Erkenningen

Op onze Algemene Ledenvergadering van 13 juni van dit jaar hebben we een belangrijk besluit genomen met betrekking tot de procedures die we volgen om kleurslagen en variëteiten te erkennen. We hebben in de periode daarvoor goed geluisterd naar de opmerkingen, wensen en soms ook de frustraties van de fokkers. Degenen die hun wensen al enkele jaren geleden kenbaar hebben gemaakt maar toen “niet gehoord” werden, hebben met enige vertraging hun doel bereikt. Het besluit dat we op 13 juni jl. genomen hebben, is een goed doordacht besluit geworden waarbij de bezwaren en belemmeringen die er voorheen waren en die tot teleurstelling van nogal wat fokkers een snel besluit in de weg stonden, uit de weg zijn geruimd. De totaal verschillende verenigingsvoorstellen in de Algemene ledenvergadering van juni 2014 hebben direct geleid tot een voorstel waar ieder zich in kon vinden en dat als een hamerstuk door de ALV kwam, een procedure die we het jaar daarvoor bij het NBS-prijzenschema voor het eerst met succes hebben toegepast.

Het primaat voor erkenning komt nu bij de speciaalclub te liggen. Een niet geringe verantwoordelijkheid maar een verantwoordelijkheid die recht doet aan de belangrijke rol van een goede speciaalclub.
We zien dit najaar de eerste resultaten van deze verandering. Een aantal kleurslagen zijn door verschillende speciaalclubs voor een of meerdere van hun rassen voorgesteld. Ik ben zelf op enkele van deze najaarsclubdagen geweest en heb kunnen zien dat er bijzonder zorgvuldig met deze nieuwe verantwoordelijkheid werd omgesprongen. Bij enkele speciaalclubs zag ik met eigen ogen dat de dieren van een nieuw voorgestelde kleurslag door drie keurmeesters aan een oordeel werd onderworpen waarna deze drie keurmeesters tot een voorstel kwamen dat aan de vergadering kon worden voorgelegd. Ik vind dit een geweldige stap voorwaarts.

De nieuwe procedure is echter nog niet helemaal vrij van onzorgvuldigheden. Zo staat er in het aangenomen voorstel dat een nieuw erkende kleurslag terstond dient te worden toegevoegd. Een loffelijk streven, maar in de praktijk niet goed haalbaar. Het grootste probleem zit daarbij in de mogelijkheden van tentoonstellingssecretarissen die werken met de erkenningen zoals die in de voorafgaande zomer zijn toegevoegd. Zelf toevoegen in het tentoonstellingsprogramma is eigenlijk niet wenselijk in verband met uniformiteit van codes. Daarnaast vindt publicatie van bondsberichten waar een nieuwe erkenning in kan worden opgenomen, eenmaal per maand plaats. Het missen van zo’n publicatie kan daarmee vervelende misverstanden oproepen.

Het aanscherpen, c.q. verbeteren van het voorstel door op te nemen hoe en wanneer nieuwe erkenningen in het vraagprogramma van tentoonstellingen kunnen worden opgenomen, lijkt dan ook een wenselijke verdere stap in het proces die we met elkaar moeten zetten.
Toch mogen we met elkaar trots zijn op de vorderingen die we maken om onze liefhebberij zo dicht mogelijk bij onze fokkerskaarthouders te brengen. En ja, we hebben best nog wel enkele zaken waarover we met elkaar tot een goed besluit moeten komen. Ons voorjaarsoverleg van 20 februari is daarvoor het moment om onderwerpen aan de orde te stellen.
Voor dat allemaal zover is, gaan we Kerst en jaarwisseling vieren. Graag wil ik u hele goede feestdagen toewensen.

Thom Laming