Ledenvergadering 2015

https://www.sierduif.nl/kj3/images/sampledata/nieuws/openingvzthl.jpgDe algemene ledenvergadering van de NBS, die op 13 juni jl. in Voorthuizen werd gehouden, verliep erg vlot en als vanouds in een gemoedelijke sfeer. Kenmerkend voor de bondsvergadering is al jaren het eren en waarderen van fokkers die met hun dieren hoge prestaties leveren. Daarnaast worden ook ieder jaar weer mensen geëerd vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij of voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen.

Opening
Voorzitter Thom Laming kan bij de opening van de vergadering een goed gevulde zaal met genodigden, belangstellenden en afgevaardigden van plaatselijke- en regionale sierduivenverenigingen, gemengde verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en speciaalclubs welkom heten.
Als ieder jaar wordt allereerst stil gestaan bij de overleden sportvrienden. In de week van onze bondsshow, aldus voorzitter, werden we zeer getroffen door het overlijden van Jan de Jong. Een gebeurtenis die de gehele sierduivenliefhebberij heeft aangegrepen. Jan was een bijzonder mens, een icoon in onze liefhebberij. Tijdens de crematieplechtigheid en tijdens de opening van de Champion Show op vrijdag is hij aan de hand van drie van zijn kernkwaliteiten herdacht: zijn duivenkennis, zijn werk als illustrator en zijn bestuurlijke activiteiten. In de komende 10 jaar zal op de Champion Show een jaarlijkse herinneringsprijs worden uitgeloofd, een geldbedrag met fraaie oorkonde. Naast Jan zijn ons nog meer sportvrienden ontvallen. In naam van Jan de Jong worden allen in stilte herdacht.
Een tweede gebeurtenis die eveneens een schok in sierduivenland teweeg heeft gebracht was het bericht van het herseninfarct van Wim van Zijl. Dankzij zijn grote inzet voor herstel gaat het de positieve kant op, maar het revalidatieproces zal nog geruime tijd duren. We zijn blij dat hij vandaag in ons midden kan zijn en we willen hem dan ook speciaal welkom heten.
Het is bijzonder jammer dat vandaag ons erelid Adrie van Wel niet aanwezig kan zijn. Normaal gesproken slaat hij geen jaarvergadering over, maar uitgerekend dit jaar heeft hij een vakantie geboekt waarbinnen onze jaarvergadering valt. Op deze vergadering zou hij in het zonnetje worden gezet door het ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding. Al vele jaren houdt hij onder meer de administratie van de fokkersnummers bij en beheert hij samen met zijn vrouw de ringenuitgifte. Dit doet hij dit jaar exact 40 jaar en op een uiterst zorgvuldige wijze. Ook verricht hij vrijwilligerswerkzaamheden voor de Protestantse kerk in Etten-Leur en op landelijk niveau. Hiervoor is hij voor een Koninklijke Onderscheiding voorgedragen en de decoratie, benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau, zou vandaag op deze vergadering plaatsvinden. Doordat hij niet aanwezig kan zijn, zal de uitreiking van de onderscheiding op een later tijdstip plaatsvinden.
In zijn openingswoord gaat voorzitter nader in op een aantal zaken en gebeurtenissen, die in het voorbije jaar aan de orde zijn geweest.
In het voorbije tentoonstellingsseizoen hebben we te maken gehad met de uitbraken van vogelgriep, waardoor een groot aantal tentoonstellingen geen doorgang kon vinden. We hopen dat we in het komende tentoonstellingsseizoen hiervan gevrijwaard blijven.
In het komende tentoonstellingsseizoen zal in november de 28e Europashow in Metz plaatsvinden. We hopen op een representatieve inzending van sierduiven. De NBS zal fokkers stimuleren om in te zenden door het beperkt verlenen van korting op het inschrijfgeld.
Naast deze Europashow is onze eigen Bondsshow op 22 en 23 januari bij de Champion Show dé tentoonstelling waar we niet mogen ontbreken. De NBS-stand bij de tentoongestelde duiven is voor velen de ontmoetingsplek met andere fokkers. Het is een rustpunt tijdens de show.
Vorig jaar is op de algemene vergadering uitvoerig stilgestaan bij de inspanningen die het bestuur heeft gedaan om samen met KLN te komen tot één organisatie, maar dat dit niet heeft geleid tot verdere samenwerking. Bij de behandeling van het agendapunt over samenwerking KLN / NBS bleek dat de sierduivenfokkers massaal achter hun bondsbestuur stonden en spraken zij hun vertrouwen uit over de wijze waarop het bestuur met de materie was omgegaan tot het komen tot een integratie van de beide bonden. Duidelijk is toen de wens van de vergadering gebleken dat men een beperkte identiteit wil behouden met de zeggenschap over specifieke sierduivenaangelegenheden. In het afgelopen jaar is komen vast te staan dat KLN en NBS de verrichte inspanningen elk anders interpreteren en waarderen. De tijd voor samengaan is op dit ogenblik nog niet rijp bevonden.
Helaas moet worden geconstateerd dat de daling in het aantal uitgegeven fokkersnummers in het afgelopen jaar zich heeft doorgezet. Het aantal uitgegeven ringen is iets teruggelopen.
In het verlengde van de verschillende verenigingsvoorstellen vorig jaar om de erkenningsproblematiek van rassen, kleuren en variëteiten aan te passen, heeft het bestuur dit nader bekeken en een opzet gemaakt voor een vereenvoudiging daarvan. De standaardcommissie heeft deze opzet nader aangepast en is in de vereenvoudiging daarvan nog verder gegaan. Bij aanneming van dit voorstel in deze vergadering krijgen de speciaalclubs een sterkere rol voor de door hen behartigde rassen.
Door het bestuur is de wens geuit om komend jaar weer een keurmeestersopleiding te gaan starten. In overleg met de examinatoren zal worden nagedacht over de wijze waarop de opleiding en de examens vorm moeten worden gegeven. Ook hierin ligt een rol voor de speciaalclubs weggelegd om fokkers en specialisten in een ras naar voren te schuiven voor een opleiding tot keurmester.
In het afgelopen jaar zijn in de 3 noordelijke provincies plannen ontwikkeld die ertoe hebben geleid dat zij de handen hebben ineen geslagen en een gezamenlijke tentoonstellingsorganisatie Sierduivenshow Noord Nederland hebben opgericht.
Een punt van zorg is niet alleen de terugloop van het aantal geregistreerde fokkers, maar ook in toenemende mate de, dikwijls ongefundeerde, kritiek die zonder kennis van zaken wordt geuit op de wijze waarop wij onze hobby beoefenen. Het zijn niet alleen buitenstaanders, maar ook leden van onze eigen liefhebbersfamilie die deze kritiek uiten. Kritiek, mits onderbouwd en gebaseerd op kennis is goed en wij moeten alert zijn op misstanden bij het houden van dieren. Er zijn al de nodige stappen gezet voor een groter dierenwelzijn. Voorbeelden daarvan zijn huisvesting en voeding, maar ook aanpassing van de sierduivenstandaards. Formuleringen als “zo groot mogelijk” “zo klein mogelijk” zijn uit de nieuwe standaards verdwenen.
Tot slot dankt voorzitter allen die zich, op welke wijze dan ook, hebben ingezet voor de NBS. Dankzij veel vrijwilligers is het mogelijk om onze liefhebberij te kunnen blijven uitoefenen.

Uitreiking bondsprijzen
De meest belangrijke bondsprijzen die op tentoonstellingen gewonnen kunnen worden, worden ieder jaar op de jaarvergadering uitgereikt en het uitreiken daarvan vormt het hoogtepunt van de vergadering. De winnaars worden voor hun prestaties in het zonnetje gezet bij het uitreiken van de bondsprijzen.
De NBS Kampioenswimpels van “Ornithophilia” 2014 voor de fraaiste jonge doffer en jonge duivin op de bondsshow zijn gewonnen door respectievelijk Twan Polman te Puifluijk met een Duitse Modena en Leon Kocken te Helmond met een Thüringer Witstaart.
Bij de jeugd heeft Lisanne Daniëls te America de bondsmedaille voor de fraaiste doffer van de jeugdleden gewonnen met een Perzische Roller en Leon Kocken te Helmond de bondsmedaille voor de fraaiste duivin met een Thüringer Witstaart.
Winnaar van de Bondsshow 2014 is Peter van der Spek te Delft die met een Holle Kropper allen de baas bleef en voor deze knappe prestatie de plaquette van de Entente Europeénne ontving.
Jef Janssens te Rijkevorsel won met een Valkenet de plaquette Schweizerisch Taubenzucht Verbandes voor de fraaiste op 1 na van de Bondsshow 2014.
Het Nationaal Kampioenschap van Nederland, afgelopen jaar met een kwartet dieren te winnen in de groep Kip-, Wrat- en Vormduivenrassen, wordt een jaar doorgeschoven. Reden daarvoor is het niet kunnen houden van een aantal provinciale kampioenschappen vanwege de vogelgriep, waardoor niet iedere fokker met zijn dieren in de gelegenheid was om hieraan mee te kunnen doen.
De NBS-Kampioensdiploma’s zijn de meest begeerde prijzen om te kunnen winnen. Dit jaar zijn er 4 fokkers die 3 erecertificaten hebben gewonnen met dezelfde duif onder 3 verschillende keurmeesters: Dennis van Doorn te Veenendaal met Dragoon, Han van Doorn te Middelburg met Italiaanse Meeuw, Wim van Zijl te Poeldijk met Oosterse Meeuw en Wim Halsema te Oldeholtpade met Deense Tuimelaar. Bij het uitreiken gaat de voorzitter nader in op de wijze van het behalen van het Kampioensdiploma en zegt het toch wel bijzonder te vinden dat dit jaar zowel vader als zoon Van Doorn een Kampioensdiploma hebben gewonnen. Nog meer bijzonder en zeker uniek is dat Dennis van Doorn hier vorig jaar ook aanwezig was om een Kampioensdiploma in ontvangst te nemen. Ditmaal betreft het weer dezelfde duivin die nu onder 6 verschillende keurmeesters het erecertificaat heeft behaald. Als je zo’n unieke prestatie heb geleverd hoe kun je het dan in je hoofd halen om op huwelijksreis te gaan. Han Van Doorn neemt daarop beide Kampioensdiploma’s in ontvangst.
Vervolgens richt hij het woord tot Wim van Zijl en zegt het zeer bijzonder te vinden dat Wim vandaag hier aanwezig kan zijn voor de uitreiking van zijn Kampioensdiploma. Onder deze bijzondere omstandigheden doet het hem erg goed om Wim het Kampioensdiploma te kunnen overhandigen.
Als laatste reikt hij het Kampioensdiploma uit aan Wim Halsema.

Uitreiking NBS erespelden
Bij de NBS is het geen automatisme om bij een aantal jaren dat men een fokkerskaart heeft, al dan geen sierduiven fokt, al dan niet met goede resultaten, keurmeester is, of organisator, of andere werkzaamheden in de kleindierliefhebberij uitoefent, een erespeld in ontvangst te mogen nemen. Anderzijds moet het ook niet een onbereikbaar gegeven zijn om in aanmerking te komen voor de NBS erespeld.
Ieder jaar weer zijn er enkele mensen in de sierduivenwereld, of daarbij nauw betrokken, waarvan men vindt dat zij zo’n speld verdienen en dan ook door hun vereniging, speciaalclub of organisatie worden voorgedragen.
Ook dit jaar zijn er weer enkele mensen die vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij en voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen, in aanmerking komen voor de NBS erespeld.
Als eerste wordt de NBS erespeld uitgereikt aan Sytze de Bruine te Sas van Gent wegens zijn verdiensten in de Schoonheidspostduivenclub, de werkzaamheden in het Facilitair Bureau, de prachtige foto’s en verslagen in Aviculture Europe en als kundig fokker.
Voorts wordt de NBS-erespeld uitgereikt aan Henk Kluskens te Nederweert wegens zijn verdiensten in de sierduivenclub Het Zuiden en de Sierduivenshow Zuid-Nederland, werkzaamheden in de Vinkduivenfokkersclub en het beheer van de NBS website. Beiden worden door de voorzitter gefeliciteerd met deze toekenning.

Erespeld uitgereikt aan Sytze de Bruine

Erespeld uitgereikt aan Henk Kluskens

Notulen en verslagen
De behandeling van de notulen van de vergadering van vorig jaar, de diverse jaarverslagen en het financiële deel zijn een hamerstuk. Ieder is tevreden met hetgeen in het Jaarboek is opgenomen.

Verkiezingen
Voorzitter Thom Laming wordt herkozen.
In de Standaardcommissie wordt Rob Joosten herbenoemd en Gerhard Kelderman en John Hartman worden herbenoemd als examinator. Rein Slikker wordt herbenoemd in de NBS PR-commissie.

Bestuursvoorstellen
Het voorstel voor de vereenvoudiging van de procedure voor het erkennen van kleurslagen en tekeningpatronen van alle in Nederland erkende sierduivenrassen wordt aangenomen.
Het voorstel om toe te staan dat de Kleurpostduiven ingaande komend tentoonstellingseizoen voor een periode van 3 jaren worden ingezonden met uitsluitend NPO-ringen, wordt eveneens aangenomen. Het aansluitende voorstel dat duiven twee ringen mogen dragen, zij het onder bepaalde voorwaarden, wordt eveneens aangenomen. De duif moet in ieder geval een door de EE erkende sierduivenring dragen en de 2e ring moet zijn uitgegeven door een erkende duivenorganisatie.
Het voorstel tot verhoging van de prijs van de fokkerskaart met € 2,50 wordt zonder enige discussie aangenomen.
Het laatste voorstel behelst een wijziging in het Examenreglement in die zin dat een kandidaat zich voortaan voor het praktisch- en het mondeling examen voor ten hoogste 15 rassen voor elk examen kan aanmelden. Ook dit voorstel wordt aangenomen.

Verenigingsvoorstellen
De Provinciale afdeling Noord-Holland van KLN wil een wijziging in de taakomschrijving van het Facilitair Bureau en gedelegeerden, in die zin dat een te benoemen gedelegeerde wel lid moet zijn van een vereniging die aangesloten is bij één van de bonden, maar hoeft geen fokkerskaart meer te hebben. Dit voorstel wordt aangenomen.
Het voorstel van de vereniging “Streven naar beter” te Asten om de kosten van de leges voor de tentoonstellingen die geen doorgang konden vinden wegens de vogelgriep, door de bond(en) te laten vergoeden, wordt verworpen.
Het laatste voorstel, dat uit twee onderdelen bestaat, is ingediend door de nieuwe Tentoonstellingsorganisatie Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland. Het voorstel is ingegeven door het feit dat de belangen van de sierduivenfokkers zoveel mogelijk kunnen worden behartigd door een verdere regionalisering van sierduivenshows. Om de sierduivenshows groter en aantrekkelijker te maken is het voorstel gekomen tot een wijziging in het aantal te winnen erecertificaten op nationale tentoonstellingen en dat het aantal te winnen erecertificaten wordt gekoppeld aan het aantal ingezonden sierduiven. Het voorstel wordt teruggenomen, aangezien het voorstel in den lande veel stof heeft doen opwaaien en de indieners beseffen dat het geen goed afgerond voorstel is. Het NBS bestuur zal in het komende jaar met mensen uit verenigingen en tentoonstellingsorganisaties in gesprek gaan over hoe we in de toekomst zullen omgaan met het uitloven van erecertificaten.

Rondvraag
Rein Slikker vraagt als lid van de NBS PR-commissie aandacht voor het promoten van de bond en de sierduiven en roept mensen op om met enthousiasme deel te gaan nemen in het PR-werk.
Ger Brouwer, voorzitter van de NBS-PR-commissie, deelt mee dat in het tweede weekend van september in het openlucht museum in Arnhem de Landlevendagen zullen worden georganiseerd met een dag van het cultureel erfgoed. Hij roept de speciaalclubs op om hieraan medewerking te verlenen.
Jasper Smelt (voorzitter KLN) feliciteert de voorzitter met de uitstekend verlopen vergadering en feliciteert hem met zijn herbenoeming. Hij feliciteert daarbij de vergadering met de herbenoemde voorzitter want u hebt in Thom een goede en betrokken bestuurder.
Voorts feliciteert hij Adrie van Wel met de ontvangen Koninklijke Onderscheiding en
Sytze de Bruine en Henk Kluskens met de ontvangen NBS-erespeld.

Sluiting
Voorzitter dankt hierop de aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit vervolgens de vergadering.

Verslag: Han van Doorn
Foto’s: Sytze de Bruine