De algemene ledenvergadering van de NBS, die op 22 juni jl. in Barneveld werd gehouden, verliep vlot en als vanouds in een gemoedelijke sfeer. Kenmerkend voor de bondsvergadering is al jaren het eren en waarderen van fokkers die met hun dieren hoge prestaties leveren. Daarnaast worden ook ieder jaar weer mensen geëerd vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij of voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen.

Opening :
Voorzitter Thom Laming kan bij de opening van de vergadering een goed gevulde zaal met genodigden, belangstellenden en afgevaardigden van plaatselijke- en regionale sierduivenverenigingen, gemengde verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en speciaalclubs welkom heten.
Als ieder jaar wordt allereerst stil gestaan bij de overleden sportvrienden.

Notulen en verslagen :
De behandeling van de notulen van de vergadering van vorig jaar, de diverse jaarverslagen en het financiële deel zijn een hamerstuk. Ieder is tevreden met het geen in het Jaarboek is opgenomen.

Hierbij een beknopte weergave van de hoogtepunten van deze mooie dag :

Uitreiken NBS-Kampioenswimpels Bondsshow 2018-2019 aan de volgende fokkers:

 • Fraaiste jonge doffer:

Comb. Arbeider te Wijchen met Duitse Snavelgekapte Trommelduif

 • Fraaiste jonge duivin:

H. Voerman te Terschuur met Carrier

Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de volgende fokkers:

 • M.C.M. Sebregts te Wouw met Engelse Modena
  • J. de Groot te Smilde met Oud Hollandse Meeuw
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart

Uitreiken Plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de Bondsshow 2018-2019

Gewonnen door J. Deneire te Oostkamp (B) met Thüringer Kropper

Uitreiken medailles Bondsshow jeugdleden.

Gewonnen door:

 • Fraaiste doffer:

Mats van Weyck te Ahaus (Dld) met Arabische Trommelduif

Fraaiste duivin:

 • Quentin Voncken te Simpelveld met Amsterdamse Baardtuimelaar

Uitreiken prijs behorende bij de Nationaal kampioen “Ras van het jaar”

Seizoen 2018-2019 de Engelse Non

Gewonnen door: J.G. Mulder te Apeldoorn (764 punten)

Uitreiken prijzen behorende bij de Nationaal Kampioen rasgroep 2018-2019

Gewonnen door:

 • Kropperrassen:

P.L. van der Spek te Delft (767 punten)

 • Kip-, wrat en vormduivenrassen:

Comb. Van Vliet te Krimpen a/d IJssel met Kleurpostduiven (769 punten)

 • Meeuwenrassen:

G. Kreeft te Coevorden met Oud Hollandse Meeuwen (770 punten)

 • Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen:

R. Hoornstra te De Pol met Spreeuwduiven (770 punten)

 • Tuimelaarrassen:

geen inzendingen

Uitreiking NBS erespelden :
Beiden worden door de voorzitter gefeliciteerd met deze toekenning.

Erespeld uitgereikt aan Elly Vogelaar.

Erespeld uitgereikt aan Frits Dommerholt.

Toewijzing “Ras van het jaar” – seizoen 2019-2020 dit is geworden de Oud-Hollandse Kapucijn.

Verkiezingen :

Bestuursverkiezing :

Volgens rooster waren de heren D.M. Meesters en W.B. Halsema aftredend en herkiesbaar beide heren worden herbenoemd.

het bestuur stelt voor om het bestuur uit te breiden met de heer R. Hoornstra te De Pol, ook dit wordt aangenomen.

Benoemen leden Standaard Commissie : in de Standaardcommissie wordt J.G.M. Hartman herbenoemd

Benoemen leden PR-commissie : Rein Slikker wordt herbenoemd in de NBS PR-commissie.

Bestuursvoorstellen :

NBS Bondsshow seizoen 2019-2020 en toewijzing.

Voor de Bondsshow hebben zich kandidaat gesteld :

 • Gelderlandshow te Wijchen
 • Oneto te Enschede
 • Noordshow te Assen

Onderstaand de uitslagen van de stemmingen :

Gelderlandshow             188  ( aangenomen voor 1 jaar ! )

Noordshow                     151

Oneto                             121

Blanco                              45

Voorstel stemprocedure :          

Voor                                    319

Tegen                                 185

Blanco                                    1

Het voorstel reglementswijziging voor de standaardcommissie van de NBS, aanvulling artikel 2 is aangenomen.

Verenigingsvoorstellen :

De benamingen van de basiskleuren moeten worden aangepast, zodat er één lijn in de benamingen wordt getrokken om deze eenduidig te maken en verwarring te voorkomen is niet aangenomen.


In het middagprogramma heeft Sijmen van Mourik van de VDS (Vereniging vrienden van de VliegDuivenSport) een presentatie houden over de wijze waarop de VDS leden hun liefhebberij bedrijven.

Voorzitter dankt hierop de aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit vervolgens de vergadering.

Verslag : Robert Hoornstra.
Foto’s : Jan Bosch.