Op de laatste gehouden ledenvergadering van de NBS hebben we door stemming besloten om over te gaan naar de nieuwe stemprocedure.

Hieronder vind u zoals het destijds is beschreven.

Inleiding:

Het stemmen en vooral de resultaten van het stemmen worden door veel mensen als onbevredigend ervaren.

Door het systeem van voor of tegen een voorstel door het gehele aantal fokkersnummers van een vereniging wordt te weinig gedaan met de minderheid van de betreffende vereniging.

Deze van de meerderheid afwijkende stem krijgt niet de waardering die ze ook verdient.

Bovendien kan het voorkomen dat de minderheden voor een voorstel per vereniging samen toch een meerderheid vormen.

Ook de stem van speciaalclubs die slechts één stem kunnen uitbrengen, levert her en der discussie op.

Een derde punt van aandacht vormt het gegeven dat een afgevaardigde slechts voor één vereniging zijn of haar stem mag uitbrengen.

 In de tijd waarin het lastig is om afgevaardigden voor een vergadering te vinden, vormt dit soms een belemmering om als vereniging de bondsvergadering te bezoeken.

Bij aanname van dit voorstel gaat dit voor een periode van twee jaar in vanaf het verenigingsjaar 2020.

In 2022 volgt een evaluatie van de ervaringen en wordt in de ALV van 2022 een definitief besluit genomen.

Op dit moment is de NBS met de speciaalclubs in overleg over hun rol binnen de bond.

Binnen dit overleg kan de stemprocedure voor speciaalclubs een onderwerp van gesprek zijn.

Dit geldt eveneens voor het aantal stemmen dat een afgevaardigde mag uitbrengen.

(Aangenomen)  voorstel:

De afgevaardigde van een vereniging stemt op de ALV namens de vereniging op basis van het aantal fokkersnummers dat bij zijn of haar vereniging is geregistreerd.

Daarbij geeft hij zowel de voor-als de tegenstemmen alsmede het aantal onthoudingen voor een voorstel.

De vereniging registreert zelf voorafgaande aan de ALV het aantal voor-tegenstemmers en onthoudingen.

Het is aan de vereniging zelf om te bepalen hoe zij omgaat met de stem van die leden die om welke reden dan ook geen stem hebben uitgebracht.

Stemmen kunnen alleen via de secretaris van de vereniging kenbaar worden gemaakt.

Vanwege het feit dat de voorstellen voor de ALV op de voorjaarsdag bekend zijn, heeft elke vereniging voldoende tijd om deze onder de aandacht van haar leden te brengen en om deze door haar leden van een afgewogen oordeel te laten voorzien.

Een afgevaardigde mag slechts voor één vereniging zijn/haar stem uitbrengen.