Enige tijd geleden hebben alle speciaalclub secretarissen van ons bericht ontvangen over de enquête waarin wij als NBS naar de rol van de speciaalclubs informeren. Zoals tijdens het recente NBS Voorjaarsoverleg al is aangegeven is er tot op heden pas van minder dan een kwart van alle speciaalclubs een respons gekomen. Middels dit bericht willen wij u er aan herinneren om onderstaande vragen met uw leden te bespreken en de antwoorden naar het secretariaat van de NBS te sturen.

Graag willen wij u ter voorbereiding meegeven hoe wij als NBS-bestuur denken wat uw rol als speciaalclub binnen onze bond zou moeten zijn:

 • Er is tussen uw speciaalclub en de standaardcommissie van de NBS over en weer inhoudelijk contact over uw ras(sen) wanneer daar aanleiding toe bestaat.
 • De speciaalclub investeert in de relatie met het bestuur van de NBS en de standaardcommissie van de NBS.
 • De speciaalclub zorgt er voor dat haar leden vertegenwoordigd zijn op de ALV waar de afgevaardigde de stem namens de speciaalclub uitbrengt bij de voorliggende voorstellen.
 • De speciaalclub heeft een belangrijke rol in de voorlichting en bij het introduceren in de speciaalclub van nieuwe fokkers, met name over rastechnische zaken.
 • De speciaalclub heeft een belangrijk rol bij het op de hoogte brengen van keurmeesters bij ontwikkelingen binnen haar ras(sen) door hen uit te nodigen clubdagen bij te wonen.
 • De speciaalclub is een platform voor nieuwe keurmeesters.
 • De speciaalclubs van de Nederlandse rassen waarvoor zij SBI zijn binnen de EE, maken beleid over de richting die men met hun ras(sen) op wil gaan.

Minstens even belangrijk als hoe wij zaken zien, is hoe u daar tegen aan kijkt. Wij hopen dat uw ons van uw adviezen op onderstaande vragen kunt voorzien:

 • Hoe ziet uw speciaalclub haar rol binnen de NBS?
 • Kunt u deze gewenste rol voldoende vervullen?
 • Zijn de contacten met de NBS van voldoende kwaliteit?
 • Wordt u door de NBS voldoende op de hoogte gehouden van ontwikkleingen?
 • Zijn er belemmeringen waar u als speciaalclub in uw samenwerking met de NBS tegenaan loopt?
 • Kunt u aangeven welke dit zijn en welke oplossingen u daarvoor ziet?
 • Kunt u aangeven hoe u uw rol binnen de NBS belangrijker zou kunnen maken (als u dit wenselijk acht)?

Namens het NBS bestuur,

D.M. Meesters – secretaris
secretaris@sierduif.nl