Evenals in voorgaande jaren dienen de bij de NBS aangesloten sierduivenfokkers ook in 2022 weer hun ringen te bestellen via de ringencommissaris van hun vereniging.

De ringen voor 2022 worden vanaf 6 januari 2022 uitgegeven.

De prijs van de ringen is niet gewijzigd en bedraagt voor leden die in het bezit zijn van een NBS-fokkersnummer € 0,35 per stuk.
Conform een in de op 9 juni 2018 gehouden Algemene Vergadering van de NBS aangenomen bestuursvoorstel is het mogelijk dat de ringencommissarissen van de bij de NBS aangesloten verenigingen ook ringen bestellen voor sierduivenfokkers die niet in het bezit van een NBS-fokkersnummer zijn.
De prijs van de ringen bedraagt dan € 1,– per stuk en het per bestelling te betalen bedrag voor porto- en verpakkingskosten is gelijk aan het hierna vermelde bedrag dat door iedere fokker betaald dient te worden.
Verzoeke op de bestelformulieren voor deze ringen duidelijk aan te geven dat het om deze ringen gaat en bij het gebruik van digitale bestelformulieren de automatisch gegenereerde bedragen aan te passen.
Omdat de tarieven van Postnl de laatste jaren steeds zijn verhoogd is door het bestuur besloten om het bedrag dat iedere fokker per bestelling voor porto- en verpakkingskosten dient te betalen voor 2022 te verhogen naar € 2,- per bestelling.
Het maximum bedrag dat de verenigingen per zending voor porto- en verpakkingskosten aan het Ringenbureau dienen af te dragen bedraagt € 14,-.
Dit betekent dat de verenigingen per zending de volgende porto- en verpakkingskosten aan het
Ringenbureau dienen te betalen.

  • € 2,– bij 1 bestelling
  • € 4,– bij 2 bestellingen
  • € 6,– bij 3 bestellingen
  • € 8,– bij 4 bestellingen
  • € 10,– bij 5 bestellingen
  • € 12,– bij 6 bestellingen
  • € 14,– bij 7 of meer bestellingen

Voor het bestellen van ringen dient gebruik gemaakt te worden van ringenbestelformulieren, die op aanvraag door het Ringenbureau aan de ringencommissarissen worden verstrekt. Bij iedere zending ringen ontvangen de verenigingen automatisch een aantal nieuwe bestelformulieren voor volgende bestellingen.
De bestelformulieren dienen in 2-voud aan het Ringenbureau gezonden te worden.
Ook is het mogelijk om de ringenbestelformulieren als bijlage met een e-mail in te zenden.
De bestelformulieren kunnen dan in enkelvoud ingezonden worden.
Indien uw vereniging op deze wijze ringen wil bestellen, dan kan daarvoor een e-mail naar ringenbureau@sierduif.nl gezonden worden.

Blanco bestel- en machtigingsformulieren worden dan per e-mail toegezonden.
Ringencommissarissen die in voorgaande jaren voor de leden van hun vereniging op deze wijze ringen hebben besteld ontvangen van het Ringenbureau nieuwe bestelformulieren voor 2022. Verzocht wordt om voor het bestellen van ringen voor 2022 alleen deze formulieren te gebruiken.
Een overzicht van leden van uw vereniging die hun fokkersbijdrage voor 2022 hebben betaald of daarvoor een machtiging voor automatische incasso hebben gegeven is op aanvraag (bij voorkeur per e-mail: bureaufokkerskaarten@sierduif.nl) verkrijgbaar bij het Bureau Fokkerskaarten NBS.
Teneinde een overzicht te krijgen van het aantal uitgegeven ringen per ras, wordt verzocht op de ringen-bestelformulieren ook het ras waarvoor de ringen bestemd zijn te vermelden.
Om vergissingen te voorkomen wordt verzocht om in die gevallen dat voor een ras een andere ringenmaat wordt verlangd dan op de ringenlijst is vermeld, dat duidelijk op het ringenbestelformulier aan te geven.
Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat op de ringenlijst de adviesmaten voor de verschillende rassen vermeld zijn. Een kleinere ring mag altijd gebruikt worden, mits die ring rond de poot beweegbaar is. Het gebruik van een 1 mm grotere maat ring is toegestaan, mits de ring op geen enkele wijze afschuifbaar is.

Attentie:
Evenals in voorgaande jaren kunt u voor het betalen van de bestelde ringen aan het Ringenbureau een éénmalige machtiging geven om het verschuldigde bedrag door incasso te innen van een door u of uw ringencommissaris opgegeven Banknummer. Met het oog op kostenbesparing heeft deze wijze van betalen onze voorkeur.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat alle eerder afgegeven machtigingen zijn vervallen, hetgeen betekent dat verenigingen die aan het Ringenbureau een machtiging willen geven om het verschuldigde bedrag door incasso te innen van een opgegeven Banknummer daarvoor iedere keer bij hun ringenbestelling een éénmalige machtiging aan het Ringenbureau dienen te geven.

Indien u de ringenbestelformulieren als bijlage met een e-mail naar het Ringenbureau zendt, dan dient bij die e-mail ook een ingevuld formulier voor éénmalige machtiging meegezonden te worden.
Worden de ringenbestelformulieren per post naar het Ringenbureau gezonden, dan dient één van de bijgaande formuliertjes ingevuld met de ringenbestelling meegezonden te worden.
Bij de zending ringen ontvangt u dan weer een nieuw machtigingsformulier voor uw volgende bestelling.
Het voorgaande betekent dat de verschuldigde kosten voor de bestelde ringen als volgt betaald kunnen worden.

■ Door aan het Ringenbureau NBS bij iedere bestelling een éénmalige machtiging te geven voor incasso van het verschuldigde bedrag. Deze wijze van betaling heeft onze voorkeur!
De ringen worden dan direct verzonden.
Voorwaarden incasso
1. U dient voor voldoende saldo op het door u vermelde rekeningnummer te zorgen
2. U kunt een afschrijving altijd binnen acht weken terugboeken of door uw bank laten terugboeken.
Dat ontslaat u echter niet van de verplichting de bestelde ringen te betalen!
■ Door overschrijving naar bankrekeningnr NL 69 INGB 0002 1447 09 t.n.v. Ringenbureau NBS te Rijsbergen.
De ringen worden dan na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden.
De geleverde ringen kunnen niet worden geruild.

Tenslotte nog dit:
1. Met inachtneming van het hierna in punt 3 gestelde worden de ringen die vóór 15 december 2021 zijn besteld op of direct na 6 januari 2022 verzonden.
2. Op de ringenbestelformulieren dient het nummer van het NBS-fokkersnummer vermeld te worden.
3. De voor een fokker bestelde ringen worden pas verzonden nadat de betreffende fokker zijn/haar fokkersnummer voor 2022 heeft betaald of daarvoor aan de Nederlandse Kleindierenpublicaties BV een machtiging voor automatische incasso heeft gegeven.
Het in de punten 2 en 3 vermelde geldt uiteraard niet voor bestellingen van fokkers die niet in het bezit
van een NBS-fokkersnummer zijn en waarvoor dus ringen tegen de verhoogde prijs worden besteld.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
D.M. Meesters,
secretaris.