Individuele invloed

Het bestuur van de NBS streeft ernaar om de bond wat dichter bij de fokkers te brengen. Dat is een lastige aangelegenheid want sommige liefhebbers willen veel meer betrokken zijn maar anderen zitten daar juist helemaal niet op te wachten. Als zij elk jaar hun ringen maar krijgen en als ze maar kunnen inzenden op shows is het voor hen meer dan genoeg.
Toch is het van groot belang dat ieder zich in meer of mindere mate betrokken voelt bij de liefhebbersgemeenschap waar men deel van uitmaakt. Individueel enige invloed willen uitoefenen vraagt natuurlijk ook om het nemen van enige verantwoordelijkheid voor datgene waarop men invloed wil hebben. Onze liefhebberij wordt geleidelijk wat kleiner maar juist daarom is het belangrijk dat we allemaal ons steentje naar vermogen bijdragen en dat kan door mee te stemmen over voorstellen die op de ALV behandeld worden en zo meer invloed te hebben.

Vorig jaar hebben we daarom een commissie in het leven geroepen die daar eens naar gekeken heeft. De commissie kwam met het voorstel om de stemprocedure op de ALV zodanig aan te passen dat ook recht gedaan wordt aan de minderheid in de stemming over een voorstel. Nu valt deze minderheid weg omdat een vereniging voor, tegen of met onthouding stemt met het totale aantal stemmen dat de vereniging bezit.

In onze nieuwsbrief die u eind dit jaar ontvangt, wordt dit voorstel gepresenteerd als een bestuursvoorstel voor de komende ALV. Kijkt u maar eens goed naar deze poging. Een en ander zal gevolgen hebben voor procedures en wellicht ook voor de uitslagen van stemmingen. Wij zijn echter graag bereid dit voorstel een kans te geven en willen dit in een proefperiode van twee jaar uitproberen waarna we hierover een definitief standpunt kunnen innemen.

Natuurlijk hebben we hiermee lang niet alle stappen gezet die noodzakelijk zijn om ieders optimale inbreng  te garanderen maar het zijn de eerste voorzichtige schreden op een lange weg waarvan wij hopen dat u die met ons wilt gaan. De eveneens genoemde punten zoals het aantal stemmen voor speciaalclubs en het aantal verenigingen dat een afgevaardigde mag vertegenwoordigen, liggen er nog maar wellicht kunnen we ons daar in de komende tijd over buigen en eveneens met een voorstel daarover komen.

Ik wens u fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Thom Laming