, welke het middagprogramma van deze dag voor haar rekening nam. Daarnaast werd er tevens een Buitengewone Algemene NBS Ledenvergadering gehouden waarin de NBS Bondsshow voor de komende twee tentoonstellingsseizoenen werd toegekend.

Vanaf 9.00 uur was de zaal open en arriveerden alle belangstellenden uit den lande. Mede door de Buitengewone ALV was er een grote opkomst, er waren afgevaardigden aanwezig van 63 verenigingen en speciaalclubs, naast vele andere belangstellenden en geïnteresseerden.

Initieel waren er vier kandidaten die zich hadden gemeld om de NBS Bondsshow in 2020/2021 en 2021/2022 te organiseren. Echter, twee weken voor deze Voorjaarsdag besloot de organisatie van Sierduivenshow Noord-Nederland hun kandidaatstelling in te trekken, meer informatie hiervoor heeft u al eerder op onze website kunnen terugvinden.
Voordat de leden konden stemmen, werd door de heren A.J. Overbeek (namens Oneto), H. Timmer (Noordshow) en J. Hartman (Gelderlandshow) een toelichting gegeven over hun plannen voor de show. De stemming tussen de drie kandidaten werd vervolgens uitgevoerd volgens de vernieuwde stemprocedure welke in 2019 op onze Jaarvergadering is aangenomen. De uitslag van de stemming was als volgt:

 • Oneto 55 stemmen
 • Gelderlandshow 256 stemmen
 • Noordshow 169 stemmen
 • Blanco/onthouding 36 stemmen

Deze stemuitslag resulteert in een toekenning aan de Gelderlandshow voor de komende twee seizoenen. De NBS speelt met de gedachte om na afloop van deze twee tentoonstellingen te gaan rouleren met de toewijzing van de NBS Bondsshow. Hier is nog geen voorstel of besluit over genomen, maar in de toekomst kunt u hier meer over verwachten. Gerard Adriaanse gaf hierbij aan dat het met het oog op ons aanstaande 100 jarige jubileum in 2023 mooi zou zijn om al in een vroeger stadium zekerheid te bieden over de toewijzing van de Bondsshow in dat jaar.

Na de stemming werd er overgegaan naar het verdere programma van de bijeenkomst. Hierbij werden drie voorstellen die aanstaande juni tijdens onze Jaarvergadering in stemming zullen komen uitgebreid besproken en toegelicht.

Als eerste was er vanuit de NBS (in samenwerking met KLN en FB) een voorstel om het tentoonstellingsreglement te herzien. De belangrijkste wijzigingen gaan over de mogelijkheid van een vereniging om meerdere tentoonstellingen te organiseren binnen één seizoen, de functie van tentoonstellingssecretaris die niet meer mag samenvallen met keurmeester binnen dezelfde show, het keuren van dieren van gezinsleden van de keurmeester, het benodigde bewijs van vakbekwaamheid voor organisaties waar dieren verkocht worden etc. Meer informatie omtrent deze wijzigingen kunt u later verwachten.

Naast dit eerdere bestuursvoorstel waren er tevens twee voorstellen ingediend door verenigingen. De eerste was namens de Eerste Zuid-Hollandse Sierduiven Vereniging, aangaande het verplicht stellen van de paramyxo enting van duiven die worden ingezonden naar tentoonstellingen. Dit voorstel werd toegelicht door Peter van der Spek. Veel fokkers zouden afzien van het inschrijven op tentoonstellingen omdat de duiven een grote kans hebben om ziek terug te komen. De algemene opinie van de aanwezigen in de zaal was dat het wenselijk is dat iedereen zijn duiven inent, echter er is geen wettelijke verplichting voor. Wanneer men zijn dieren niet inent en deze worden toch ziek dan is dit eigen schuld. Daarnaast is er maar zelden sprake van paramyxo bij de duiven die ziek worden op tentoonstellingen.

Het tweede verenigingsvoorstel kwam van de Sierduivenvereniging Amersfoort en Omstreken. Cas Butter gaf een toelichting om hun voorstel waarin wordt aangegeven dat nieuwe fokkers gestimuleerd moeten worden om dieren in te zenden om tentoonstellingen. Hiertoe zou het mogelijk moeten zijn om zonder geregistreerd fokkersnummer in te sturen op enkel de eigen clubshow waar men lid is. Het is een sympathiek voorstel, echter, het zorgt wel voor een hoop extra administratie omtrent het uitkeren van NBS ringenprijzen, certificaten e.d.. Rob Joosten gaf aan dat we moeten proberen om de drempel om dieren te gaan houden te verlagen, wellicht door een mogelijkheid te creëren voor ‘aspiranten’ die op deze manier 1 of 2 jaar kennis kunnen maken met de hobby.

Na de koffiepauze werd het programma voortgezet door Harry Arts, dierenarts en bestuurslid van KLN met een presentatie over het dierenwelzijn en met name het omgaan met de fokkerij-overschotten en humane manieren om dieren te doden.

Het algemene beleid van de NBS over dierenwelzijn werd vervolgens toegelicht door Thom Laming. In de aansluitende discussie werd door Peter van de Spek gevraagd of het beleid ook Europees wordt uitgedragen via de EE. Dit is mogelijk, al blijft alles natuurlijk afhankelijk van de wet- en regelgeving in de diverse landen. Paul Gieskens gaf aan dat we beter moeten uitdragen dat wij staan voor het behoud van de verschillende rassen. In reactie merkte Kees Verkolf op dat het houden van sierduiven geen enkel nut heeft, enkel de emotie van de mens, hooguit het leren van “zorg en waardering voor een ander wezen”.

In het volgende agendapunt werd door Wierd de Boer (webmaster van de NBS site) een toelichting gegeven over het onderbrengen van websites van verenigingen en speciaalclubs onder het sierduif domein via Animal Office. Hij kan ook hulp bieden bij nieuwe websites, maar dit gaat dan buiten de NBS om.

Onderstaande personen maakten gebruik van de rondvraag:

-Ane Visser: Het Pluimvee Museum in Barneveld heeft binnenkort 2 nieuwe hallen beschikbaar. Hier is mogelijk ook plaats om sierduiven onder te brengen.

-Cas Butter: Hoeveel ‘slapende’ fokkerskaarthouders zijn er in Nederland, wat zijn de aantallen nieuwe en gestopte fokkersnummers per jaar? Daarnaast feliciteerd hij de Gelderlandshow met toewijzing van de Bondsshow, en hoopt dat we ervoor kunnen zorgen om leden te stimuleren om op elkaars shows in te zenden.

-Kees Verkolf: voorkeur voor het uitbrengen van stemmen in juni, dan hebben de verenigingen en speciaalclubs meer mogelijkheden om zich voor te bereiden.

-Roel Bijkerk: het is nog tot 1 maart mogelijk om resultaten voor de Nationale Kampioenschappen en de Kampioensdiploma’s in te sturen.

-Gerard Adriaanse: veel aanwezigen zijn er alleen tijdens het ochtendprogramma, hij wil iedereen er op wijzen om mogelijke geschikte kandidaten voor het keurmeesterschap voor te dragen. Het aantal keurmeesters wordt steeds kleiner.

Hierop sloot de voorzitter de vergadering. Na de lunch werd het middagprogramma voortgezet door de Nederlandse Vereniging van sierduivenkeurmeesters. Een drietal rassen werd hier besproken. Allereerst de Ringslagers door Peter Goossens, daarna de Figurita door Aad Stout en tenslotte de Nederlandse Schoonheidspostduif door Gerard Adriaanse. Na afloop was er nog de mogelijkheid voor een hapje en een drankje voordat iedereen weer naar huis vertrok.

De foto’s gemaakt door Sytze de Bruine vind u hier

Verslag: Dennis Meesters

Bondsshow 2020/21 en 21/22 naar Gelderlandshow

Toewijzing NBS Bondsshow

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de NBS, gehouden tijdens de NBS Voorjaarsdag op 15 februari jl. te Barneveld, is er door de aanwezige afgevaardigden van de verschillende bij de NBS aangesloten speciaalclubs en verenigingen gestemd over de toewijzing van de NBS Bondsshow.

De uitslag van de stemming was als volgt:

Oneto 55
Gelderlandshow 256
Noordshow 169
Blanco/ onthouding 36

Deze uitslag resulteert in het onderbrengen van de NBS Bondsshow bij de Gelderlandshow voor de tentoonstellingsseizoenen 2020/2021 en 2021/2022.

Intrekking kandidaatstelling Bondsshow

Op 12 januari heeft Sierduivenshow Noord-Nederland SNN zich kandidaat gesteld om de NBS Bondsshow in 2020 en 2021 te organiseren. Dit in de veronderstelling dat de Gelderlandshow geen kandidaat zal zijn omdat hun showlocatie niet langer beschikbaar is.

Naderhand is bekend geworden dat de Gelderlandshow een nieuwe, ruimere locatie heeft vastgelegd in de maand december. SNN gaat er van uit dat ze daarmee de beste papieren hebben de Bondsshow ook in de komende jaren te gaan organiseren.

Dit is voor SNN de reden de kandidaatstelling in te trekken. In verband met de gewijzigde stemprocedure leek het ons raadzaam dit nu alvast bekend te maken, zodat de verenigingen daar met het uitbrengen van hun stemmen op de Voorjaarsdag rekening mee kunnen houden.

Wierd de Boer,
Voorzitter SNN

Uitnodiging NBS Voorjaarsdag 2020

Op zaterdag 15 februari 2020 zullen wij weer de jaarlijkse NBS Voorjaarsdag organiseren. Deze zal worden gehouden in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6, 3771 CB te Barneveld (tel.: 0342-417623). Het programma begint 9.30 uur. Wij ontvangen u graag vanaf 9.00 uur.

Hier de link naar de Agenda NBS Voorjaarsdag 2020

Onderdeel van de Agenda is de Algemene Ledenvergadering, waarin de NBS Bondsshow voor 2020 en 2021 zal worden toegewezen. Hier de link naar de Agenda ALV

Stemprocedure 2020

Op de laatste gehouden ledenvergadering van de NBS hebben we door stemming besloten om over te gaan naar de nieuwe stemprocedure.

Hieronder vind u zoals het destijds is beschreven.

Inleiding:

Het stemmen en vooral de resultaten van het stemmen worden door veel mensen als onbevredigend ervaren.

Door het systeem van voor of tegen een voorstel door het gehele aantal fokkersnummers van een vereniging wordt te weinig gedaan met de minderheid van de betreffende vereniging.

Deze van de meerderheid afwijkende stem krijgt niet de waardering die ze ook verdient.

Bovendien kan het voorkomen dat de minderheden voor een voorstel per vereniging samen toch een meerderheid vormen.

Ook de stem van speciaalclubs die slechts één stem kunnen uitbrengen, levert her en der discussie op.

Een derde punt van aandacht vormt het gegeven dat een afgevaardigde slechts voor één vereniging zijn of haar stem mag uitbrengen.

 In de tijd waarin het lastig is om afgevaardigden voor een vergadering te vinden, vormt dit soms een belemmering om als vereniging de bondsvergadering te bezoeken.

Bij aanname van dit voorstel gaat dit voor een periode van twee jaar in vanaf het verenigingsjaar 2020.

In 2022 volgt een evaluatie van de ervaringen en wordt in de ALV van 2022 een definitief besluit genomen.

Op dit moment is de NBS met de speciaalclubs in overleg over hun rol binnen de bond.

Binnen dit overleg kan de stemprocedure voor speciaalclubs een onderwerp van gesprek zijn.

Dit geldt eveneens voor het aantal stemmen dat een afgevaardigde mag uitbrengen.

(Aangenomen)  voorstel:

De afgevaardigde van een vereniging stemt op de ALV namens de vereniging op basis van het aantal fokkersnummers dat bij zijn of haar vereniging is geregistreerd.

Daarbij geeft hij zowel de voor-als de tegenstemmen alsmede het aantal onthoudingen voor een voorstel.

De vereniging registreert zelf voorafgaande aan de ALV het aantal voor-tegenstemmers en onthoudingen.

Het is aan de vereniging zelf om te bepalen hoe zij omgaat met de stem van die leden die om welke reden dan ook geen stem hebben uitgebracht.

Stemmen kunnen alleen via de secretaris van de vereniging kenbaar worden gemaakt.

Vanwege het feit dat de voorstellen voor de ALV op de voorjaarsdag bekend zijn, heeft elke vereniging voldoende tijd om deze onder de aandacht van haar leden te brengen en om deze door haar leden van een afgewogen oordeel te laten voorzien.

Een afgevaardigde mag slechts voor één vereniging zijn/haar stem uitbrengen.

Uitnodiging Speciaalclubs

Geachte bestuurders,

Eind vorig jaar is er door de NBS een enquête verzonden naar alle bij onze bond aangesloten speciaalclubs. Alhoewel niet alle verenigingen hierop een reactie hebben gestuurd, zijn er wel een aantal interessante zaken uit naar voren gekomen. Vandaar dat wij u allen dan ook willen uitnodiging om met een delegatie deel te nemen aan een vergadering waar we de zaken over de rol van de speciaalclubs binnen onze bond en liefhebberij zullen bespreken. Vanwege de vele clubdagen, shows en andere evenementen tijdens de aankomende weekenden hebben wij voor deze vergadering dinsdagavond 15 oktober 2019 gepland in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 te Barneveld. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en we zullen proberen te eindigen rond 21.30 uur zodat een ieder weer enigszins op tijd thuis zal zijn.

Speciaalclubs die deelnemen aan deze vergadering dienen dit vóór 1 oktober 2019 te melden bij de secretaris van de NBS.

Namens het NBS bestuur,

Met vriendelijke groet,

Dennis Meesters
secretaris

Geslaagde voorjaarsdag

Wederom een geslaagd NBS voorjaarsoverleg in Barneveld.

Voor de ochtenduren stond op de agenda het voor overleg tussen NBS en haar leden, de middaguren werden ingevuld door de  Keurmeestersvereniging met een viertal prachtige raspresentaties. Een combinatie van zaken die door de prima opkomst een succes genoemd mag worden. Een volle zaal was dan ook het gevolg.

Thom Laming opende de ochtend met de mededeling dat deze dag een meningsvormende vergadering is, we gaan dus de verenigingsvoorstellen behandelen maar deze komen pas tot stemming in de ALV. Het voordeel in deze is dan ook de tijdwinst. Helaas zijn er een tweetal droeve mededelingen. Ons ontvallen zijn Harrie Arbeider en Tjeerd de Vries, we nemen een moment van stilte in acht.

Robert Hoornstra gaat ons proberen te helpen bij de website, Facebook, de notulen en de nieuwsbrieven, het is geen bestuursfunctie puur ter ondersteuning van het NBS bestuur. Verder ging Thom in op de diverse shows die later in het jaar toch wel erg dicht op elkaar zitten. Gelukkig zijn de grote (Nationale) shows in gesprek met elkaar. De eerstvolgende NBS vergadering zal niet plaats vinden op 8 juni maar op 22 juni te Barneveld. De Dag van de Sierduif zal in eerste instantie worden besproken door Kees Verkolf, helaas is Kees ziek en heeft zich dan ook afgemeld. Kees heeft dan ook een prima vervanger gevonden in de persoon van Theo van Dissel, Theo vond het die dag niet warm maar erg heet… en vroeg zich ook af of het wel de juiste plaats was om onze sport te promoten. Levert het fokkers op of liefhebbers dus fokkerskaarten … nee, maar het was wel een geweldige dag ! Rein Slikker maakte zich sterk voor de 24e Voorjaarsbeurs welke gehouden zal gaan worden op 2 & 3 maart. De postduiven voeren natuurlijk de boventoon. Toch zijn er steeds meer speciaalclubs die mee gaan doen. Een prachtige plaats om meer tot elkaar te komen. In 2023 bestaat de NBS 100 jaar ! hier wil de NBS graag passende aandacht aan besteden. Theo en Kees zijn al voorzichtig begonnen…Thom vraagt of er nog ideeën zijn, ze zijn van harte welkom. Ook bijdragen van speciaalclubs zijn van harte welkom ! 

Boek presentatie “Nederlandse sierduivenrassen” van Jan de Wit (Jean Leblanc). Thom Laming, Theo van Dissel en Jan Bosch mochten de eerste boeken in ontvangst nemen. Een prachtig boek dat zeer de moeite waard is.

Onze penningmeester Han van Doorn gaat in op het te veranderen prijzenschema van de NBS. Helaas kunnen de K.N.V. Ornithophilia vanen niet meer uitgereikt worden omdat “O” geen show meer organiseert, deze komen dan ook te vervallen. Deze en nog meer veranderingen zullen opgenomen worden in de Almanak. Wel graag de verandering ook meenemen in uw vraagprogramma en catalogus.

De NBS ringencommissaris Dhr. A. van Wel gaf een uiteenzetting over de ringen bestellingen en het invullen van de AVG. Tot nu toe maar een enkel bezwaar, maar wel lastig om dit bij te gaan houden met het huidige systeem. Er zijn enkele liefhebbers in de problemen gekomen omdat hun duif werd opgevangen en dit de nodige kosten met zich meebracht. We moeten echter wel onderscheid blijven maken dat bij de postduiven er een eigendomsbewijs bij de ring zit en wij dit niet hebben. Ook nu is het nog zo dat wie geen contributie betaald heeft de ringen niet krijgt…

Onze secretaris Dennis Meesters ging even in op de op de speciaalclubs die de moeite hadden genomen de enquête in te vullen. U kunt het nog steeds doorgeven !

Ons volgende punt in deze voorjaarsdag was het bespreken van onze Bondshow, afgelopen jaar ondergebracht bij de “Gelderlandshow” te Wijchen. Veel punten passeren de revue zoals is het maximale aantal dieren bereikt en kan er nog meer bij, te weinig ruimte voor eventuele stands. vanuit de zaal kwam de wens om toch ook de positieve punten te benoemen. Er is veel waardering voor de “Gelderlandshow “ dat ze de bondshow onder wilden brengen ! Om meer rust in en bij de organisatie te creëren is het voornemen om in de toekomst de show voor 2 jaar toe te kennen. Er zijn op dit moment een tweetal aanvragen voor het organiseren van de NBS bondshow dit zijn de “Dierenparade Noordshow” en de “Gelderlandshow”. De uiteindelijke toekenning zal plaatsvinden op de ALV van 22 juni 2019.

Na de koffiepauze wordt ingegaan op de voorstellen van de ALV. Thom neemt het woord namens de commissie Statuten de stemprocedure wordt uitgelegd, niet een ieder is het hier mee eens. De NBS wil graag dat van alle fokkerkaarthouders hun stem gaat tellen, het is wel de bedoeling dat de vereniging waar ze lid van zijn dit zelf gaat organiseren. Er is een proeftijd van 2 jaar vastgesteld mocht de vergadering positief stemmen op 22 juni.

Bij het voorstel van de EZHSV kwam naar voren dat bepaalde kleurslagen niet mee zouden kunnen doen. Echter kwam tijdens de discussie al naar voren dat dit snel en makkelijk op te lossen is. Een brief naar de standaard commissie en het laten zien van een 4 tal dieren op een JDD is al voldoende. De EZHSV trek het voorstel dan ook in.

Quido Valent zag graag dat de namen van kleurslagen logischer worden, waarom noemen we de duiven niet bij de kleur van wat het is ? De vergadering snapt de verwarring. Rob Joosten beantwoordde de vraag namens de standaardcommissie. Bij wijziging van gangbare namen zouden grote aantallen standaards alleen om die reden moeten worden aangepast. Doe je dat geleidelijk dan blijven meerdere namen langere tijd naast elkaar bestaan. Dit leidt tot verwarring in de TT procedures in discussies enzovoort. Mocht je wat willen veranderen dan zou dat dus ook bij de EE moeten. Quido wil graag klein beginnen en een lijst met kleuren zou in eerste instantie al voldoen.

Tijdens de rondvraag komen nog een paar punten aan bod onder andere het ras van het jaar wat zijn eigenlijk de afspraken ? het is een leerproces en enkele zaken kunnen dan ook beter. Ook kwam er een verzoek aan de tentoonstellingsorganisaties om de prijzen per speciaalclub door te geven ,nu is het soms erg zoeken.

Na een heerlijke lunch was er tijd voor een viertal prachtige raspresentaties van de KV.

 • Persische Roller door W. de Wal,
 • Rijsselse kropper door P. v.d. Spek,
 • Keulse tuimelaar door W. Halsema,
 • Vakuitdrukingen door R. Joosten.

De aanwezigen werden getrakteerd op een drankje en een bittergarnituur. Voldaan en met een goed gevoel werd de dag afgesloten. Het samen optrekken van NBS en KV  op deze voorjaarsdag is een prima combinatie.

Robert Hoornstra
Foto’s Dennis van Doorn

Uitnodiging NBS voorjaarsdag

Uitnodiging en aanmelding NBS Voorjaarsdag 2019

Op zaterdag 16 februari 2019 zullen wij weer de jaarlijkse Voorjaarsdag organiseren. Deze zal worden gehouden in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6, 3771 CB te Barneveld (tel.: 0342-417623). Het programma begint om 9.30 uur. Wij ontvangen u graag vanaf 9.00 uur.

Bij de Veluwehal is het betaald parkeren; Men kan gratis parkeren op 500 m afstand (8 minuten lopen) op parkeerterrein De Vetkamp aan de Stationsweg.

Het bestuur van de NBS hecht eraan te melden dat wij niet alleen graag onze bestuurders van verenigingen en speciaalclubs verwelkomen, maar juist erg graag ook al onze fokkerskaarthouders in het overleg en afwegingen betrekken. Komt dus allen!

Programma

9.00 uur               Zaal open en ontvangst met koffie

9.30 uur               Aanvang ochtendprogramma (rond 11.00 uur is er een koffiepauze)

Mededelingen

 • Datum shows
 • Nabeschouwing bondsshow en toekomst
 • Datum ALV
 • 100 jaar NBS
 • Prijzenschema NBS
 • Rol van de speciaalclubs (resultaten enquete)

Voorstellen

 • stemprocedure
 • kleurbenamingen en patronen bij sierduiven
 • erkenning kleurslagen

12.30 uur             Lunch

13.30-15.30u      Middagprogramma door keurmeestersvereniging

 • Rasbespreking Perzische Roller door W. de Wal
 • Rasbespreking Rijsselse Kropper door P. van der Spek
 • Rasbespreking Keulse Tuimelaar door W. Halsema
 • Presentatie “Vakuitdrukkingen en fouten” door standaardcommissie (R. Joosten)

Het middagprogramma zal worden afgesloten door een hapje & drankje, aangeboden door de sierduivenkeurmeestersvereniging.

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Aanmelding dient te geschieden vóór 5 februari 2019 bij de secretaris van de NBS, de heer D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, tel.: 06-30414170, email: secretaris@sierduif.nl Bij aanmelding graag het aantal personen vermelden en aangeven of u ook deelneemt aan de lunch. De kosten hiervoor bedragen € 15,00. Hierbij ontvangt u ook twee koffiebonnen. De koffie bij ontvangst wordt u aangeboden door de NBS. Betaling van de lunch dient contant te geschieden voor aanvang van de bijeenkomst bij de penningmeester van de NBS, de heer J.D. van Doorn.

Namens het bestuur
Dennis Meesters – secretaris

Verslag NBS Voorjaarsoverleg 2018

Op de voorjaarsdag van de NBS op 17 februari mochten we een 60-tal liefhebbers begroeten. Dit keer paste alles ruimschoots in de zaal in Voorthuizen en waren er geen logistieke lunch problemen. Het concept om samen met het kleine KV op te trekken sloeg wederom aan en zal zoals het er nu voorstaat ook het concept voor de komende jaren worden. Wel gaan we in de toekomst voor een gemixte dagindeling waarbij het vergaderdeel en de presentaties over de kern van onze liefhebberij –onze duiven- door elkaar heen gaan lopen.

De opening

Keurig op tijd opende Thom Laming de vergadering. Op zijn vraag of er nog aanvullende agendapunten waren gaf Cas Butter aan een punt over de keurmeestersopleiding te hebben. Het agendapunt wat door het Centrum Genetische Bronnen (WUR) zou worden ingevuld kwam te vervallen. De spreekster was niet beschikbaar, het punt wordt doorgeschoven.

Thom gaf een korte toelichting op de samenstelling en wat doen zij voor de Ornithologische werkgroep. Deze groep waarin NBVV, KLN en NBS zitten richt zich op het behoud van tentoonstellingen in relatie tot overheidsbeperkingen.

Een toelichting op de vacature van Secretaris in het NBS-bestuur werd gegeven. Han Voerman stopt op 09-06-2018 en een zoektocht naar een opvolger is gestart. Alle leden wordt gevraagd mee te denken in dit proces.

Kort werd stil gestaan bij het nieuwe boek van Jan de Wit, een inkijk exemplaar was aanwezig. Het wordt weer een hebbeding voor in de boekenkast.

Roel Bijkerk gaf de aanwezigen mee dat de erecertificaten die nodig zijn voor het behalen van een kampioensdiploma tijdig naar hem moeten worden verzonden. Jammer is dat één show de certificaten nog niet heeft ingeleverd.

 

Update commissies

 • De Commissie voor de Dag van de Sierduif is bijeengeweest. Het concept wordt anders dan dat wat we bij het 75-jarig bestaan van de NBS hebben gedaan. We willen toekomstgericht naar buiten treden en niet NBS-leden laten zien wat het mooie is van onze hobby. We kunnen terecht op een groot evenement op de 1e maandag (06-08-18) van augustus, de landbouw tentoonstelling in Opmeer waar duizenden dierenliefhebbers op af komen. Het thema is `Kijk een duif`.

Speciaalclubs wordt om ondersteuning gevraagd. Doel is groepen duiven in volières te laten zien en bezoekers duidelijk te maken wat nu zo leuk is aan deze hobby.

Er zijn presentaties voorzien over voeding, huisvesting, kunst maar vooral over het plezier wat het houden van duiven brengt.

 • Van de ´Statuten commissie´ gericht op het moderniseren van de administratieve inrichting van de NBS zijn adviezen ontvangen. Deze zijn divers van aard maar er is nog geen evaluatie van opgesteld. We gaan voor zorgvuldigheid in dit proces en dat betekent dat uitgewerkte voorstellen mogelijk pas in 2019 op de ALV agenda komen.

 

Nabeschouwing van de bondsshow

2017 was een hectisch jaar als we kijken naar onze bondsshow. Uiteindelijk lukte het Avicultura om samen met de provincie Zuid-Holland invulling te geven aan deze uitdaging.

De vergadering sprak veel waardering uit naar de organisatoren die op einde van het jaar de handschoen hebben opgepakt. Dat een korte voorbereidingstijd met zich meebrengt dat niet alles op rolletjes liep moge duidelijk zijn. Dit is niet erg maar vraagt om evaluatie en afspraken voor de toekomst. Deze evaluatie heeft helaas nog niet plaats gevonden.

Inmiddels heeft ook de Sierduivenshow Noord Nederland aangegeven mogelijkheden te zien om de bondsshow in de toekomst te organiseren en staande de vergadering gaf de Noordshow aan op korte termijn ook met een voorstel te komen.

Er is verwarring over afspraken met betrekking tot het onderbrengen van de show in het komende jaar. De NBS heeft in 2016 een schriftelijke toezegging gedaan om de organisatie van de bondsshow in 2018 en 2019 neer te leggen bij Avicultura. De argumenten die aan dit besluit ten grondslag lagen waren de samenwerking tussen Avicultura en de Championshow wat maakte dat er een prima onderkomen was. Dit argument is echter komen te vervallen.

De vraag die uit de inventarisatie van vandaag beantwoord moet worden is of er voldoende basis is voor een volgende bondsshow in Boskoop. De organisatie moet Bondshow waardig zijn en er moet vertrouwd kunnen worden op gemaakte afspraken.

De NBS insteek is dat we de samenwerking voort willen zetten maar dan moet er aandacht zijn voor de verbeterpunten en worden er op dit punt garanties gevraagd. De punten die op dit overleg naar voren komen zullen ingebracht in het evaluatie overleg met Avicultura-Zuid/Holland wat nog gepland moet worden.

Dit overleg zal op korte termijn moeten plaats vinden willen we op de ALV in juni duidelijkheid kunnen bieden aan onze leden.

 

De volgende opmerkingen m.b.t. de in januari gehouden show worden genoteerd:

 • Saamhorigheid en verbinding met mensen is belangrijk. Helaas was het te koud om gezellig met elkaar te gaan zitten
 • De bewegwijzering en aanduiding voor parkeren kon beter
 • Fijn dat deze organisatie het heeft aangedurfd de show te organiseren, dank daarvoor.
 • De keurdag was gezellig ondanks code rood waardoor we een aantal uren verloren
 • Er was te weinig ruimte voor het sierduivenplein en de stands en de paden waren vrij smal, jammer dat er niet meer ruimte gebruikt is. De groep hoenders werd gemist
 • Het is onduidelijk waarom een inzender duiven beduidend meer inschrijfgeld moet betalen dan een inzender konijnen
 • Het is een mooie ruimte met goed licht maar de uitstraling van de entree e.d. is niet echt iets van een grote show
 • Het prijzenschema voor deze show was te krap. Een handdoek van de Hema voor een raswinnaar waar zes euro inschrijfgeld voor betaald is, is echt te weinig
 • De voorzieningen qua toiletten en catering missen dat wat je verwacht van een grote show
 • De gemaakte afspraak voor een te leveren ingetekende show plattegrond waarin de NBS stand en het sierduivenplein zouden zijn opgenomen is niet nagekomen. Er is nu (te)veel geïmproviseerd
 • Voor de NBS stand werden beperkingen opgelegd (zetten achterwand) waardoor de Van Gink expositie erg pover werd en in een hoekje stond weggedrukt
 • De opening had erg weinig uitstraling, temperatuur bij de zitjes was te laag en de geluidsinstallatie voldeed niet
 • De klantvriendelijkheid en hygiëne in de catering kan beslist beter, dit vraagt om aandacht
 • Wat hebben wij als inzenders over (inschrijfgeld) voor een show die aan al onze wensen kan voldoen en gaan we daar als sierduivenliefhebbers wel massaal insturen

 

Niet direct gericht op de show in Boskoop maar wel op de Bondsshow in het algemeen kwamen de volgende opmerkingen voorbij:

 • Spreiding van de grote shows over het TT-seizoen is zeer gewenst, wat dit betreft zit Boskoop op een goede datum
 • Slechts 145 van de 1400 NBS-leden had ingezonden. Willen we naar een representatieve Bondsshow dan moet dit aantal inzenders echt omhoog, de show moet daarom aantrekkingskracht hebben. Er moet meer aandacht en sturing op het randgebeuren komen
 • Een laag inschrijfgeld is niet te combineren met een mooie show met uitstraling
 • De voorkeur gaat uit naar een gemengde show. Juist de verscheidenheid in diergroepen zorgt voor publiek en geeft daarmee promotiemogelijkheden
 • De show zou het sluitstuk van het seizoen moeten zijn, een plek waar de kampioenen aanwezig zijn

 

Keurmeestersopleiding

Cas Butter vroeg aandacht voor een regel uit het Keurmeesters reglement. Nu mag een startende keurmeester pas keuren als het bevoegdheid heeft voor minimaal één subgroep.

Dit kan betekenen dat een nieuwe keurmeester die maar één of twee rassen als bevoegdheid heeft nog niet mag keuren. Dit lijkt hem niet wenselijk en hij ervaart het als een beperking waarom mogelijk sommige fokkers niet aan de opleiding beginnen.

Het aandachtspunt wordt meegenomen naar de examencommissie. We delen allemaal hetzelfde beeld, we willen graag meer en goed opgeleide keurmeesters.

 

Presentaties

Na een korte koffiepauze volgde er een presentatie over inhoud van de huidige wetgeving Dieren, met name over het Besluit Houders van Dieren en wat dit als mogelijke gevolgen heeft voor onze tentoonstellingsorganisaties. Ook de invloed van het besluit op het welzijn van dieren en mogelijke gevolgen voor speciaalclubs en de NBS kwamen aan de orde. Link naar Presentatie

 

Aansluitend werd er door Wim Halsema een beeld gegeven van de problemen die er dit seizoen waren met Adeno-Colli. Hoe ontstaat dit en wat is de geadviseerde aanpak en hoe kunnen we het probleem preventief aanpakken. Link naar Presentatie

 

Beide presentaties zullen op de website gezet worden zodat u ze nog eens rustig kunt nakijken.

 

Rondvraag

 • Ton Brouwers merkt op dat het steeds lastiger wordt voor een speciaalclubsecretaris om te komen aan een catalogus van een show waar prijzen zijn uitgezet. Hij vraag aandacht voor dit probleem en verzoekt de TT/secretarissen actie te nemen. Opgemerkt wordt dat de speciaalclubsecretaris wel moet zorgen voor een correct e/mail adres.
 • Gerard Simonis merkt op dat hij de evaluatie van de bondsshow ervaren heeft als moddergooien en daar is onze hobby niet mee gediend. Hij vraagt om meer begrip voor elkaar. Aangegeven wordt dat de evaluatie door de meeste aanwezigen niet zo ervaren is, er is veel begrip voor de lastige positie van Avicultura die op weinig voorbereidingstijd voor de show had.
 • Johan Verdeuzeldonk roept op om hogere inschrijfgelden te accepteren. Dit omdat we anders nooit de gewenste mooiere shows krijgen met een teruglopend aantal inzenders.

 

Het middagprogramma

Na de lunch was het woord aan de kleine KV.

 • Wim Halsema nam ons mee naar de historie van de Slenken en bracht in beeld hoe een goede Groninger Slenk er uitziet.
 • Gerard Simonis maakte ons wegwijs in de wereld van de Engelse Modena, een ras wat wereldwijd op een hoog niveau staat. De Nederlandse dieren staan nu gelukkig weer op hetzelfde hoge peil als de dieren uit de landen om ons heen.
 • Martin van Uden liet ons kennismaken met de Oud Oosterse meeuw. Een ras met een lange historie en schitterend mooie kleurtjes. De laatste jaren gaat de kwaliteit met sprongen vooruit en dat verdient dit leuke ras
 • Jouke vd Siepkamp vertelde ons het nodige over de vedervoetige Eksterkropper. Een ras waarvan sommige aanwezigen verzuchte ´O wat zijn ze mooi´. We zien ze maar sporadisch op de show, hopelijk wordt dit na deze inleiding beter.

 

Mooi op tijd werd het dagprogramma met een tevreden gevoel afgesloten met een hapje en een drankje wat door de KV werd aangeboden.

Alle deelnemers dank voor uw komst en inzet, het was top!

Aad Rijs.

EE Scholingsbijeenkomst voor Keurmeesters

De EE-scholingsbijeenkomst voor Keurmeesters 2017

Link naar Foto’s

In het weekend van 16 en 17 september jl. kwamen de EE-keurmeesters ‘veren’ (Sierduiven & Hoenders) bijeen op landgoed Zonheuvel in Doorn. Deze Entente bijeenkomst gericht op het  opleiden van keurmeesters vindt eenmaal per jaar plaats en rouleert door Europa. Dit jaar was Nederland het centrum van Europa. De NBS en KLN hebben gezamenlijk de organisatie voor hun rekening genomen met als resultaat een prima verzorgd congres.

Vanuit de keurmeestersverenigingen van beide bonden is er gezorgd voor een bespreking van een aantal Nederlandse rassen die binnen de Entente in meerdere landen populair zijn. De NBS heeft tevens gezorgd voor een korte presentatie van de overige Nederlandse rassen, rassen die vaak binnen de EE onbekend zijn.

Alle NBS-rasbesprekingen waren uniform van opzet en terdege voorbereid. Er is zelfs een avond geoefend om te zien of er nog taal problemen waren en of alles wel binnen het strakke tijdschema zou passen. Op de Hyacintduif na waren van alle rassen twee goede duiven aanwezig zodat de buitenlandse deelnemers ook een ‘live’ indruk van de Nederlandse fokkerskunst kregen.

Dit alles klinkt logisch en simpel maar heeft heel wat energie gekost van de organisatoren, presentatoren en bevlogen liefhebbers. In de hoek van de ‘duiven zaal’ had Theo van Dissel gezorgd voor een stand met informatie over de Nederlandse manier van sierduiven houden. Kees Verkolf kwam op vrijdagmiddag ‘even’ naar Doorn gereden met de  manshoge Voorburgse Schildkropper die hij en Marleen gemaakt hebben. Vanuit de KV en door keurmeesters met ondersteuning van  Jan Bosch en Jan Renes lag er op vrijdag een congres map klaar voor iedere deelnemer  waarin alle presentaties zaten. Deze waren ook nog eens op een USB kaart gezet, een kaart die voorzien was van de logo’s van beide organiserende bonden.

Veel waardering was er voor de talen waarin de mappen waren opgezet. Naar keuze van de deelnemers waren de presentaties in het Duits, Frans of Engels afgedrukt. Meelezen in een voor hen bekende taal was daardoor mogelijk.  Aan dit vertalen hebben op de achtergrond een aantal mensen hard gewerkt, deels buitenlandse collega keurmeester maar ook liefhebbers als Hein van Grouw.

Vrijdagmiddag was vanaf één uur de ontvangst in het hotel en werden de mappen, USB kaarten en kamersleutels uitgereikt. Waarschijnlijk als gevolg van taalproblemen zat er in de geplande kamerbezetting hier en daar een foutje maar samen met de receptie van het hotel werd oplossingen gezocht en gevonden.

Om half acht waren de meeste buitenlandse deelnemers aanwezig en werd er gezamenlijk gegeten. Namens de beide bonden werden de gasten warm welkom geheten door Thom Laming. Fijn dat hij zowel de Duitse, de Frans en de Engelse taal machtig is. Voor de gasten beslist een plus om begroet te worden in een verstaanbare taal.

Het mooie van zo’n congres is dat er ook ruim de tijd is voor informele contacten. Aan een tafeltje met een goed glas wijn blijken verschillen tussen de standaarden van de verschillende landen makkelijker oplosbaar dan in een formele setting. De discussies verlopen dan ontspannen maar lang duren ze wel! Velen gasten gingen daarom  in de bar van het hotel verder met het gesprek met de collega’s.

Zaterdag ving het officiële programma aan en werd het gezelschap van circa 140 deelnemers opgesplitst in de beide secties. De presentaties werden in het Duits gegeven, de deelnemers konden vanuit hun eigen map meelezen in het Duits, Engels of Frans. Steeds was er tijd voor vragen, Jean-Louis Frindel zorgde vanuit de sparte voor vertaling van de vragen en antwoorden in de drie talen. Vrijwel alle presentaties waren rasgebonden maar passend in deze tijd was er ook ruimte gemaakt voor het geven van informatie en een visie over dierenwelzijn. Roy Arbeider hield een prima betoogl over de gewenste opbouw van het voetstuk van voetbevederde duiven en vroeg aandacht voor afwijkingen in de tenen en voetveren, dit alles met het doel dat ook deze rassen zich op een natuurlijke wijze kunnen bewegen. Ook KLN had een onderwerp over welzijn opgenomen wat een goede zaak is en waarmee we ook hebben laten zien dat er in de groep veren overleg is en wordt samengewerkt.

De zaterdagavond werd er natuurlijk weer samen gegeten en werden de ervaringen van de dag tot in de late uurtjes doorgenomen.

De zondagmorgen was er nog een kort programma waarin gesproken werd over algemene zaken die het keuren aangaan, dit alles met het doel eenheid te krijgen in de wijze van beoordeling en het toekennen van ereprijzen. Rond half elf werd het Sierduivencongres gesloten en konden veel deelnemers de soms erg lang weg terug naar huis (10 uur in de auto zat er ook tussen) aanvaarden.

De organisatoren wachtte nu nog de klus alles weer op te ruimen en het hotel weer enigszins toonbaar op te leveren. De beheerders van hotel Zonheuvel zullen denk ik de komende dagen nog hier en daar wat beukensnippers of houtmot tegenkomen.

Op maandag kwamen de eerste mailtjes al binnen met positief commentaar op het visitekaartje wat we als Nederland aan de EE hebben afgegeven. Dit maakt dat het vermoeide gevoel weer snel wegtrekt.

Aad Rijs

Link naar Foto’s

 

 

Agenda ALV van de NBS op 10 juni 2017 in Barneveld

Algemene ledenvergadering NBS op 10 juni 2017 in Barneveld

De 104e algemene ledenvergadering van de NBS zal plaatsvinden op zaterdag 10 juni 2017 in partycentrum Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te 3771 CB Barneveld.
De vergadering begint om 10.30 uur.
Vanaf 09.45 is de zaal open voor het tekenen van de presentielijst.

Afgevaardigden van de bij de NBS aangesloten verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties hebben alleen stemrecht wanneer zij de Geloofsbrief vóór 5 juni 2017 hebben ingezonden naar de penningmeester van de NBS: J.D. van Doorn, Postbus 253 te 4330 AG  Middelburg.
Alle bij de NBS aangesloten verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties hebben inmiddels het Jaarboek 2017 met daarbij de in te vullen Geloofsbrief ontvangen.
Daarbij is ook een opgave gevoegd voor het deelnemen aan het gezamenlijk lunchbuffet.
Tevoren dient men zich ook hiervoor op te geven bij de penningmeester van de NBS.

Na de lunchpauze zal de bekende duivendierenarts drs. De Weerd uit Breda een lezing over de gezondheid van onze duiven houden waarbij hij aandacht zal schenken aan de meest voorkomende ziekten die ook bij onze vastzittende sierduiven kunnen voorkomen met daarbij aandacht voor de mogelijke oplossingen. Uiteraard zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over eventuele specifieke problemen.

Klik op de link voor de Agenda en Bijlagen Algemene Ledenvergadering NBS 2017

Indienen van voorstellen voor ALV

Verenigingen of speciaalclubs die een voorstel willen indienen waarvan zij willen dat het op onze Algemene Leden Vergadering van 10 juni a.s. behandeld gaat worden, moeten dit voorstel uiterlijk 9 april a.s. bij de secretaris van de NBS hebben aangeleverd.

Het voorstel moet zo helder en bondig mogelijk geformuleerd zijn, voorzien van achterliggende argumentatie en door een lid van de NBS (vereniging of speciaalclub) worden ingediend.

Voorstellen die niet op 9 april in ons bezit zijn kunnen helaas niet meer in de beschrijvingsbrief voor de ALV van 10 juni worden opgenomen en kunnen dus daar niet op de agenda komen.

 

 

Uitnodiging Voorjaarsdag

Aan alle leden  aangesloten bij de  NBS

In het afgelopen jaar is het idee ontstaan om de Open Keurdag te gaan combineren met het voorjaarsoverleg van de NBS.

De insteek om dit gezamenlijk te organiseren was onder andere het verminderen van de belasting op de agenda van bestuurders en keurmeesters, tevens kruisbestuiving door hogere opkomst/deelname aan NBS voorjaarsoverleg en vergroten belangstelling van niet-keurmeesters voor de activiteiten van de KV

Deze samenwerking tussen de Keurmeestersvereniging en het NBS bestuur  is nu concreet uitgewerkt en de dag gaat plaatsvinden op 18 februari a.s.

Het programma voor de dag ziet er  als volgt uit:

9.30 -11.30 overleg NBS

 • Evaluatie erecertificaten m.b.t het aantal te keuren duiven
 • Evaluatie toekenning hoofdereprijzen
 • Rol Speciaalclubs
 • Stand van zaken keurmeestersopleiding
 • Vogelgriep en duiven.

11.30-12.00 uur uitloop programma NBS
12.00 lunch
12.45 – 16.00 Open Keur(mid)dag.

Locatie: Pluimvee museum te Barneveld. Hessenweg 2A te Barneveld

De volgende rasbesprekingen  gaan op deze middag  plaatsvinden:

 • Steigerkropper door Peter v.d. Spek
 • Stettiner Tuimelaar door Aad Stout
 • Thuringer Ooievaar door Hans Schipper
 • Hagenaar door Hennie Schwarz

Aan het einde van dit programma biedt de KV u een hapje en een drankje aan.
Lunchbonnen a 12 euro verkrijgbaar aldaar.

In verband met de lunch willen wij u vragen zich aan te melden  bij de secretaris van de NBS op het mailadres : secretaris@sierduif.nl

NBS Jaarvergadering

Roel BijkerkOp 11 juni 2016 werd weer de algemene ledenvergadering van de NBS gehouden. Ook dit jaar ook weer in Restaurant Buitenlust in Voorthuizen.

Op deze vergadering van de NBS van 11 juni jl. is Roel Bijkerk gestopt als bestuurslid van de NBS.

Roel is jaren lang secretaris geweest van de NBS zijn plaats wordt nu ingenomen door Han Voerman zijn adres gegevens vind u onder het kopje bestuur. Zijn mailadres is secretaris@sierduif.nl

Voorjaarsoverleg NBS zeer geslaagd

NBS logoOp 21 februari 2016 werd weer het jaarlijkse voorjaarsoverleg van de NBS gehouden. In een informele setting kon de NBS ideeen voor hetg voetlicht brengen en de leden om reacties en input vragen.

Ledenvergadering 2015

https://www.sierduif.nl/kj3/images/sampledata/nieuws/openingvzthl.jpgDe algemene ledenvergadering van de NBS, die op 13 juni jl. in Voorthuizen werd gehouden, verliep erg vlot en als vanouds in een gemoedelijke sfeer. Kenmerkend voor de bondsvergadering is al jaren het eren en waarderen van fokkers die met hun dieren hoge prestaties leveren. Daarnaast worden ook ieder jaar weer mensen geëerd vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij of voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen.

Opening
Voorzitter Thom Laming kan bij de opening van de vergadering een goed gevulde zaal met genodigden, belangstellenden en afgevaardigden van plaatselijke- en regionale sierduivenverenigingen, gemengde verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en speciaalclubs welkom heten.
Als ieder jaar wordt allereerst stil gestaan bij de overleden sportvrienden. In de week van onze bondsshow, aldus voorzitter, werden we zeer getroffen door het overlijden van Jan de Jong. Een gebeurtenis die de gehele sierduivenliefhebberij heeft aangegrepen. Jan was een bijzonder mens, een icoon in onze liefhebberij. Tijdens de crematieplechtigheid en tijdens de opening van de Champion Show op vrijdag is hij aan de hand van drie van zijn kernkwaliteiten herdacht: zijn duivenkennis, zijn werk als illustrator en zijn bestuurlijke activiteiten. In de komende 10 jaar zal op de Champion Show een jaarlijkse herinneringsprijs worden uitgeloofd, een geldbedrag met fraaie oorkonde. Naast Jan zijn ons nog meer sportvrienden ontvallen. In naam van Jan de Jong worden allen in stilte herdacht.
Een tweede gebeurtenis die eveneens een schok in sierduivenland teweeg heeft gebracht was het bericht van het herseninfarct van Wim van Zijl. Dankzij zijn grote inzet voor herstel gaat het de positieve kant op, maar het revalidatieproces zal nog geruime tijd duren. We zijn blij dat hij vandaag in ons midden kan zijn en we willen hem dan ook speciaal welkom heten.
Het is bijzonder jammer dat vandaag ons erelid Adrie van Wel niet aanwezig kan zijn. Normaal gesproken slaat hij geen jaarvergadering over, maar uitgerekend dit jaar heeft hij een vakantie geboekt waarbinnen onze jaarvergadering valt. Op deze vergadering zou hij in het zonnetje worden gezet door het ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding. Al vele jaren houdt hij onder meer de administratie van de fokkersnummers bij en beheert hij samen met zijn vrouw de ringenuitgifte. Dit doet hij dit jaar exact 40 jaar en op een uiterst zorgvuldige wijze. Ook verricht hij vrijwilligerswerkzaamheden voor de Protestantse kerk in Etten-Leur en op landelijk niveau. Hiervoor is hij voor een Koninklijke Onderscheiding voorgedragen en de decoratie, benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau, zou vandaag op deze vergadering plaatsvinden. Doordat hij niet aanwezig kan zijn, zal de uitreiking van de onderscheiding op een later tijdstip plaatsvinden.
In zijn openingswoord gaat voorzitter nader in op een aantal zaken en gebeurtenissen, die in het voorbije jaar aan de orde zijn geweest.
In het voorbije tentoonstellingsseizoen hebben we te maken gehad met de uitbraken van vogelgriep, waardoor een groot aantal tentoonstellingen geen doorgang kon vinden. We hopen dat we in het komende tentoonstellingsseizoen hiervan gevrijwaard blijven.
In het komende tentoonstellingsseizoen zal in november de 28e Europashow in Metz plaatsvinden. We hopen op een representatieve inzending van sierduiven. De NBS zal fokkers stimuleren om in te zenden door het beperkt verlenen van korting op het inschrijfgeld.
Naast deze Europashow is onze eigen Bondsshow op 22 en 23 januari bij de Champion Show dé tentoonstelling waar we niet mogen ontbreken. De NBS-stand bij de tentoongestelde duiven is voor velen de ontmoetingsplek met andere fokkers. Het is een rustpunt tijdens de show.
Vorig jaar is op de algemene vergadering uitvoerig stilgestaan bij de inspanningen die het bestuur heeft gedaan om samen met KLN te komen tot één organisatie, maar dat dit niet heeft geleid tot verdere samenwerking. Bij de behandeling van het agendapunt over samenwerking KLN / NBS bleek dat de sierduivenfokkers massaal achter hun bondsbestuur stonden en spraken zij hun vertrouwen uit over de wijze waarop het bestuur met de materie was omgegaan tot het komen tot een integratie van de beide bonden. Duidelijk is toen de wens van de vergadering gebleken dat men een beperkte identiteit wil behouden met de zeggenschap over specifieke sierduivenaangelegenheden. In het afgelopen jaar is komen vast te staan dat KLN en NBS de verrichte inspanningen elk anders interpreteren en waarderen. De tijd voor samengaan is op dit ogenblik nog niet rijp bevonden.
Helaas moet worden geconstateerd dat de daling in het aantal uitgegeven fokkersnummers in het afgelopen jaar zich heeft doorgezet. Het aantal uitgegeven ringen is iets teruggelopen.
In het verlengde van de verschillende verenigingsvoorstellen vorig jaar om de erkenningsproblematiek van rassen, kleuren en variëteiten aan te passen, heeft het bestuur dit nader bekeken en een opzet gemaakt voor een vereenvoudiging daarvan. De standaardcommissie heeft deze opzet nader aangepast en is in de vereenvoudiging daarvan nog verder gegaan. Bij aanneming van dit voorstel in deze vergadering krijgen de speciaalclubs een sterkere rol voor de door hen behartigde rassen.
Door het bestuur is de wens geuit om komend jaar weer een keurmeestersopleiding te gaan starten. In overleg met de examinatoren zal worden nagedacht over de wijze waarop de opleiding en de examens vorm moeten worden gegeven. Ook hierin ligt een rol voor de speciaalclubs weggelegd om fokkers en specialisten in een ras naar voren te schuiven voor een opleiding tot keurmester.
In het afgelopen jaar zijn in de 3 noordelijke provincies plannen ontwikkeld die ertoe hebben geleid dat zij de handen hebben ineen geslagen en een gezamenlijke tentoonstellingsorganisatie Sierduivenshow Noord Nederland hebben opgericht.
Een punt van zorg is niet alleen de terugloop van het aantal geregistreerde fokkers, maar ook in toenemende mate de, dikwijls ongefundeerde, kritiek die zonder kennis van zaken wordt geuit op de wijze waarop wij onze hobby beoefenen. Het zijn niet alleen buitenstaanders, maar ook leden van onze eigen liefhebbersfamilie die deze kritiek uiten. Kritiek, mits onderbouwd en gebaseerd op kennis is goed en wij moeten alert zijn op misstanden bij het houden van dieren. Er zijn al de nodige stappen gezet voor een groter dierenwelzijn. Voorbeelden daarvan zijn huisvesting en voeding, maar ook aanpassing van de sierduivenstandaards. Formuleringen als “zo groot mogelijk” “zo klein mogelijk” zijn uit de nieuwe standaards verdwenen.
Tot slot dankt voorzitter allen die zich, op welke wijze dan ook, hebben ingezet voor de NBS. Dankzij veel vrijwilligers is het mogelijk om onze liefhebberij te kunnen blijven uitoefenen.

Uitreiking bondsprijzen
De meest belangrijke bondsprijzen die op tentoonstellingen gewonnen kunnen worden, worden ieder jaar op de jaarvergadering uitgereikt en het uitreiken daarvan vormt het hoogtepunt van de vergadering. De winnaars worden voor hun prestaties in het zonnetje gezet bij het uitreiken van de bondsprijzen.
De NBS Kampioenswimpels van “Ornithophilia” 2014 voor de fraaiste jonge doffer en jonge duivin op de bondsshow zijn gewonnen door respectievelijk Twan Polman te Puifluijk met een Duitse Modena en Leon Kocken te Helmond met een Thüringer Witstaart.
Bij de jeugd heeft Lisanne Daniëls te America de bondsmedaille voor de fraaiste doffer van de jeugdleden gewonnen met een Perzische Roller en Leon Kocken te Helmond de bondsmedaille voor de fraaiste duivin met een Thüringer Witstaart.
Winnaar van de Bondsshow 2014 is Peter van der Spek te Delft die met een Holle Kropper allen de baas bleef en voor deze knappe prestatie de plaquette van de Entente Europeénne ontving.
Jef Janssens te Rijkevorsel won met een Valkenet de plaquette Schweizerisch Taubenzucht Verbandes voor de fraaiste op 1 na van de Bondsshow 2014.
Het Nationaal Kampioenschap van Nederland, afgelopen jaar met een kwartet dieren te winnen in de groep Kip-, Wrat- en Vormduivenrassen, wordt een jaar doorgeschoven. Reden daarvoor is het niet kunnen houden van een aantal provinciale kampioenschappen vanwege de vogelgriep, waardoor niet iedere fokker met zijn dieren in de gelegenheid was om hieraan mee te kunnen doen.
De NBS-Kampioensdiploma’s zijn de meest begeerde prijzen om te kunnen winnen. Dit jaar zijn er 4 fokkers die 3 erecertificaten hebben gewonnen met dezelfde duif onder 3 verschillende keurmeesters: Dennis van Doorn te Veenendaal met Dragoon, Han van Doorn te Middelburg met Italiaanse Meeuw, Wim van Zijl te Poeldijk met Oosterse Meeuw en Wim Halsema te Oldeholtpade met Deense Tuimelaar. Bij het uitreiken gaat de voorzitter nader in op de wijze van het behalen van het Kampioensdiploma en zegt het toch wel bijzonder te vinden dat dit jaar zowel vader als zoon Van Doorn een Kampioensdiploma hebben gewonnen. Nog meer bijzonder en zeker uniek is dat Dennis van Doorn hier vorig jaar ook aanwezig was om een Kampioensdiploma in ontvangst te nemen. Ditmaal betreft het weer dezelfde duivin die nu onder 6 verschillende keurmeesters het erecertificaat heeft behaald. Als je zo’n unieke prestatie heb geleverd hoe kun je het dan in je hoofd halen om op huwelijksreis te gaan. Han Van Doorn neemt daarop beide Kampioensdiploma’s in ontvangst.
Vervolgens richt hij het woord tot Wim van Zijl en zegt het zeer bijzonder te vinden dat Wim vandaag hier aanwezig kan zijn voor de uitreiking van zijn Kampioensdiploma. Onder deze bijzondere omstandigheden doet het hem erg goed om Wim het Kampioensdiploma te kunnen overhandigen.
Als laatste reikt hij het Kampioensdiploma uit aan Wim Halsema.

Uitreiking NBS erespelden
Bij de NBS is het geen automatisme om bij een aantal jaren dat men een fokkerskaart heeft, al dan geen sierduiven fokt, al dan niet met goede resultaten, keurmeester is, of organisator, of andere werkzaamheden in de kleindierliefhebberij uitoefent, een erespeld in ontvangst te mogen nemen. Anderzijds moet het ook niet een onbereikbaar gegeven zijn om in aanmerking te komen voor de NBS erespeld.
Ieder jaar weer zijn er enkele mensen in de sierduivenwereld, of daarbij nauw betrokken, waarvan men vindt dat zij zo’n speld verdienen en dan ook door hun vereniging, speciaalclub of organisatie worden voorgedragen.
Ook dit jaar zijn er weer enkele mensen die vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij en voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen, in aanmerking komen voor de NBS erespeld.
Als eerste wordt de NBS erespeld uitgereikt aan Sytze de Bruine te Sas van Gent wegens zijn verdiensten in de Schoonheidspostduivenclub, de werkzaamheden in het Facilitair Bureau, de prachtige foto’s en verslagen in Aviculture Europe en als kundig fokker.
Voorts wordt de NBS-erespeld uitgereikt aan Henk Kluskens te Nederweert wegens zijn verdiensten in de sierduivenclub Het Zuiden en de Sierduivenshow Zuid-Nederland, werkzaamheden in de Vinkduivenfokkersclub en het beheer van de NBS website. Beiden worden door de voorzitter gefeliciteerd met deze toekenning.

Erespeld uitgereikt aan Sytze de Bruine

Erespeld uitgereikt aan Henk Kluskens

Notulen en verslagen
De behandeling van de notulen van de vergadering van vorig jaar, de diverse jaarverslagen en het financiële deel zijn een hamerstuk. Ieder is tevreden met hetgeen in het Jaarboek is opgenomen.

Verkiezingen
Voorzitter Thom Laming wordt herkozen.
In de Standaardcommissie wordt Rob Joosten herbenoemd en Gerhard Kelderman en John Hartman worden herbenoemd als examinator. Rein Slikker wordt herbenoemd in de NBS PR-commissie.

Bestuursvoorstellen
Het voorstel voor de vereenvoudiging van de procedure voor het erkennen van kleurslagen en tekeningpatronen van alle in Nederland erkende sierduivenrassen wordt aangenomen.
Het voorstel om toe te staan dat de Kleurpostduiven ingaande komend tentoonstellingseizoen voor een periode van 3 jaren worden ingezonden met uitsluitend NPO-ringen, wordt eveneens aangenomen. Het aansluitende voorstel dat duiven twee ringen mogen dragen, zij het onder bepaalde voorwaarden, wordt eveneens aangenomen. De duif moet in ieder geval een door de EE erkende sierduivenring dragen en de 2e ring moet zijn uitgegeven door een erkende duivenorganisatie.
Het voorstel tot verhoging van de prijs van de fokkerskaart met € 2,50 wordt zonder enige discussie aangenomen.
Het laatste voorstel behelst een wijziging in het Examenreglement in die zin dat een kandidaat zich voortaan voor het praktisch- en het mondeling examen voor ten hoogste 15 rassen voor elk examen kan aanmelden. Ook dit voorstel wordt aangenomen.

Verenigingsvoorstellen
De Provinciale afdeling Noord-Holland van KLN wil een wijziging in de taakomschrijving van het Facilitair Bureau en gedelegeerden, in die zin dat een te benoemen gedelegeerde wel lid moet zijn van een vereniging die aangesloten is bij één van de bonden, maar hoeft geen fokkerskaart meer te hebben. Dit voorstel wordt aangenomen.
Het voorstel van de vereniging “Streven naar beter” te Asten om de kosten van de leges voor de tentoonstellingen die geen doorgang konden vinden wegens de vogelgriep, door de bond(en) te laten vergoeden, wordt verworpen.
Het laatste voorstel, dat uit twee onderdelen bestaat, is ingediend door de nieuwe Tentoonstellingsorganisatie Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland. Het voorstel is ingegeven door het feit dat de belangen van de sierduivenfokkers zoveel mogelijk kunnen worden behartigd door een verdere regionalisering van sierduivenshows. Om de sierduivenshows groter en aantrekkelijker te maken is het voorstel gekomen tot een wijziging in het aantal te winnen erecertificaten op nationale tentoonstellingen en dat het aantal te winnen erecertificaten wordt gekoppeld aan het aantal ingezonden sierduiven. Het voorstel wordt teruggenomen, aangezien het voorstel in den lande veel stof heeft doen opwaaien en de indieners beseffen dat het geen goed afgerond voorstel is. Het NBS bestuur zal in het komende jaar met mensen uit verenigingen en tentoonstellingsorganisaties in gesprek gaan over hoe we in de toekomst zullen omgaan met het uitloven van erecertificaten.

Rondvraag
Rein Slikker vraagt als lid van de NBS PR-commissie aandacht voor het promoten van de bond en de sierduiven en roept mensen op om met enthousiasme deel te gaan nemen in het PR-werk.
Ger Brouwer, voorzitter van de NBS-PR-commissie, deelt mee dat in het tweede weekend van september in het openlucht museum in Arnhem de Landlevendagen zullen worden georganiseerd met een dag van het cultureel erfgoed. Hij roept de speciaalclubs op om hieraan medewerking te verlenen.
Jasper Smelt (voorzitter KLN) feliciteert de voorzitter met de uitstekend verlopen vergadering en feliciteert hem met zijn herbenoeming. Hij feliciteert daarbij de vergadering met de herbenoemde voorzitter want u hebt in Thom een goede en betrokken bestuurder.
Voorts feliciteert hij Adrie van Wel met de ontvangen Koninklijke Onderscheiding en
Sytze de Bruine en Henk Kluskens met de ontvangen NBS-erespeld.

Sluiting
Voorzitter dankt hierop de aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit vervolgens de vergadering.

Verslag: Han van Doorn
Foto’s: Sytze de Bruine

 

Voorjaarsoverleg 2015

Beknopt verslag voorjaarsoverleg NBS met haar leden op 21 februari 2015 te Barneveld.

1. Opening
De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom.
Hij legde het doel van deze bespreking nog eens uit: een niet besluitvormende maar meningvormende bijeenkomst.
Voorzitter gaf aan dat het seizoen begonnen is met een aantal droevige gebeurtenissen, waarbij hij noemde de ziekte van Wim van Zijl, het overlijden van Jan de Jong en het plotseling overlijden van de echtgenoot van Pauline van der Lans, die op deze dag begraven wordt, waardoor een aantal leden uit het Haagse niet aanwezig kan zijn.
Voorzitter heeft op 20 februari een bezoek afgelegd bij Wim van Zijl. Het gaat goed met hem en hij zit in een zwaar revalidatieprogramma.
Het blijkt dat de communicatie over dit soort plotselinge gebeurtenissen niet altijd even goed gaat. Deze berichten worden altijd met spoed op de website van de NBS geplaatst, doch tijdens de vergadering bleek dat lang niet alle bestuurders deze site dagelijks en zelfs wekelijks raadplegen. Misschien kan er een soort e-mailberichten dienst worden op getuigd.
In dit verband vroeg de NBS secretaris aan de verenigingssecretarissen om hem een mailtje te sturen zodat hij kan beschikken over hun recente e-mailadressen.
Het bestuur zoekt naar een andere oplossing voor de vervaardiging van de NBS Kampioensdiploma’s, wat in het verleden door Jan de Jong werd gedaan.

2. Samenwerking KLN
Recent is er een gesprek geweest tussen de voorzitters van de NBS en KLN. De voorzitter van de NBS heeft aangegeven dat de NBS wel in is voor samenwerking/fusie, maar wel onder bepaalde voorwaarden, zoals aangegeven op de ALV van de NBS in 2014.
De beide voorzitters hebben vastgesteld dat er op dit moment geen grond is om verder te praten over samenwerking/fusie. Ook de door de NBS naar voren gebrachte mogelijkheid van bemiddeling werd door KLN van de hand gewezen.
De NBS voorzitter heeft voorgesteld om een gezamenlijk verklaring naar buiten te brengen om de leden op de hoogte te brengen van de situatie en heeft hiertoe een voorstel neergelegd. KLN wil dit echter eerst binnen haar bestuur bespreken.
Kees Verkolf is van mening dat bij KLN de houding lijkt te veranderen ten gunste van de NBS. Hij vraagt zich af of hierdoor het proces binnenkort weer vlot getrokken kan worden. De voorzitter van NBS geeft aan dat de bal nu echt bij KLN ligt en dat zij een eerste stap moeten zetten.

3. Rol Speciaalclubs
Het NBS bestuur is van mening dat de rol van de Speciaalclubs is toenemende mate belangrijk is.
B.v. op het gebied van het aantrekken van nieuwe keurmeesters en het enthousiastmeren van kandidaten voor de functie van keurmeester. Binnen het bestuur worden plannen besproken om de procedure om keurmeester te worden te versnellen.
In het kader hiervan is besloten om het aantal rassen waarvoor men mondeling examen kan doen te verhogen van 10 naar 15 rassen.
Er is een gesprek geweest tussen het NBS bestuur en de Standaardcommissie van de NBS. Onderwerp was het vergemakkelijken van de erkenningprocedure voor kleuren en tekeningpatronen van alle in Nederland erkende rassen. Het NBS bestuur zal hiertoe op de ALV NBS 2015 een voorstel indienen. In dit voorstel zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor de Speciaalclubs.

Speciaalclubs hebben ook een rol op het gebied van het welzijn van onze duiven. Het bestuur roept de Speciaalclubs op om zelf standpunten in te nemen op dit gebied en niet te wachten tot de overheid maatregelen voorschrijft.

4. Kampioenschap van Nederland
Door het uitvallen van diverse Provinciale Kampioenschappen in het seizoen 2014-2015 is er een oneerlijke situatie ontstaan voor diverse fokkers. Het bestuur heeft dan ook besloten om het Prov. Kamp. voor het seizoen 2014-2015 af te gelasten en door te schuiven naar het seizoen 2015-2016 voor dezelfde diergroep als in 2014-2015 (Kip-, Wrat- en Vormduiven).

5. PR
Het is van belang dat er goede PR wordt bedreven door de NBS op Provinciale Kampioenschappen, de Bondsshow van de NBS en op de NPO beurs.
De NBS stand moet bemand worden door enkele personen. Het bestuur zou graag ondersteuning zien van mensen die in de buurt wonen van de tentoonstellingen waarop de NBS PR stand aanwezig is.
KLN heeft een andere visie op PR dan de NBS. De PR van KLN is meer extern gericht, ook op niet tentoonstellingsfokkers.
Kandidaten die graag een bijdrage willen leveren aan de PR van de NBS worden verzocht op contact op te nemen met het NBS bestuur of met een lid van de NBS PR commissie.
P. Drent: KLN besteedt winst uit Kleindier Magazine aan PR. NBS kan dat niet omdat ze niet meedeelt in de winst van KM. Maar KLN zou wel wat meer voor de NBS kunnen besteden aan PR.
R. Slikker: Is van mening dat de NBS niet als volwaardig partner wordt gezien in de gezamenlijke PR stand. Niet alle leden van de PR club ervaren dit zo.

6. NBS ringen
Sommige mensen klagen erover dat duiven die geringd zijn met een H-ring of een andere, niet S-ring een DIS krijgen op tentoonstellingen. H-ringen of andere niet S-ringen worden niet door de NBS uitgegeven. Een H-ring bijvoorbeeld is een hoenderring (uitgegeven door KLN). In de prijs van S-ringen (NBS) zit een deel dat besteed wordt aan prijzengeld op de tentoonstellingen. Het is ook logisch dat dit prijzengeld ook alleen terecht komt bij fokkers die hun dieren met S-ringen hebben gering.
Toen de Amsterdamse Hoogvlieger werd erkend is een overgangsregeling getroffen waardoor dit ras met VDS ringen (alleen oude dieren) gedurende maximaal 3 jaar op NBS tentoonstellingen mocht worden ingezonden.
Het NBS bestuur bereidt een dergelijke regeling voor met betrekking tot Kleurpostduiven met NPO ringen.

7. Welzijn sierduiven
Positieflijst
De positieflijst voor zoogdieren is nu rond. Naar verwachting volgt hierna de positieflijst voor vogels.
Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de Speciaalclubs, die pro actief zullen moeten zijn voor externe eigenschappen zoals voetbevedering, kortsnaveligheid, snavelgekaptheid etc.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan huisvesting, vervoermateriaal etc.
Wat het welzijn betreft speelt ook de EE een rol. Duiven komen via de EE aan de hand van Europese regelgeving in de standaard terecht.
Er dient ook rekening gehouden te worden met de mening van de “buitenwacht” over de manier waarop wij onze dieren houden en hoe hun uiterlijke eigenschappen eruit zien.

8. Verplicht abonnement Kleindier Magazine
Bij het NBS bestuur komen regelmatig reacties van fokkers binnen over het verplichte abonnement op Kleindier Magazine. Sommige fokkers zijn hier niet gelukkig mee.
In 2004 heeft het toenmalige NBS bestuur besloten om niet deel te nemen aan het eigenaarschap van Kleindier Magazine. Er is toen afgesproken dat elk nieuw lid een verplicht abonnement op Kleindier Magazine moest nemen. Hier tegenover staat dat alle NBS abonnees op Kleindier Magazine dit blad tegen een sterk gereduceerde prijs krijgen.

9. Europahow Metz
Deze show wordt gehouden van 13 tot 15 november 2015.
Fokkers die hun dieren die via de NBS inschrijven krijgen een tegemoetkoming voor de eerste 4 dieren van € 2,50 per dier.
Nadere info over vervoer volgt via de NBS website.

10. Wat verder ter tafel komt
• Enkele aanwezigen vroegen of ze de sheets die bij de powerpoint presentatie zijn gebruikt per mail kunnen ontvangen. Afgesproken werd de sheets op de site van de NBS te plaatsen, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.
• Ger Brouwer (PR) vraagt aandacht voor de NPO manifestatie en de Landlevendagen in september. Hij heeft de Speciaalclubs hierover een mailing gestuurd.
• Jouke v.d. Siepkamp spreekt zijn teleurstelling erover uit dat veel Speciaalclubs niet insturen op de Bondsshow. Hij vindt ook dat de Speciaalclubs te weinig reclame tussen de kooien maken doormiddel van een tafeltje met folders etc.
• Wierd de Boer Is van mening dat Speciaalclubs democratische organisaties zijn; als men niet wil inschrijven op de Bondsshow dan is dat zo.
• John Hartman Stelt voor dat de NBS een financiële stimulans geeft voor het deelnemen aan de Bondsshow. Stelt ook voor dat bij het behalen van een NBS Kampioensdiploma tenminste één van de onderliggende ere-certificaten op de Bondsshow moet zijn behaald.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze een goede reis naar huis en sluit vervolgens de vergadering