Voorjaarsoverleg

Op 20 februari is het weer zover, het jaarlijkse voorjaarsoverleg van de NBS. Dit overleg is sinds enkele jaren ingevoerd en begint al haast een traditie te worden. Met elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen die de sierduivenliefhebberij bezig houden en waar aandacht voor gevraagd moet worden zonder dat daar meteen consequenties aan verbonden worden in de vorm van voorstellen en besluiten.
Het overleg dient er voor om te informeren maar vooral ook om liefhebbers eens te horen over hoe ze over zaken denken. Dat betekent dat de inbreng vanuit verenigingen, speciaalclubs maar evengoed vanuit individuele fokkers bijzonder op prijs wordt gesteld. Alle onderwerpen met betrekking tot de sierduivenliefhebberij zijn daarbij van harte welkom.
Een ideale gelegenheid dus om uw vragen en opvattingen met anderen te delen en/of te toetsen aan de mening van uw collega’s.

Meedenken en meepraten over sierduivenzaken. Meer inspraak is niet mogelijk! Hoewel deze bijeenkomst een meningsvormend karakter heeft, kunnen er naar aanleiding van besproken zaken natuurlijk voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering ontwikkeld worden door verenigingen, speciaalclubs of het NBS-bestuur. Uw aanwezigheid is dus van cruciaal belang! Maak gebruik van deze mogelijkheid tot inspraak en kom op 20 februari naar Barneveld.
Deze bijeenkomst is natuurlijk ook buitengewoon geschikt om te informeren, na te praten en te evalueren. Zo zal de aangepaste erkenningsprocedure waar we nu een half jaar ervaring mee hebben opgedaan zeker aan de orde komen evenals de verdeling van de erecertificaten op Provinciale kampioenschappen waar een commissie zich de afgelopen winter over heeft gebogen. We zullen u informeren over onze kandidaat voor het bestuur die we bereid hebben gevonden om onze secretaris Roel Bijkerk op te volgen die heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn op de komende ALV. We zullen u ook informeren door wie en over de wijze waarop het secretariaat vanaf juni ingevuld gaat worden.
In 2017 zijn we gastheer van het internationale keurmeesterscongres. Keurmeesters van de Entente komen zich bij ons bijscholen en met elkaar afspraken maken. Een uitstekende gelegenheid voor de speciaalclubs van onze Nederlandse rassen om hun dieren voor het voetlicht te brengen. Ook daarover kunnen we met elkaar van gedachten wisselen.

U ziet het, alle redenen dus om aan het voorjaarsoverleg deel te nemen. Ik begroet u allen graag op zaterdag 20 februari a.s. 0m 10.00u in de Veluwehal in Barneveld.

Thom Laming