Bestellen vaste voetringen NBS 2018

Evenals in voorgaande jaren dienen de bij de NBS aangesloten sierduivenfokkers ook in 2017 weer hun ringen te bestellen via de ringencommissaris van hun vereniging.

De prijs van de ringen is niet gewijzigd en bedraagt € 0,35 per stuk.

Het bedrag dat iedere fokker per bestelling voor porto- en verpakkingskosten dient te betalen bedraagt € 1,55.
De verenigingen hoeven per zending echter niet meer dan € 7,75 voor porto- en verpakkingskosten aan het Ringenbureau af te dragen.
Dit betekent dat de verenigingen per zending de volgende porto- en verpakkingskosten aan het
Ringenbureau dienen te betalen.
* € 1,55 bij 1 bestelling
* € 3,10 bij 2 bestellingen
* € 4,65 bij 3 bestellingen
* € 6,20 bij 4 bestellingen
* € 7,75 bij 5 of meer bestellingen

Voor het bestellen van ringen dient gebruik gemaakt te worden van ringenbestelformulieren, die op aanvraag door het Ringenbureau aan de ringencommissarissen worden verstrekt.
Bij iedere zending ringen ontvangen de verenigingen automatisch een aantal nieuwe bestelformulieren voor volgende bestellingen.
Indien u nog oude bestelformulieren heeft waarop een ander bedrag voor porto- en verpakkingskosten is vermeld dan het hiervoor vermelde bedrag, dan verzoeken wij u dat bedrag aan te passen.
De bestelformulieren dienen in 2-voud aan het Ringenbureau gezonden te worden.

Ook is het mogelijk om de ringenbestelformulieren als bijlage met een e-mail in te zenden.
Indien uw vereniging op deze wijze ringen wil bestellen, dan kan daarvoor een e-mail naar ringenbureau@sierduif.nl gezonden worden.
Blanco bestel- en machtigingsformulieren worden dan per e-mail toegezonden.
Met nadruk wordt er op gewezen dat het geen zin heeft om ringen te bestellen voor fokkers die hun fokkersbijdrage voor 2016 nog niet hebben betaald of daarvoor een machtiging voor automatische incasso aan de Nederlandse Kleindierenpublicaties BV hebben gegeven.
Aan deze fokkers worden geen ringen uitgegeven! Graag de leden van uw vereniging daarop wijzen.

Een overzicht van leden van uw vereniging die hun fokkersbijdrage voor 2017 hebben betaald of daarvoor een machtiging voor automatische incasso hebben gegeven is op aanvraag (bij voorkeur per e-mail: bureaufokkerskaarten@sierduif.nl ) verkrijgbaar bij het Bureau Fokkerskaarten NBS.

Teneinde een overzicht te krijgen van het aantal uitgegeven ringen per ras, wordt verzocht op de ringen-bestelformulieren ook het ras waarvoor de ringen bestemd zijn te vermelden.
Om vergissingen te voorkomen wordt verzocht om in die gevallen dat voor een ras een andere ringenmaat wordt verlangd dan op de ringenlijst is vermeld, dat duidelijk op het ringenbestelformulier aan te geven.
Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat op de ringenlijst de adviesmaten voor de verschillende rassen vermeld zijn. Een kleinere ring mag altijd gebruikt worden, mits die ring rond de poot beweegbaar is. Het gebruik van een 1 mm grotere maat ring is toegestaan, mits de ring niet afschuifbaar is.

Attentie:
Evenals in voorgaande jaren kunt u voor het betalen van de bestelde ringen aan het Ringenbureau een éénmalige machtiging geven om het verschuldigde bedrag door incasso te innen van een door u of uw ringencommissaris opgegeven Banknummer.
Met het oog op kostenbesparing heeft deze wijze van betalen onze voorkeur.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat alle eerder afgegeven machtigingen zijn vervallen, hetgeen betekent dat verenigingen die aan het Ringenbureau een machtiging willen geven om het verschuldigde bedrag door incasso te innen van een opgegeven Banknummer daarvoor iedere keer bij hun ringenbestelling een éénmalige machtiging aan het Ringenbureau dienen te geven.
Daarvoor dient één van de bijgaande formuliertjes ingevuld en met de ringenbestelling meegezonden te worden.
Bij de zending ringen ontvangt u dan weer een nieuw machtigingsformulier voor uw volgende bestelling.

Het voorgaande betekent dat de verschuldigde kosten voor de bestelde ringen als volgt betaald kunnen worden.
■ Door aan het Ringenbureau NBS bij iedere bestelling een éénmalige machtiging te geven voor incasso van het verschuldigde bedrag. Deze wijze van betaling heeft onze voorkeur!
De ringen worden dan direct verzonden.

Voorwaarden incasso
1. U dient voor voldoende saldo op het door u vermelde rekeningnummer te zorgen
2. Als u het niet eens bent met een afschrijving dan heeft u 8 weken de tijd om uw bank
opdracht te geven het bedrag naar uw rekening terug te boeken.
Dat ontslaat u echter niet van de verplichting de bestelde ringen te betalen!

■ Door overschrijving naar bankrekeningnr NL 69 INGB 0002 1447 09 t.n.v. Ringenbureau NBS te Rijsbergen.
De ringen worden dan na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden.

■ Door met de ringenbestellingen een getekende ING-overschrijvings- (giro) kaart mee te zenden.
(Geen kaarten van andere banken meezenden!)
De ringen worden dan direct verzonden.

De geleverde ringen kunnen niet worden geruild.

Tenslotte nog dit:

1. Met inachtneming van het hierna in punt 3 gestelde worden de ringen die vóór 15 december 2016 zijn besteld op of direct na 6 januari 2017 verzonden.
2. Op de ringenbestelformulieren dient het nummer van het NBS-fokkersnummer vermeld te worden.
3. De voor een fokker bestelde ringen worden pas verzonden nadat de betreffende fokker zijn/haar fokkersnummer voor 2016 heeft betaald of daarvoor aan de Nederlandse Kleindierenpublicaties BV een machtiging voor automatische incasso heeft gegeven.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

H. Voerman,
secretaris.